Wykapany tata [REGULAMIN}

Konkurs - Wykapany Tata

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem Konkursu "Wykapany tata" (dalej: "Konkurs") jest GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.


2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator lub sponsorzy.


3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio" (dalej: "Stacja Radiowa").

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 16czerwca 2018 r. do dnia 23 czerwca 2018 r.  W konkursie odbędą się trzy finały w dniu 23czerwca 2018 r. w trakcie  audycji pt. "Powstanie Na Weekend" emitowanej na antenie Stacji Radiowej w godzinach 7:00 - 10:00, zwanej dalej "Audycją".

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.


6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.


7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.


II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej (dalej: "Zgłaszający") w okresie od 16czerwca 2018 r. godz. 0:01 do 22 czerwca 2018 r. do godziny 20:00 przesyła pocztą elektroniczną na adres konkurs@rockradio.pl list wraz z podaniem swojego imienia i właściwego numeru telefonu i opisem  wspólnych cech   łączących Zgłaszającego ze swoim ojcem (dalej: "Zgłoszenie konkursowe").


2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie takie Zgłoszenia konkursowe, które nie zawierają treści niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających dobra osobiste innych osób, a także głoszących czy nawołujących do nietolerancji lub nienawiści.


3. Po przesłaniu Zgłoszenia konkursowego, Zgłaszający musi w dniu 23 czerwca 2018 r. odebrać telefon od prowadzącego Audycję w celu nagrania rozmowy z prowadzącym Audycję i uzyskania informacji o przyznaniu Nagrody w Konkursie i przesłać do Organizatora dane niezbędne do dostarczenia Nagrody w Konkursie, zgodnie z częścią IV ust. 5 Regulaminu.


III. SCHEMAT KONKURSU


1. Uczestnicy Konkursu przesyłają Zgłoszenia konkursowe zgodnie z częścią II ust. 1 Regulaminu.


2. W dniu 22czerwca 2018 r., po zakończeniu zbierania Zgłoszeń konkursowych, komisja konkursowa wybierze spośród wszystkich Zgłoszeń konkursowych spełniających wymagania określone w części II ust. 1 i 2 Regulaminu, trzy najciekawsze Zgłoszenia konkursowe, których autorzy zostaną zwycięzcami Konkursu (dalej "Zwycięzca Konkursu") i otrzymają Nagrodę w Konkursie. Komisja konkursowa wyłoni także kolejną osobę, która zostanie Zwycięzcą Konkursu, jeśli Zwycięzca Konkursu nie odbierze telefonu od prowadzącego Audycję.

3. Organizator będzie uprawniony do opublikowania na stronie internetowej, Facebooku oraz Instagramie Stacji Radiowej, najciekawszych, wybranych przez Organizatora według jego uznania, Zgłoszeń konkursowych.IV.NAGRODY

1. Nagrodą główną w Konkursie są upominki w formie gadżetów np.: kubek, koszulka, worek, płyty, książki, o łącznej wartości 100. zł (słownie: sto złotych).

2. Komisja Konkursowa może przyznać Zwycięzcy Konkursu dodatkowe nagrody, o ile takie nagrody zostaną pozyskane przez Organizatora od sponsorów.

3. Nagroda główna i nagrody dodatkowe będą dalej łącznie zwane "Nagrodą".

4. Łączna wartość Nagrody nie może przekroczyć kwoty 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto.

5. Aby otrzymać Nagrodę, Zwycięzca Konkursu który został poinformowany podczas rozmowy telefonicznej o otrzymaniu Nagrody, zobowiązany jest nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości o wygraniu Nagrody w Konkursie, przesłać na adres e-mail: konkurs@rockradio.pl, dane odbiorcy Nagrody: imię i nazwisko, a także adres pocztowy na jaki ma być przesłana Nagroda.
6. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny czy na nagrodę rzeczową.

7. Nagroda zostanie wysłana na adres pocztowy odbiorcy Nagrody przez Organizatora, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia zakończenia Konkursu.

8. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przekazaniu Nagrody wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

9. W przypadku nie przekazania wymaganych w ust. 5 informacji w wymaganym terminie, Nagroda przepada.


V. KOMISJA KONKURSOWA


Komisję konkursową stanowią wybrani pracownicy Stacji Radiowej.


VI. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek "IOD").

3. Dane osobowe Zgłaszających będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia konkursu,  w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe Zgłaszających mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem konkursu, w tym z wydaniem Nagrody, np. właściwej firmie kurierskiej.

5. Dane osobowe Zgłaszających będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Każdemu Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Każdemu Zgłaszającemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Każdemu Zgłaszającemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt. V ust. 3 Regulaminu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie - niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie Nagrody.


VII. PRAWA AUTORSKIE, POKREWNE I OSOBISTE

1.             Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia konkursowego potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia konkursowego i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia konkursowego w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia konkursowego a także eksploatacji odczytanej treści Zgłoszenia konkursowego w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2.                  Zgłaszający wyraża zgodę na utrwalenie jego rozmowy z prowadzącym Audycję, także w przypadku, gdy zawierać będzie utwór lub artystyczne wykonanie Zgłaszającego, oraz do eksploatacji utrwalenia tej rozmowy (w tym zawartych w niej utworów lub artystycznych wykonań) w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3.             Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie z treści Zgłoszenia konkursowego oraz artystycznego wykonania Zgłaszającego w celach i na zasadach przewidzianych w ustępach powyżej.

4.             Korzystanie z treści Zgłoszenia konkursowego ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w części VII Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

5.         Jeżeli Zgłoszenie konkursowe nadesłane przez uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia konkursowego do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia konkursowego lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.       utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b.       wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.       publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

6.       Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania ze Zgłoszenia konkursowego w zakresie, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

7.       Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 5 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.


VIII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.


2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).


3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.


4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.


5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez Zgłaszających. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem przez Zgłaszających nieprawdziwych danych.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów, dostawców Internetu albo Zgłaszających.

2. Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego ze Zgłaszającym (5 sygnałów).

3. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z wybranym Zgłaszającym z powodu złej jakości połączenia.

4. W przypadku, gdy prowadzący Audycję oddzwania do Zgłaszającego po wcześniejszym przerwaniu rozmowy z powodu złej jakości połączenia i nadal jakość połączenia nie pozwala na przeprowadzenie rozmowy, Organizator - decyzją Komisji Konkursowej może odmówić prawa do uczestnictwa w Konkursie takiej osobie. W powyższych przypadkach stosuje się zasadę określoną w ust. 2 powyżej.

5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Zgłaszającego, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z zasadami Konkursu.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

SŁUCHAJ ROCK RADIA