REGULAMIN KONKURSU

"KOMU, BO IDĘ DO DOMU"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu "KOMU, BO IDĘ DO DOMU" (dalej: "Konkurs") jest "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767,
REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator lub partnerzy Organizatora.
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".
4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 4 września do 29 grudnia 2017 r., od poniedziałku do piątku. Finały Konkursu będą odbywać się każdego dnia realizacji Konkursu podczas audycji pt. "PRZYSTANEK ROCK RADIA" trwającej od godz. 14:00 do 18:00, zwanej dalej pojedynczo jako "Audycja".
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.
7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.


II. ZASADY KONKURSU

1. Każdego dnia realizacji Konkursu osoba prowadząca Audycję ("Prowadzący Audycję") będzie informować słuchaczy na antenie Stacji Radiowej, jaka nagroda jest do wygrania w Konkursie w danym dniu ("Nagroda").
2. Zadaniem uczestników Konkursu jest odpowiedzenie na pytanie "Co byłbyś w stanie dać w zamian za dzisiejszą Nagrodę?".
3. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej ("Zgłaszający") wysyła na adres konkurs@rockradio.pl lub dzwoni pod numer telefonu 22 4444 066 i nagrywa na poczcie głosowej, zgłoszenie zawierające:
a. odpowiedź na zadanie konkursowe, o którym mowa w ustępie poprzedzającym;
b. wskazanie imienia i właściwego numeru telefonu Zgłaszającego ("Zgłoszenie").
4. Laureatem Konkursu w danym dniu realizacji Konkursu zostaje Zgłaszający, który w trakcie Audycji odbywającej się w tym dniu, do momentu rozpoczęcia finału w danym dniu, prześle lub nagra na poczcie głosowej kompletne Zgłoszenie zawierające w ocenie Komisji Konkursowej najciekawszą i/lub najbardziej kreatywną i/lub najbardziej nieprzewidywalną
odpowiedź na zadanie konkursowe wskazane w ust. 2 oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie ("Laureat").
5. Aby uzyskać prawo do Nagrody Laureat musi śledzić Audycję, w dniu w którym wysłał lub nagrał Zgłoszenie i odebrać telefon od Prowadzącego Audycję w trakcie tej Audycji oraz odbyć rozmowę z Prowadzącym Audycję. Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem, o którym mowa w niniejszym ustępie (5 sygnałów).
6. Jeśli Laureat, o którym mowa w ust. 5 nie odbierze telefonu od Prowadzącego Audycję, nie uzyskuje prawa do Nagrody, a Komisja Konkursowa wybiera kolejne Zgłoszenie, zgodnie z zasadami ustępów poprzedzających.


III. NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie dla Laureatów mogą być książki, płyty CD, płyty DVD, bilety do kina, teatru, na koncerty itp. O nagrodzie przewidzianej danego dnia realizacji Konkursu poinformuje słuchaczy Prowadzący Audycję, na antenie Stacji Radiowej.
2. Wartość jednej Nagrody nie może przekraczać kwoty 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych).
3. Aby otrzymać Nagrodę Laureat, który odbył rozmowę z Prowadzącym Audycję jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia tej rozmowy, przesłać na adres e-mail: konkurs@rockradio.pl dane odbiorcy Nagrody: imię i nazwisko, adres zamieszkania, a także adres pocztowy na jaki ma być przesłana Nagroda, jeśli jest inny niż adres zamieszkania.
4. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.
5. Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres pocztowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 3 powyżej.
6. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.


IV. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanowi Prowadzący Audycję z Konkursem.


V. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).


VI. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.
2. Zgłaszający wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.
3. Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie z treści Zgłoszenia oraz artystycznego wykonania Zgłaszającego w celach i na zasadach przewidzianych w ustępach powyżej.
4. Korzystanie z treści Zgłoszenia ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.
5. Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i
terytorium, na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,
b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
6. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ust. 2 i 5 powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.
7. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 5 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.


VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.
2. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.
3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ROCK RADIA