REGULAMIN RAMOWY

REKLAMA
REGULAMIN RAMOWY KONKURSÓW w Rock Radiu
REKLAMA

A. Postanowienia ogólne.

REKLAMA

1. Regulamin (dalej „Regulamin Ramowy") określa ramowe zasady organizacji konkursów na antenie Rock Radia (dalej „Stacja").

2. Konkursy są organizowane przez GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 5212897003, BDO: 000541875 z kapitałem zakładowy w wysokości 25.019.500,00 zł (dalej „Organizator") na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej w konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. W konkursach nie mogą brać udziału:

REKLAMA

a. pracownicy oraz współpracownicy Organizatora lub spółek powiązanych z nim kapitałowo;

b. inne osoby, które brały udział w organizowaniu konkursu;

c. osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

d. osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do konkursu, wygrały, w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, jako ostatnio opublikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału;

REKLAMA

e. osoby, które na przestrzeni ostatnich 30 dni wygrały jakąkolwiek nagrodę w ramach konkursów organizowanych na podstawie niniejszego Regulaminu Ramowego na antenie Stacji, bez względu na jej wartość.

 B. Zasady konkursów.

1. Konkursy są organizowane i przeprowadzane na antenie Stacji.

2. Na antenie Stacji będą ogłaszane zasady poszczególnych konkursów (dalej „Zasady"). Każde Zasady będą dotyczyły jednego i odrębnego konkursu i będą zawierały:

REKLAMA

a) zasady danego konkursu, w tym czas jego trwania;

b) rodzaj oraz liczbę nagród i zasady wyłaniania zwycięzców danego konkursu;

c) nr telefonu, pod który należy zadzwonić lub adres e-mail na który należy przesłać zgłoszenie o wskazanej treści.

C. Komisja Konkursowa.

REKLAMA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu danego konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do takiego konkursu, dokonania wyboru zwycięzców konkursu, rozpatrywania reklamacji oraz interpretacji Regulaminu Ramowego oraz zasad ogłoszonych zgodnie z częścią B ust. 2 powyżej, Organizator powoła do każdego konkursu odrębną komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa"). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

 D. Nagrody.

1. Nagrodami w konkursach będą nagrody szczegółowo określone w Zasadach wskazanych w sposób określony w części B ust. 1 pkt b Regulaminu Ramowego (dalej łącznie/osobno „Nagrody"/„Nagroda").

2. Każdy uczestnik danego konkursu może wygrać w nim jedną Nagrodę.

REKLAMA

E. Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu.

1. Warunkiem uczestnictwa w danym konkursie jest spełnienie przez uczestnika danego konkursu (dalej „Uczestnik") wymagań określonych w niniejszym Regulaminie Ramowym oraz w Zasadach, o których mowa w części B ust. 2 Regulaminu Ramowego.

2. Zwycięzcą zostaje osoba wyłoniona zgodnie z Zasadami, o których mowa w części B ust. 2 pkt b Regulaminu Ramowego.

3. Działaniem niedopuszczalnym ze strony Uczestników konkursów, jest:

REKLAMA

a. umieszczanie w zgłoszeniu treści naruszających przepisy prawa, w tym prawa autorskie osób trzecich,

b. umieszczanie w zgłoszeniu danych osobowych osób trzecich,

c. umieszczanie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc lub treści w jakikolwiek inny sposób niezgodnych z prawem lub naruszających dobre obyczaje lub normy etyczno-moralne, w tym m.in. zawierających wulgaryzmy.

4. Zgłoszenia do konkursów naruszające postanowienia ustępu 3 powyżej nie będą brały udziału w danym konkursie.

REKLAMA

5. Zgłoszenie do danego konkursu może być prezentowane na antenie Stacji, z podaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości zamieszkania Uczestnika.

