REGULAMIN KONKURSU

REKLAMA
"Rock Ekipa"
REKLAMA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REKLAMA

1. Organizatorem Konkursu "Rock Ekipa" (dalej: "Konkurs") jest GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również Organizatorem.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio" (dalej: "Stacja Radiowa").

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 13 lutego 2017 r. do dnia 22 lutego 2017 r. z finałem 23 lutego 2017 r. w trakcie audycji "Piotr Kędzierski Show" emitowanej na antenie Stacji Radiowej w godzinach 9:30-13:00 (dalej "Finałowa audycja").

REKLAMA

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

REKLAMA

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie dniach od 13 lutego 2017 r. godz. 0:01 do 22 lutego 2017 r. do godziny 13:00. przesłać pocztą elektroniczną na adres konkurs@rockradio.pl zdjęcie lub film trwający nie dłużej niż 1 minutę pokazujący, że uczestnik Konkursu zgłaszający je (dalej "Zgłaszający") pracuje z najbardziej rockową ekipą w Polsce (dalej "Zgłoszenie konkursowe") oraz wskazać w wiadomości zgłoszeniowej swój numer telefonu.

2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie takie Zgłoszenia konkursowe, które nie zawierają treści niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających dobra osobiste innych osób, a także głoszących czy nawołujących do nietolerancji lub nienawiści.

3. Po przesłaniu Zgłoszenia konkursowego, Zgłaszający musi w dniu 22 lutego 2017 r. słuchać Stacji Radiowej, odebrać telefon od prowadzącego Audycję konkursową w celu uzyskania informacji o przyznaniu nagrody w Konkursie i przesłać do Organizatora dane niezbędne do dostarczenia nagrody w Konkursie, zgodnie z częścią IV ust. 2 Regulaminu.

III. SCHEMAT KONKURSU

REKLAMA

1. Uczestnicy Konkursu przesyłają w dniach 13-22 lutego 2017 r. Zgłoszenia konkursowe do Stacji Radiowej zgodnie z częścią II ust. 1 Regulaminu.

2. W dniu 22 lutego 2017 r., po zakończeniu zbierania Zgłoszeń konkursowych, Komisja Konkursowa wybierze spośród wszystkich Zgłoszeń konkursowych spełniających wymagania określone w części II ust. 1 i 2 Regulaminu, jedno najciekawsze, najbardziej rockowe Zgłoszenie konkursowe, którego autor zostanie Zwycięzcą Konkursu i otrzyma nagrodę w Konkursie.

3. Prowadzący Finałową audycję powiadomi Zwycięzcę Konkursu na antenie Stacji Radiowej o wygranej w Konkursie podczas rozmowy telefonicznej wykonanej podczas Finałowej audycji. Po rozmowie ze Zwycięzcą Konkursu, Zgłoszenie konkursowe, które otrzymało nagrodę w Konkursie zostanie opublikowane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, tj. Facebooku oraz Instagramie, Stacji Radiowej.

4. Organizator będzie uprawniony do opublikowania na stronie internetowej, Facebooku oraz Instagramie Stacji Radiowej, również innych najciekawszych, wybranych przez Organizatora według jego uznania, Zgłoszeń konkursowych.

REKLAMA

5. Nagroda zostanie dostarczona na wskazany przez Zwycięzcę Konkursu adres w Tłusty Czwartek, tj. dniu 23 lutego 2016 r. z zastrzeżeniem części IV ust. 2 Regulaminu.

IV. NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest 100 pączków o łącznej wartości 200 zł (słownie: dwieście złotych) ("Nagroda").

2. Aby otrzymać Nagrodę, Zwycięzca Konkursu, który zwyciężył w Konkursie i odebrał telefon w trakcie Audycji konkursowej od prowadzącego tę Audycję konkursową, musi przesłać do Organizatora, z adresu e-mail, z którego wysłał Zgłoszenie konkursowe, na adres konkurs@rockradio.pl, wiadomości potwierdzającej imię i nazwisko Zwycięzcy Konkursu oraz adres doręczenia Nagrody najpóźniej do godziny 13:30 w dniu 23 lutego 2017 r.

REKLAMA

3. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny czy na nagrodę rzeczową.

4. Nagroda zostanie dostarczona w dniu 23 lutego 2017 r. (Tłusty Czwartek) najpóźniej do godziny 17:00, pod warunkiem spełnienia wymagania wskazanego w ust. 2 powyżej.

5. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przekazaniu Nagrody wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

6. W przypadku nie przekazania wymaganych w ust. 2 informacji w wymaganym terminie, Nagroda przepada.

REKLAMA

V. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję konkursową stanowią wybrani pracownicy Stacji Radiowej.

