Regulamin konkursu "orientuj się"

Regulamin konkursu "orientuj się"

REGULAMIN KONKURSU

"Orientuj się! edycja 1"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu "Orientuj się!" (dalej: "Konkurs") jest "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

4. Konkurs jest realizowany w okresie  od 2 grudnia 2019 r. do 6 grudnia 2019 r. W konkursie zostanie przeprowadzonych pięć finałów. Finały będą przeprowadzane w każdy dzień powszedni w ww. okresie podczas programu "Przystanek Klasyka Rocka" nadawanego w godzinach 10:00 - 18:00 (dalej jako "Program").

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Laureat danej edycji Konkursu nie może brać udziału w innej edycji Konkursu.

8. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik konkursu wysyła przez formatkę konkursową opublikowaną na stronie internetowej Stacji Radiowej lub przez formatkę konkursową w aplikacji mobilnej Stacji Radiowej zgłoszenie zawierające:

- odpowiedź na Pytanie konkursowe: "Napisz gdzie najchętniej słuchasz Rock Radia?",

- swoje imię i numer telefonu.

2. W każdym finale konkursu biorą udział wszystkie kompletne zgłoszenia przesłane do rozpoczęcia Programu, w którym dany finał zostanie rozegrany. Uczestnik, który wyśle najbardziej pomysłową odpowiedź na Pytanie konkursowe musi odebrać telefon od prowadzącego Program ("Prowadzący") i wziąć udział w finale konkursu na zasadach opisanych w dalszej części Regulaminu (dalej: "Finalista").

3. W finale konkursu Finalista usłyszy 5 pytań finałowych. Laureatem konkursu zostaje Finalista, który w czasie 60 (słownie: sześćdziesiąt) sekund udzieli poprawnej odpowiedzi na wszystkie Pytania finałowe ("Laureat").

4. Ocena poprawności podawanych odpowiedzi dokonywana jest przez Prowadzącego. Ocena Prowadzącego jest ostateczna.

III. Nagrody

1. Nagrodą dla Finalisty w konkursie jest zestaw gadżetów Rock Radia o łącznej wartości nie przekraczającej 200zł ("Nagroda Pocieszenia")

1a. Nagrodą dla Laureata w konkursie jest kwota pieniężna w wysokości500 zł (słownie: "pięćset złotych") ("Nagroda").

2. Prowadzący może przyznać Laureatowi dodatkowe nagrody, o ile takie nagrody zostaną pozyskane przez Organizatora od sponsorów (dalej: Nagroda dodatkowa). Łączna wartość nagród przyznanych Laureatowi w konkursie nie przekroczy kwoty 2 000 (słownie: dwa tysiące) złotych brutto.

3. Laureat i Finalista zostaną powiadomieni o przyznaniu Nagrody lub Nagrody Pocieszenia przez Organizatora telefonicznie.

4. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 3 powyżej Laureat lub Finalista zobowiązany jest podać Organizatorowi swoje dane do wysyłki nagrody:

Finalista: imię, nazwisko, adres korespondencyjny

Laureat: imię, nazwisko, i numer rachunku bankowego na jaki ma być przelana nagroda. Jeśli Laureatowi została przyznana Nagroda dodatkowa, zobowiązany jest podać adres korespondencyjny.

5. Laureat/Finalista traci prawo do otrzymania nagrody wskutek odmowy podania danych wyliczonych w ust. 4

6. W przypadku nagród fundowanych przez fundatora nagród, do chwili przekazania nagrody laureatowi konkursu fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Przekazując nagrodę fundator działa za pośrednictwem Organizatora.

IV. Prawa autorskie, pokrewne i osobiste

1.Uczestnik, wraz z przesłaniem zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści zgłoszenia, a także eksploatacji zgłoszenia lub odczytanej treści zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2.Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie jego rozmowy z Prowadzącym, także w przypadku, gdy zawierać będzie utwór lub artystyczne wykonanie, oraz do eksploatacji utrwalenia tej rozmowy (w tym zawartych w niej utworów lub artystycznych wykonań) w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Jeżeli zgłoszenie nadesłane przez uczestnika konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik konkursu z chwilą przesłania zgłoszenia do konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

4. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze zgłoszenia, utrwalenia rozmowy, utworu lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

5. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 3 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

6. Korzystanie z treści zgłoszenia, wypowiedzi, utworów, artystycznych wykonań Uczestnika w zakresie określonym w niniejszej części Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Uczestnika żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania.

V Dane osobowe

1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2) Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek "IOD").

3) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia konkursu, w którym dany uczestnik brał udział, w tym przekazania nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4) Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem konkursu, w tym z wydaniem nagrody, np. właściwej firmie kurierskiej.

5) Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6) Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7) Każdemu uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8) Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w ust. 3 Regulaminu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9) Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie - niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

VI. Komisja konkursowa

Komisję konkursową stanowi Prowadzący.

VII. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia danego konkursu. Adres Organizatora został wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

3. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie ani za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika konkursu.

VII. Postanowienia końcowe

1. Zgłaszając się do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

2a. Prowadzący wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z uczestnikiem, o którym mowa w punkcie II ust. 2 Regulaminu (5 sygnałów). Jeżeli uczestnik nie odbierze połączenia, traci prawo dalszego udziału w konkursie.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie  www.rockradio.pl

SŁUCHAJ ROCK RADIA