REGULAMIN KONKURSU

"MIEJSKIE ŁOWY BIS"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu "Miejskie Łowy BIS" (dalej: "Konkurs") jest "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem". 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator oraz partnerzy Organizatora. 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową". 4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 28 sierpnia 2017 r. do dnia 1 września 2017 r. 5. Konkursu trwać będzie od poniedziałku do piątku, z finałem w piątek 1 września 2017 r. o godzinie 17:40, w trakcie audycji, o której mowa w ustępie poniżej ("Finał"). 6. W okresie realizacji Konkursu od poniedziałku do piątku podczas audycji pt. "Lato na bogato" trwającej od godz. 10:00 do 18:00 ("Audycja"), prowadzący ww. Audycję ("Prowadzący Audycję") będzie podawać słuchaczom wskazówki dotyczące odpowiedzi na pytanie konkursowe wskazane w pkt. II ust. 1 lit. a Regulaminu. W każdej Audycji podane zostaną trzy wskazówki. Poprawna odpowiedź na pytanie konkursowe zostanie ogłoszona w trakcie Audycji z Finałem. 7. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. 8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe. 9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej ("Zgłaszający") wysyła na adres miejskielowy@rockradio.pl zgłoszenie zawierające: a. odpowiedź na pytanie konkursowe "Gdzie ukryta została nagroda w Konkursie?" oraz b. wskazanie imienia i właściwego numeru telefonu Zgłaszającego. 2. Zgłaszający, który jako pierwszy prześle kompletne zgłoszenie zawierające poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe wskazane w ust. 1 lit. a, oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w pkt I Regulaminu, zostaje laureatem Konkursu ("Laureat"). 3. Organizator powiadomi Laureata o wygranej w Konkursie drogą mailową, na adres, z którego Laureat nadesłał zgłoszenie. 4. Laureat musi śledzić Audycję z Finałem i odebrać telefon od prowadzącego Audycję z Finałem w trakcie tej Audycji oraz odbyć rozmowę z Prowadzącym Audycję.

III. NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie dla Laureata jest zestaw składający się z: worka z logo Stacji Radiowej, płyt CD i/lub DVD, książki lub książek oraz innych gadżetów o łącznej wartości od 200 (słownie: dwieście) do 750 (słownie: siedemset pięćdziesiąt) złotych brutto. 2. Aby otrzymać Nagrodę Laureat, który został poinformowany mailowo, że otrzymuje Nagrodę oraz odbędzie z Prowadzącym Audycję rozmowę podczas Audycji z Finałem, jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia emisji tej Audycji, przesłać na adres e-mail: miejskielowy@rockradio.pl dane odbiorcy Nagrody: imię i nazwisko, adres zamieszkania, a także adres pocztowy na jaki ma być przesłana Nagroda, jeśli jest inny niż adres zamieszkania. 3. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową. 4. Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres pocztowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 2 powyżej. 5. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanowi Prowadzący Audycję z Konkursem.

V. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora. 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. PRAWA POKREWNE I OSOBISTE

1. Zgłaszający wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego głosu oraz artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie podczas Audycji z Finałem oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego. 2. Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie z utrwalenia głosu i z artystycznego wykonania Zgłaszającego w celach i na zasadach przewidzianych w ustępie powyżej. 3. Korzystanie z utrwalenia głosu i/lub artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w niniejszym punkcie VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu. 2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji. 4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego ją o zajętym stanowisku. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu. 2. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia. 3. Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem, o którym mowa w punkcie II ust. 4 Regulaminu (5 sygnałów). 4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem. 5. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na stronie internetowej www.rockradio.pl 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ROCK RADIA