VI. DANE OSOBOWE

1. Zgłaszający, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania przesłanych przez nich danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, w szczególności ich imienia i nazwiska, pseudonimu, numeru telefonu lub innych przekazanych Organizatorowi danych, które będą konieczne dla celu organizacji Konkursu, umożliwienia publikacji Zgłoszeń konkursowych zgodnie z Regulaminem i wskazania autorów opublikowanych Zgłoszeń konkursowych na stronie internetowej, Facebooku i Instagramie Stacji Radiowej.

REKLAMA

2. Zgłaszającym przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VII. PRAWA AUTORSKIE

REKLAMA

1. Zgłaszający, poprzez wykonanie czynności określonych w części II Regulaminu potwierdza, że posiada pełne prawa do dysponowania Zgłoszeniem konkursowym, w szczególności do zgłoszenia go do Konkursu i publikacji umieszczonych na nim treści i oświadcza że zezwala Organizatorowi na publikację i utrwalenie dzieła w postaci Zgłoszenia konkursowego przez Organizatora na stronie internetowej Stacji Radiowej, w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram) Stacji Radiowej dla celów Konkursu oraz promocji Stacji Radiowej, według wyboru Organizatora.

2. Zgłaszający potwierdza, że wyraża zgodę i uzyskał zgodę każdej z osób uwiecznionych w Zgłoszeniu konkursowym na publikację swojego i ich wizerunku i udostępnienie go na stronie internetowej Stacji Radiowej, w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram) Stacji Radiowej według wyboru Organizatora dla celów Konkursu oraz promocji Stacji Radiowej.

3. Zgłaszający potwierdza, że wyraża zgodę oraz uzyskał zgodę wszystkich osób uwiecznionych na filmie stanowiącym Zgłoszenie konkursowe na eksploatację przez Organizatora ich artystycznego wykonania, o ile takie będzie zawarte w filmie stanowiącym Zgłoszenie konkursowe w postaci publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

4. Zwycięzca Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na eksploatację przez Organizatora jego artystycznego wykonania, o ile takie powstanie podczas rozmowy z prowadzącym Finałową audycję w trakcie tej Finałowej audycji, w postaci nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

REKLAMA

5. Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie z artystycznego wykonania zawartego w Zgłoszeniu konkursowym w celach i na zasadach przewidzianych w ustępie 3 i 4 powyżej.

6. Korzystanie z wizerunku lub/i artystycznego wykonania Zgłaszającego oraz innych osób, utrwalonego w Zgłoszeniu konkursowym, w zakresie określonym w części VII Regulaminu, nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego ani innych osób żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

7. Zgłaszający potwierdza, że wyraża zgodę i uzyskał zgodę każdej z osób uwiecznionych w Zgłoszeniu konkursowym na to, że Zgłoszenie konkursowe oraz wizerunek jego i każdej z osób uwiecznionych w Zgłoszeniu konkursowym a także ich artystyczne wykonanie może być wykorzystywane w formie połączonej z innymi zdjęciami lub filmami.

7. Zgłaszający potwierdza, iż poniesie pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia do Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób uwiecznionych Zgłoszeniu konkursowym w związku z ich eksploatacją dla celów określonych w niniejszym Regulaminie.

REKLAMA

8. Uczestnik Konkursu potwierdza, iż przekazuje Organizatorowi prawo do decydowania czy Zgłoszenie konkursowe przy wykorzystaniu go zgodnie z niniejszym Regulaminem będzie opatrzone danymi autora (Zgłaszającego), czy też będzie publikowane bez podawania tych danych.

VIII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

REKLAMA

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez Zgłaszających. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem przez Zgłaszających nieprawdziwych danych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

REKLAMA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i teleinformatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów, dostawców Internetu albo Zgłaszających.

2. Prowadzący Finałową audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego ze Zgłaszającym (5 sygnałów).

3. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z wybranym Zgłaszającym z powodu złej jakości połączenia.

4. W przypadku, gdy prowadzący Finałową audycję oddzwania do Zgłaszającego po wcześniejszym przerwaniu rozmowy z powodu złej jakości połączenia i nadal jakość połączenia nie pozwala na przeprowadzenie rozmowy, Organizator - decyzją Komisji Konkursowej może odmówić prawa do uczestnictwa w Konkursie takiej osobie. W powyższych przypadkach stosuje się zasadę określoną w ust. 2 powyżej.

REKLAMA

5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Zgłaszającego, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z zasadami Konkursu.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

REKLAMA

SŁUCHAJ ROCK RADIA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Copyright © Grupa Radiowa Agory