6. Przedstawiciel Organizatora może zadzwonić do zwycięzcy i przeprowadzić z nim na żywo rozmowę na antenie Stacji lub zadzwonić do zwycięzcy i nagrać rozmowę z nim przeprowadzoną, która następnie może zostać wyemitowana na antenie Stacji. Rozmowa będzie dotyczyć danego konkursu.

7. W przypadku, gdy jednym z warunków danego konkursu jest nawiązanie połączenia przez Organizatora z Uczestnikiem, w celu jego uzyskania, przedstawiciel Organizatora będzie oczekiwał 5 (pięć) sygnałów, a w przypadku gdy numer będzie zajęty, podejmie jeszcze jedną próbę połączenia. W przypadku włączenia się poczty głosowej lub braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (w szczególności z uwagi na brak zasięgu, wyłączony aparat, zgłoszenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki, jak również w sytuacji gdy jakość połączenia uniemożliwia nawiązanie rozmowy przedstawiciela Organizatora z Uczestnikiem w audycji na żywo), Organizator nie będzie podejmował kolejnej próby skontaktowania się z Uczestnikiem.

8. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w trakcie rozmowy w ramach danego konkursu z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, decyzję w przedmiocie dalszego przebiegu Konkursu podejmuje Komisja Konkursowa.

REKLAMA

9. Zgłoszenia do danego konkursu niespełniające wymogów określonych w Regulaminie Ramowym oraz w Zasadach, oraz niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych w nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z konkursu.

 F. Odbiór Nagród.

1. Zwycięzca każdorazowo zostanie poinformowany o sposobie odbioru Nagrody oraz o konsekwencjach braku odbioru Nagrody w terminie, zgodnie z niniejszą częścią F.

2. Przedstawiciel Organizatora zadzwoni do każdego zwycięzcy, nie później niż w czasie 5 dni od dnia w którym zwycięzcy została przyznana Nagroda, z prośbą o uzupełnienie danych o informacje niezbędne do wydania Nagrody. Przedstawiciel Organizatora podejmie każdorazowo dwukrotną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z każdym zwycięzcą. W przypadku braku możliwości nawiązania połączenia telefonicznego przedstawiciel Organizatora wyśle do zwycięzcy wiadomość SMS lub wiadomość e-mail z prośbą o kontakt w związku z udziałem w danym konkursie, wraz z podaniem 5-dniowego terminu do upływu którego Organizator będzie czekał na odpowiedź oraz informacji o skutkach braku odpowiedzi w tym terminie. Zwycięzca w celu odbioru przyznanej mu Nagrody zobowiązany jest zgodnie z instrukcją i we wskazanym w niej czasie odpowiedzieć Organizatorowi. Brak udzielenia odpowiedzi zgodnie z instrukcją i we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją zwycięzcy z Nagrody, co oznacza, iż zwycięzca traci do niej prawo.

REKLAMA

3. Nagrody wydaje Organizator poprzez wskazanie terminu odbioru osobistego, wysłanie ich do zwycięzców pocztą elektroniczną, przesyłką kurierską albo przesyłką pocztową, w terminie nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia danego konkursu. O formie wydania Nagród decyzję podejmuje Organizator. Nagrody mogą zostać wysłane do zwycięzcy wyłącznie na terenie Polski.

4. W przypadku, jeśli wysłana przez Organizatora Nagroda wróci do nadawcy, Organizator będzie przechowywał ją przez okres 30 dni. Jeżeli adresat zwróconej do Organizatora przesyłki skontaktuje się z nadawcą w terminie wskazanym w poprzednim zdaniu, przesyłka zostanie nadana do adresata drugi i ostatni raz na koszt nadawcy. Wyjątkiem są przesyłki kurierskie, w przypadku ponownego nadania nieodebranej przez adresata przesyłki kurierskiej z nagrodą, koszty jej ponownego wysłania obciążają adresata.

5. Nagrody przyznawane zwycięzcom nie mogą być zamienione na inne nagrody rzeczowe ani też nie będzie możliwości wypłaty równowartości Nagrody w gotówce.

