REGULAMIN KONKURSU

"NAZWIJ NAPÓJ ROCK RADIA"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu "NAZWIJ NAPÓJ ROCK RADIA" (dalej: "Konkurs") jest "GRUPA
RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".
4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 11 września do 15 września 2017 r. z finałem w dniu w dniu 15 września 2017 r. w trakcie audycji "Powstanie Rock Radia" trwającej od godziny 06:00 do godziny 10:00.
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.
7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie
Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem uczestników Konkursu jest wymyślenie nazwy dla napoju Stacji Radiowej.
2. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej ("Zgłaszający") wysyła na adres
konkurs@rockradio.pl zgłoszenie zawierające odpowiedź na zadanie konkursowe, o którym
mowa w ustępie poprzedzającym oraz wskazanie imienia i właściwego numeru telefonu
Zgłaszającego ("Zgłoszenie").
3. Laureatem Konkursu zostaje Zgłaszający, który do momentu rozpoczęcia audycji, w trakcie której odbywa się finał Konkursu, prześle kompletne Zgłoszenie zawierające w ocenie Komisji Konkursowej najlepszą odpowiedź na zadanie konkursowe wskazane w ust. 1 oraz spełnia
pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie ("Laureat").
4. Organizator powiadomi Laureata o wygranej w Konkursie drogą korespondencji elektronicznej, na adres, z którego Laureat nadesłał Zgłoszenie.

III. NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie dla Laureata jest worek i słuchawki Rock Radia, zestaw komiksów i
voucher o wartości 100 złotych do wydania w Pubie Lolek w Warszawie o łącznej wartości nie przekraczającej 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto ("Nagroda").
2. Aby otrzymać Nagrodę Laureat jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od odebrania wiadomości mailowej, o której mowa w punkt II ust. 4 Regulaminu przesłać na adres e-mail ewa.wojciecjowska@rockradio.pl dane odbiorcy Nagrody: imię i nazwisko, adres zamieszkania, a także adres pocztowy na jaki ma być przesłana Nagroda, jeśli jest inny niż adres zamieszkania.
3. Nagroda zostanie wysłana pocztą na adres pocztowy podany przez Laureata zgodnie z ustępem poprzedzającym w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia uzyskania danych, o których mowa w ust. 2.
4. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.
5. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV. KOMISJA KONKURSOWA
Komisję Konkursową stanowią osoby wybrane przez Organizatora.

V. DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają
Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu,
wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo
poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. PRAWA AUTORSKIE, POKREWNE I OSOBISTE
1. Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do
przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w
częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.
2. Zgłaszający wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego
artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji,
publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.
3. Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie z treści Zgłoszenia oraz
artystycznego wykonania Zgłaszającego w celach i na zasadach przewidzianych w ustępach
powyżej.
4. Korzystanie z treści Zgłoszenia ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie
określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz
Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.
5. Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik
Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej
licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i
terytorium, na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i
techniką cyfrową,
b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne
udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym.
6. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ust. 2 i 5 powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.
7. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 5 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym
(decyduje data stempla pocztowego).
3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje składającego reklamację o zajętym stanowisku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w
połączeniach sieci teleinformatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo
uczestników Konkursu.
2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim
uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w
stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ROCK RADIA