REGULAMIN KONKURSU

"POPROWADŹ AUDYCJĘ Z KĘDZIOREM"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu "POPROWADŹ AUDYCJĘ Z KĘDZIOREM" (dalej: "Konkurs") jest GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również Organizatorem.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową"

4. Konkurs będzie realizowany w dniach od 3 kwietnia do 9 kwietnia 2017 roku.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu (dalej: "Zgłoszenie").

7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

8. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem URL: https://rockradio.tuba.pl/RockRadio/1,136325,21588080,dzien-radia-w-rock-radiu-konkurs.html

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej (dalej: "Zgłaszający") do dnia 7 kwietnia 2017 r. wyśle Zgłoszenie na adres e-mail: konkurs@rockradio.pl zawierające: a) zapowiedzi piosenek z playlisty Stacji Radiowej w postaci plików dźwiękowych o czasie trwania nie dłuższym niż 1 minuta (dopuszczalne formaty plików: mp3, wav) oraz b) wskazanie imienia i właściwego numeru telefonu Zgłaszającego.

2. Komisja Konkursowa do godziny 15:00 w dniu 10 kwietnia 2017 r. wybierze jedno najciekawsze Zgłoszenie, spełniające warunki wskazane w ust. 1, z wszystkich Zgłoszeń otrzymanych w trakcie trwania Konkursu, nie zawierających treści niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających dobra osobiste innych osób, a także głoszących czy nawołujących do nietolerancji lub nienawiści.

3. Do godziny 20:00 dnia 10 kwietnia 2017 r., Organizator powiadomi o wynikach konkursu laureata Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail z którego laureat Konkursu wysłał Zgłoszenie zgodnie z ust. 1 (dalej: "Powiadomienie").

4. Laureat Konkursu zobowiązany jest potwierdzić uczestnictwo w audycji określonej w części III. ust. 1 Regulaminu w terminie 24 godzin od wysłania mu Powiadomienia. Potwierdzenie następuje poprzez wysłanie wiadomości zwrotnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w Powiadomieniu w ww. terminie.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie potwierdzi w terminie 24 godzin od wysłania mu Powiadomienia uczestnictwa w audycji, Zgłoszenie przepada i ww. laureat Konkursu traci prawo do nagrody, a Komisja Konkursowa wysyła wiadomość z powiadomieniem o wygranej do kolejnego Zgłaszającego według zasad określonych w ust. 3.

III.NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest współprowadzenie przez laureata Konkursu audycji pt. "Piotr Kędzierski Show" z prowadzącym Piotrem Kędzierskim w dniu 11 kwietnia 2017 roku o godzinie 09:00.

2. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

3. Organizator skontaktuje się z laureatem Konkursu po ogłoszeniu wyników Konkursu i udzieli mu wszelkich instrukcji dotyczących realizacji nagrody w dniu ogłoszenia wyników Konkursu.

4. W celu dokonania identyfikacji laureata, przy przystąpieniu do realizacji nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanowią Piotr Kędzierski i Małgorzata Kierat-Tarczewska.

V. DANE OSOBOWE

1. Zgłaszający wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania podanych przez niego danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej w Konkursie Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

2. Zgłaszającemu przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).

5. Zgłaszający ponoszą pełną odpowiedzialność za przekazanie danych osobowych jakichkolwiek osób w Zgłoszeniu w związku z Konkursem bez zgody takich osób.

VI. AUTORSKIE PRAWA POKREWNE

1. Zgłaszający, wraz z przesłaniem zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na wyemitowanie Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej a także eksploatacji Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego

2. Zgłaszający wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego artystycznego wykonania na antenie Stacji Radiowej, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w audycji pt. "Piotr Kędzierski Show" w dniu 11 kwietnia 2017 r. podczas realizacji nagrody konkursowej oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie ze Zgłoszenia oraz artystycznego wykonania Zgłaszającego w celach i na zasadach przewidzianych w ustępach powyżej.

4. Korzystanie ze Zgłoszenia ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania nagród w Konkursie, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w części I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci teleinformatycznych ani sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Zgłaszającego, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ROCK RADIA