REGULAMIN KONKURSU

"Matura w Rock Radiu"

REGULAMIN KONKURSU "Matura w Rock Radiu"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu "Matura w Rock Radiu" (dalej: "Konkurs") jest GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również Organizatorem.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio" (dalej: "Stacja Radiowa").

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 5 maja 2017r. do dnia 8 maja 2017 r. z finałem 9 maja 2017 r. w trakcie audycji "Piotr Kędzierski Show" emitowanej na antenie Stacji Radiowej w godzinach 9:30-13:00 (dalej "Finałowa audycja").

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie dniach od 5 maja 2017 r. godz. 0:01 do 8 maja 2017 r. do godziny 23:59. przesłać pocztą elektroniczną na adres konkurs@rockradio.pl zdjęcie ukazujące uczestnika Konkursu zgłaszającego je (dalej "Zgłaszający") z czasów maturalnych (dalej "Zgłoszenie konkursowe") oraz wskazać w wiadomości zgłoszeniowej swój numer telefonu.

2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie takie Zgłoszenia konkursowe, które nie zawierają treści niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających dobra osobiste innych osób, a także głoszących czy nawołujących do nietolerancji lub nienawiści.

III. SCHEMAT KONKURSU

1. Uczestnicy Konkursu przesyłają Zgłoszenia konkursowe do Stacji Radiowej zgodnie z częścią II ust. 1 Regulaminu.

2. W dniu 9 maja 2017 r., po zakończeniu zbierania Zgłoszeń konkursowych, Komisja Konkursowa wybierze spośród wszystkich Zgłoszeń konkursowych spełniających wymagania określone w części II ust. 1 i 2 Regulaminu, trzy najciekawsze Zgłoszenia konkursowe, których autorzy zostaną Zwycięzcami Konkursu i otrzymają nagrodę w Konkursie.

3. Organizator będzie uprawniony do opublikowania na stronie internetowej, Facebooku oraz Instagramie Stacji Radiowej, również innych najciekawszych, wybranych przez Organizatora według jego uznania, Zgłoszeń konkursowych.

IV. NAGRODY

1. Nagrodami w konkursach są książka, płyta CD i komiks. O nagrodach przewidzianych w danym konkursie informuje Prowadzący, na antenie Stacji Radiowej.

2. Wartość jednej nagrody nie może przekraczać kwoty 100 zł. (słownie: sto złotych).

3 Aby otrzymać jedną z nagród, po wybraniu przez Komisję Konkursową, osoba, która została poinformowana pocztą elektroniczną o otrzymaniu nagrody, zobowiązana jest do przesłania nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości o wygraniu Nagrody w Konkursie, na adres e-mail: konkurs@rockradio.pl, dane odbiorcy takiej nagrody: imię i nazwisko i adres pocztowy na jaki ma być przesłana nagroda.

4. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny czy na nagrodę rzeczową.

5. Nagroda zostanie wysłana na adres pocztowy odbiorcy nagrody przez Organizatora, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia zakończenia konkursu.

6. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przekazaniu Nagrody wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

7. W przypadku nie przekazania wymaganych w ust. 2 informacji w wymaganym terminie, Nagroda przepada.

V. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję konkursową stanowią wybrani pracownicy Stacji Radiowej.

VI. DANE OSOBOWE

1. Zgłaszający, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania przesłanych przez nich danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, w szczególności ich imienia i nazwiska, pseudonimu, numeru telefonu lub innych przekazanych Organizatorowi danych, które będą konieczne dla celu organizacji Konkursu, umożliwienia publikacji Zgłoszeń konkursowych zgodnie z Regulaminem i wskazania autorów opublikowanych Zgłoszeń konkursowych na stronie internetowej, Facebooku i Instagramie Stacji Radiowej.

2. Zgłaszającym przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VII. PRAWA AUTORSKIE

1. Zgłaszający, poprzez wykonanie czynności określonych w części II Regulaminu potwierdza, że posiada pełne prawa do dysponowania Zgłoszeniem konkursowym, w szczególności do uprawnienie do dysponowania prawami autorskimi do fotografii zgłoszonej go do Konkursu i publikacji umieszczonych na niej treści, w tym prawo do decydowania o publikacji wizerunków osób utrwalonych na tej fotografii i oświadcza że zezwala Organizatorowi na publikację i utrwalenie dzieła w postaci Zgłoszenia konkursowego (w szczególności fotografii) przez Organizatora na stronie internetowej Stacji Radiowej, w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram) Stacji Radiowej dla celów Konkursu oraz promocji Stacji Radiowej, według wyboru Organizatora.

2. Zgłaszający potwierdza, że wyraża zgodę i uzyskał zgodę każdej z osób uwiecznionych w Zgłoszeniu konkursowym na publikację swojego i ich wizerunku i udostępnienie go na stronie internetowej Stacji Radiowej, w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram) Stacji Radiowej według wyboru Organizatora dla celów Konkursu oraz promocji Stacji Radiowej.

3. Zgłaszający potwierdza, że wyraża zgodę oraz uzyskał uprzednio zgodę wszystkich osób będących autorami fotografii zawartej w Zgłoszeniu konkursowym na eksploatację przez Organizatora ich dzieła w postaci publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

4. Zwycięzca Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na eksploatację przez Organizatora jego artystycznego wykonania, o ile takie powstanie podczas rozmowy z prowadzącym Finałową audycję w trakcie tej Finałowej audycji, w postaci nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

5. Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie z utworu zawartego w Zgłoszeniu konkursowym w celach i na zasadach przewidzianych w ustępie 3 i 4 powyżej.

6. Korzystanie z wizerunku lub/i utworu Zgłaszającego oraz innych osób, utrwalonego w Zgłoszeniu konkursowym, w zakresie określonym w części VII Regulaminu, nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego ani innych osób żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

7. Zgłaszający potwierdza, że wyraża zgodę i uzyskał zgodę każdej z osób będących autorami fotografii i uwiecznionych w Zgłoszeniu konkursowym na to, że Zgłoszenie konkursowe oraz wizerunek jego i każdej z osób uwiecznionych w Zgłoszeniu konkursowym może być wykorzystywane w formie połączonej z innymi zdjęciami lub filmami.

8. Zgłaszający potwierdza, iż poniesie pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia do Organizatora jakichkolwiek roszczeń autorów fotografii lub osób uwiecznionych w Zgłoszeniu konkursowym w związku z jego eksploatacją dla celów określonych w niniejszym Regulaminie.

9. Uczestnik Konkursu potwierdza, iż przekazuje Organizatorowi prawo do decydowania czy Zgłoszenie konkursowe przy wykorzystaniu go zgodnie z niniejszym Regulaminem będzie opatrzone danymi autora, czy też będzie publikowane bez podawania tych danych.

VIII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez Zgłaszających. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem przez Zgłaszających nieprawdziwych danych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci teleinformatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo Uczestników Konkursu.

2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ROCK RADIA