6. Organizator, w przypadku, gdy powstanie taki obowiązek, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., przed wydaniem Nagród zwycięzcom danego konkursu, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.

REKLAMA

 G. Postanowienia końcowe.

1. Organizator weryfikuje czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Ramowym i Zasadach danego konkursu. Niespełnienie warunków Regulaminu Ramowego i Zasad dla danego konkursu powoduje wykluczenie danego Uczestnika z danego konkursu.

2. Reklamacje w związku z konkursem należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na jego adres lub w wiadomości e-mail na adres kontakt@rockradio.pl wraz z opisem reklamacji i jej uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu. Reklamacje zgłoszone w jednym z tych trybów rozstrzyga Komisja Konkursowa. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, do Organizatora na piśmie na jego adres lub w wiadomości e-mail na adres kontakt@rockradio.pl. Odwołanie rozpatruje redaktor naczelny Stacji.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.

REKLAMA

4. Regulamin Ramowy jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.rockradio.pl..

Informacje dotyczące danych osobowych

 Administratorem danych osobowych jest Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Administrator"), adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, KRS 0000042292, adres e-mail: kontakt@rockradio.pl. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na wyżej wskazany adres siedziby Administratora oraz za pośrednictwem adresu: iodo@radioagora.pl.

 Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO") w następujących celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

REKLAMA

 CELE PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIA

Przeprowadzenie danego Konkursu

(obsługi zgłoszeń do Konkursu w tym

wyłonienia zwycięzców Konkursu),

REKLAMA

obsługa zwycięzców Konkursu, w tym

publikacji wyników konkursu,

ogłoszenia zwycięzcy, wydania /

dostarczenia nagrody, publikacji

REKLAMA

wizerunku / głosu zwycięzcy, obsługi

osób towarzyszących zwycięzcy,

obsługi reklamacji dotyczących art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na przeprowadzeniu ogłoszonego Konkursu na przez czas trwania danego Konkursu i kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników danego Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą

Konkursu) zasadach opisanych w Regulaminie Ramowym i Zasadach, w szczególności publikacji wyników Konkursu, ogłoszenia zwycięzcy, wydania / dostarczenia nagrody, publikacji wizerunku / głosu, obsługi reklamacji dotyczących Konkursu)

REKLAMA

wypełnienie obowiązków podatkowych

i prowadzenia rachunkowości,

związanych z obsługą zwycięzców

konkursu art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze); przez czas trwania danego Konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

REKLAMA

marketingowe, analityczne, archiwalne

oraz statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na marketingu oferowanych usług, budowaniu wizerunku i promocji marki Administratora) przez czas trwania danego Konkursu i następnie kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników danego Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą

obrona przed roszczeniami (ustalenie,

dochodzenie i obrona w razie

REKLAMA

zaistnienia roszczeń) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na ustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń) przez czas trwania danego Konkursu, a po jego zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, w szczególności w zakresie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej oraz roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie;

 Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora (Organizatora), podmioty zajmujące się organizacją i obsługą konkursów, kurierzy, Poczta Polska, ubezpieczyciele, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora (Organizatora) usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, jak również dostawcy usług teleinformatycznych, oraz portale społecznościowe (w szczególności Facebook i Instagram, z czym może być związany transfer danych osobowych do państwa trzeciego tj. USA, na podstawie uczestnictwa danego podmiotu w programie Ramy ochrony danych UE-USA, zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej) oraz wskazani w zapowiedzi danego Konkursu przez Organizatora sponsorzy lub fundatorzy Nagród.

Administrator (Organizator) nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie lub brak możliwości otrzymania nagrody.

REKLAMA

 Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje, gdy:

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazłaś/eś

lub

REKLAMA

(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

REKLAMA

SŁUCHAJ ROCK RADIA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Copyright © Grupa Radiowa Agory