We Are the champions

Regulamin konkursu "We Are The Champions"

"We are the champions"

I.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.             Organizatorem konkursu "We are the champions" (dalej: "Konkurs") jest "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych oraz DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 zwane w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".

2.             Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator lub Sponsorzy.

3.             Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

4.             Konkurs będzie realizowany w okresie od 22 października do  2 listopada 2018 roku. Finał Konkursu odbędzie się 02.listopada 2018 roku podczas audycji pt. "Przystanek Klasyka Rocka", trwającej od godz. 10.00 do 18.00, zwanej dalej "Audycją".

5.             Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.             Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7.             Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II.           ZASADY KONKURSU

1.             Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej ("Zgłaszający") wysyła na adres: konkurs@rockradio.pl  zgłoszenie zawierające:

a.              Film zrobiony przez Zgłaszającego, dokumentujący jak Zgłaszający śpiewa w pracy refren utworu "We are the champions" zespołu Queen,

b.             imię i właściwy numer telefonu Zgłaszającego ("Zgłoszenie").

2.             Laureatem Konkursu zostaje Zgłaszający, który prześle kompletne Zgłoszenie zawierające w ocenie Komisji Konkursowej najlepszy film konkursowy wskazany w ust. 1a  oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie ("Laureat").

3.             Laureat musi śledzić Audycje i odebrać telefon od prowadzącego Audycję w trakcie tej Audycji oraz odbyć rozmowę z prowadzącym Audycję.

4.             W Konkursie biorą udział wszystkie kompletne Zgłoszenia przesłane do chwili rozpoczęcia obradowania Komisji Konkursowej przed Audycją z finałem.

III.        NAGRODY

1.             Nagrodą w Konkursie dla Laureata, który odbył z prowadzącym Audycję rozmowę zgodnie z pkt. II ust. 3 Regulaminu jest zestaw gadżetów Stacji Radiowej (kubek, smycz, koszulka) o wartości 100 złotych brutto ("Nagroda").

2.             Aby otrzymać Nagrodę Laureat jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania wiadomości email od Organizatora o wygranej, przesłać na adres e-mail: konkurs@rockradio.pl dane odbiorcy Nagrody: imię i nazwisko, a także adres pocztowy na jaki ma być przesłana Nagroda.

3.             Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres pocztowy w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ustępie powyżej.

4.             Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

5.             Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV.         KOMISJA KONKURSOWA

1.             Komisję Konkursową stanowi prowadzący Audycję z Konkursem.

2.       Komisja Konkursowa obraduje przed finałową Audycją, wyłaniając Laureata Konkursu oraz kolejne osoby, która zostaną Laureatem, jeśli Laureat nie spełni warunków przyznania Nagrody.

V.            DANE OSOBOWE

1.      Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2.      Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek "IOD").

3.      Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4.      Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5.      Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6.      Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.      Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8.      Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt IV ust. 3 lit b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9.      Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru  Nagrody.

VI.         PRAWA AUTORSKIE, POKREWNE I OSOBISTE

1.             Zgłaszający wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że:

a.              posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia, w tym do filmu i utworów oraz artystycznych wykonań zawartych w Zgłoszeniu;

b.             uzyskał zgodę każdej z osób uwiecznionych na filmie zawartym w Zgłoszeniu na wykorzystanie ich wizerunków oraz artystycznych wykonań w Zgłoszeniu oraz na rozpowszechnianie ich wizerunków oraz artystycznych wykonań w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem, w tym na publikację na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach społecznościowych (Facebook) Stacji Radiowej;

c.              korzystanie ze Zgłoszeń,  filmów, wizerunków oraz artystycznych wykonań zawartych w Zgłoszeniu w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego ani innych osób żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu;

d.             poniesie pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia do Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób uwiecznionych na filmach  zawartych w Zgłoszeniu w związku z eksploatacją Zgłoszenia w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie;

e.              przekazuje Organizatorowi prawo do decydowania czy Zgłoszenie wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem będzie opatrzone danymi autora, czy też będzie publikowane bez podawania tych danych.

2.             Zgłaszający wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że wyraża zgodę na:

a.              nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;

b.             publikację swojego wizerunku uwiecznionego na filmie zawartym w Zgłoszeniu na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach społecznościowych (Facebook) Stacji Radiowej, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;

c.              publikację wizerunków osób uwiecznionych na filmie zawartym w Zgłoszeniu na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach społecznościowych (Facebook) Stacji Radiowej, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3.             Zgłaszający, z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu, udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów lub elementów, w tym utworów i artystycznych wykonań składających się na Zgłoszenie, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.              utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami,

b.             wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.              publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Zgłoszenia lub jego fragmentów lub elementów dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4.             Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ustępie powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

5.             Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie ze Zgłoszenia i filmu zawartego w Zgłoszeniu, wizerunków i artystycznych wykonań, o których mowa w niniejszym rozdziale na zasadach przewidzianych w niniejszym rozdziale lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

VII.      REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.             Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagrody, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.             Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3.             Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.             Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.

5.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2.             Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

3.             Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem, o którym mowa w punkcie II ust. 3 Regulaminu (5 sygnałów).

4.             Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5.             W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

6.             Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.rockradio.pl

 

SŁUCHAJ ROCK RADIA