REGULAMIN KONKURSU

" POSZUKIWACZE ZAGINIONYCH DŹWIĘKÓW"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu "POSZUKIWACZE ZAGINIONYCH DŹWIĘKÓW" (dalej: "Konkurs") jest "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator lub partnerzy Organizatora.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 5 września do 29 grudnia 2017 r., od poniedziałku do piątku, z finałem przeprowadzanym każdego dnia w ww. okresie podczas audycji pt. "POWSTANIE ROCK RADIA" trwającej od godz. 06:00 do 10:00, zwanej dalej "Audycją".

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. ZASADY KONKURSU

1. Każdego dnia realizacji Konkursu prowadzący Audycję poinformuje słuchaczy, iż w najbliższym czasie podczas odbywającej się Audycji na antenie Stacji Radiowej zostanie nadany kilkusekundowy, przypadkowy, niepasujący do kontekstu dźwięk (dalej zwany "Zagubionym dźwiękiem"), który słuchacze muszą usłyszeć (wyłapać) i zapamiętać.

2. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej ("Zgłaszający"), który usłyszał "Zagubiony dźwięk" musi zadzwonić pod numer telefonu (22) 4444 024 i po uzyskaniu połączenia wykonać zadanie konkursowe polegające na powtórzeniu (odwzorowaniu) "Zagubionego dźwięku" nadanego danego dnia Konkursu.

3. Zgłaszający, który jako pierwszy dodzwoni się na podany w ust. 2 numer telefonu i prawidłowo wykona zadanie, o którym mowa w ust. 2, zostaje laureatem Konkursu ("Laureat") oraz nabywa prawo do nagrody, o czym zostanie poinformowany przez prowadzącego Audycję.

4. W razie braku zgłoszeń w danym dniu realizacji Konkursu lub w przypadku gdy Zgłaszający, który przystąpi do finału w danym dniu realizacji Konkursu nie wykona poprawnie zadania konkursowego, prowadzący Audycję ogłasza, że nagroda przewidziana tego dnia Konkursu nie zostaje przyznana i zaprasza do udziału w Konkursie następnego dnia realizacji Konkursu.

III. NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie dla Laureatów mogą być książki, płyty, bilety do kina, teatru, na koncerty, gadżety Stacji Radiowej (np. koszulki, słuchawki, worki) itp. ("Nagroda"). O nagrodzie przewidzianej danego dnia realizacji Konkursu prowadzący Audycję poinformuje słuchaczy na antenie Stacji Radiowej.

2. Wartość jednej Nagrody nie może przekraczać kwoty 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych).

3. Aby otrzymać Nagrodę Laureat, który został poinformowany przez prowadzącego Audycję, że otrzymuje Nagrodę jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia emisji tej Audycji, przesłać na adres e-mail: powstanie@rockradio.pl dane odbiorcy Nagrody: imię i nazwisko, adres zamieszkania, a także adres pocztowy na jaki ma być przesłana Nagroda, jeśli jest inny niż adres zamieszkania.

4. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

5. Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres pocztowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 3 powyżej.

6. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanowią wydawca Audycji i prowadzący Audycję z Konkursem.

V. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. PRAWA POKREWNE I OSOBISTE

1. Zgłaszający wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego głosu oraz artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie z utrwalenia głosu i z artystycznego wykonania Zgłaszającego w celach i na zasadach przewidzianych w ustępie powyżej.

3. Korzystanie z utrwalenia głosu i/lub artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ROCK RADIA