REGULAMIN KONKURSU "500 ZŁ. NA DZIECKO"

REKLAMA
REGULAMIN KONKURSU ?500 zł. Na dziecko? w Rock Radiu
REKLAMA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REKLAMA

1. Organizatorem konkursu "500zł na dziecko" zwanego dalej "Konkursem", są: GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, zwanego dalej Gra, zwane dalej"Organizatorem".

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będzie emitowany na antenie sieci stacji radiowych nadawanych przez GRA i oznaczanych znakiem towarowym "ROCK RADIO", zwanych w dalszej części Regulaminu "Stacją Radiową".

3. Konkurs będzie realizowany w terminie od 02.12.2015 r. do 16.12.2015 r.

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca użytkownikiem Internetu, posiadająca adres mailowy. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

REKLAMA

5. Fundatorem nagród jest Organizator.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.rockradio.pl

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

REKLAMA

1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w terminie realizacji konkursu wysłać wiadomość email na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt.3, - zawierającą załącznik w postaci zdjęcia, screenu lub opisu uwagi w dziennikcz szkolnym wraz z danymi teleadresowym uczestnika konkursu.

2. Zwycięzcy będą wybierani każdego dnia konkursu 1 (słownie: raz) dziennie, w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) spośród wszystkich wiadomości e-mail nadesłanych w terminie od rozpoczęcia do zakończenia Konkursu.

3. By wziąć udział w konkursie Uczestnik musi wysłać wiadomość email na adres: twojstary@rockradio.pl

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak skutecznoście przesłania w Wiadomości, w szczególności nie odpowiada za wszelkie awarie sieci przesyłowych, awarie urządzeń, którymi posługuje się uczestnik Konkursu oraz błędy oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach, a uniemożliwiającego prawidłowe przesłanie wiadomości. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności z przerwy w dostawie prądu lub usług Internetowych, które uniemożliwiłyby przesłanie bądź doręczenie na adres poczty Organizatora wskazany w niniejszym Regulaminie.

REKLAMA

III. NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest kwota 500, 00 zł.( słownie pięćset złotych i 00/100) ( dalej jako nagroda).Organizator wyłoni w okresie trwania Konkurs łącznie 10 (słownie: dziesięciu) zwycięzców. Każdego dnia zostanie wyłoniony jeden zwycięzca

2. Nagrody zostaną przekazane na wskazany przez zwycięzcę numer rachunku bankowegow terminie nie późniejszym niż 30.01.2016 roku, pod warunkiem, że w tym okresiezostaną zebrane niezbędne informacje oraz wszelkie dane, niezbędne do dostarczenia nagrody danemu zwycięzcy.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

REKLAMA

1. Organizator powierza zadanie każdorazowego wyłonienia zwycięzcy osobie prowadzącej  Konkurs na antenie Stacji Radiowej.

2. Decyzje prowadzącego są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom ze strony uczestników Konkursu.

3. Zwycięzcą zostaje każdorazowo osoba, która wysłała na adres wskazany w Regulaminie  najciekawsze wg prowadzącego zdjęcie, screen lub opis uwagi z dzienniczka szkolnego.

4. Zwycięzca Konkursu, zostanie poinformowany o przyznaniu Nagród za pośrednictwem poczty elektronicznej (mailowo) przez Organizatora. W odpowiedzi zwrotnej Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Organizatorowi swoje dane osobowe potrzebnych do wszelkich czynności prawnych wykonywanych przez Organizatora, jeśli te nie były podane w pierwszym zgłoszeniu do udziału w Konkursie.

REKLAMA

V. DANE OSOBOWE 1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

3. Organizator informuje, iż podane przez Uczestników. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. PRAWA AUTORSKIE

REKLAMA

Uczestnik Konkursu przesyłając na adres mailowy Organizatorowi wiadomości, wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z wiadomości e-mail, zdjęć ui screenów oraz treści na nich umieszczonych, udzielając Organizatorowi licencji na korzystanie z tych materiałów na następujących polach eksploatacji i sposobach wykorzystania:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i cyfrowego,

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) publiczne wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

REKLAMA

d) wykonanie opracowań i rozpowszechnianie po opracowaniu na polach eksploatacji wskazanych w lit. a) - c),

e) rozpowszechnianie anonimowo jak również z podaniem imienia i nazwiska autora.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 ( słownie trzydzieści) dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

REKLAMA

2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer telefonu i adres poczty e- mail,  z którego zostało wysłane zgłoszenie konkursowe. Należy również dołączyć dokładny opis wskazujący na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników.

REKLAMA

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie wiadomości przez osobę nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci internetowych powstałych w szczególności z winy operatorów albo Uczestników Konkursu.

2. Wysyłając wiadomość pod wskazany adres w pkt II Regulaminu, uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

REKLAMA

3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

REKLAMA

SŁUCHAJ ROCK RADIA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Copyright © Grupa Radiowa Agory