REGULAMIN AKCJI "REZERWAT STULECIA"

REGULAMIN AKCJI "REZERWAT STULECIA"

I.                   WARUNKI OGÓLNE

1.             Organizatorem akcji "REZERWAT STULECIA" (dalej: "Akcja") jest Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w  dalszej części Regulaminu również Organizatorem.

2.             Akcja będzie realizowana w trzech edycjach: edycja pierwsza w dniu 6 października 2018 r. w Warszawie lub jej okolicach, edycja druga w dniu 20 października 2018 r. w Poznaniu lub jego okolicach i edycja trzecia 27 października w Opolu lub jego okolicach, każdorazowo w godzinach 10:00 - 15:00.

3.             W ramach Akcji Organizator umożliwi wyłonionym zgodnie z niniejszym Regulaminem osobom (dalej jako "Uczestnicy") zasadzenie drzewa w miejscu wskazanym przez Organizatora. Organizator dostarczy sadzonki drzew oraz narzędzia.

4.             Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Akcji wyłącznie wraz ze swoim opiekunem prawnym i na jego wyłączne ryzyko.

5.             Każdy Uczestnik Akcji może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Akcji (dalej: "Zgłoszenie"), przy czym każdy Uczestnik może zgłosić do Akcji tylko siebie lub siebie i swoje niepełnoletnie dziecko.  W każdej edycji Akcji udział może wziąć nie więcej niż 100 (sto) osób.

6.             Na potrzeby edycji Akcji realizowanych w Poznaniu i Opolu Organizator zapewni Uczestnikom transport autokarowy z miejsca zbiórki do miejsca, w którym odbywa się sadzenie drzew oraz transport powrotny na miejsce zbiórki. O miejscu zbiórki Uczestnicy zostaną powiadomieni w wiadomościach wysłanych przez Organizatora na adresy mailowe wskazane w Zgłoszeniach. Organizator nie zapewnia transportu do miejsca zbiórki. Wejście do autokarów będzie możliwe po zweryfikowaniu tożsamości Uczestnika.

7.             Organizator nie zapewnia Uczestnikom edycji Akcji realizowanej w Warszawie transportu do miejsca sadzenia drzew. Uczestnicy tej edycji Akcji zostaną powiadomieni o adresie, pod którym odbędzie się sadzenie drzew w wiadomościach wysłanych przez Organizatora na adresy mailowe wskazane w Zgłoszeniach.

8.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepunktualne przybycie Uczestników na wyznaczone miejsca zbiórek w Poznaniu i Opolu. Uczestnik, który stawi się na miejsce zbiórki po terminie wskazanym przez Organizatora może zostać wykluczony z udziału w Akcji.

9.             Każdy z Uczestników Akcji otrzyma imienny identyfikator.

10.         Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu sadzenia drzew oraz wszelkich poleceń wydawanych przez przedstawicieli Organizatora i przedstawicieli podmiotów współpracujących z Organizatorem przy Akcji.

11.         Uczestnikom zakazuje się posiadania lub spożywania napojów alkoholowych w miejscu Akcji oraz autokarach, o których mowa w ust. 6 powyżej.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

1.             Aby ubiegać się o prawo udziału w Akcji zgłaszający ("Zgłaszający") powinien:

i.               wysłać Zgłoszenie poprzez formatkę na stronie internetowej dostępnej pod adresem URL: www.audycje.rockradio.tuba.pl/rezerwat_stulecia , podając swój adres mailowy oraz miasto, w którym chce wziąć udział w Akcji, a także informację czy zgłasza do udziału w Akcji także swoje dziecko;

ii.             potwierdzić udział w Akcji po otrzymaniu od Organizatora wiadomości, o której mowa w ustępie poniżej poprzez przesłanie w wiadomości zwrotnej imienia, nazwiska i numeru telefonu Zgłaszającego oraz imienia i nazwiska zgłoszonego dziecka.

2.             Do pierwszych 50 - 100 Zgłaszających z każdego miasta, o których mowa w ust. 1 pkt i. powyżej, na wskazane przez Zgłaszających adresy mailowe, zostaną wysłane informacje z prośbą o potwierdzenie udziału w Akcji i podanie danych wskazanych w ust. 1 pkt. ii. Zgłaszający, którzy odeślą maila zwrotnego z powyższymi danymi oraz zgłoszone przez nich dzieci stają się Uczestnikami Akcji. Brak odpowiedzi Zgłaszającego w ciągu 3 dni od momentu wysłania przez Organizatora wiadomości do Zgłaszającego, uznane będzie za rezygnację Zgłaszającego z udziału w Akcji. W takiej sytuacji lista Zgłaszających uzupełniona zostanie spośród kolejnych Zgłoszeń, według daty ich wpływu.

3.             Uczestnik Akcji wyraża zgodę na utrwalenie w formie fotograficznej i/lub audiowizualnej:

a.       wizerunku i/lub wypowiedzi Uczestnika oraz

b.      wizerunku i/lub wypowiedzi dziecka Uczestnika, zgłoszonego do wzięcia udziału w Akcji,

zarejestrowanych w związku z uczestnictwem w Akcji oraz na wykorzystanie ww. fotografii i nagrań na polach eksploatacji obejmujących nadawanie, reemitowanie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym na stronie internetowej stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio" ("Stacja radiowa") i profilach Stacji Radiowej w ramach portali społecznościowych.

III. DANE OSOBOWE

1.             Administratorem danych osobowych Zgłaszających i Uczestników jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2.             Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek "IOD").

3.             Dane osobowe Zgłaszających i Uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Akcji,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4.             Dane osobowe Zgłaszających i Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Akcji.

5.             Dane osobowe Zgłaszających i Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Akcji, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Akcji lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6.             Zgłaszającemu i Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.             Zgłaszającemu i Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8.             Zgłaszającemu i Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt III ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9.             Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Akcji.

SŁUCHAJ ROCK RADIA