REGULAMIN OGÓLNY

Regulamin OGÓLNY konkursów emitowanych na antenie stacji radiowych Grupy Radiowej Agory Sp. z o.o.

Regulamin OGÓLNY konkursów emitowanych na antenie stacji radiowych Grupy Radiowej Agory Sp. z o.o.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursów jest:

Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, NIP 521-28-97-003, kapitał zakładowy 25.019.500,00 zł.

zwana w dalszej części Regulaminu "Organizatorem".

2. Konkursy są emitowane na antenie stacji radiowych, których nadawcą jest Organizator, zwanych dalej "Stacją Radiową" lub łącznie "Stacjami Radiowymi", których wykaz znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Konkursy mogą być emitowane we wszystkich Stacjach Radiowych jednocześnie, w niektórych z nich bądź w jednej Stacji Radiowej.

3. Fundatorem nagród w konkursach jest Organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród.

4. Konkursy organizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani fundatorów, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

6. Uczestnikami konkursów mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.

7. O rozpoczęciu danego konkursu informować będzie prowadzący konkurs na antenie Stacji Radiowej, zwany dalej "Prowadzącym", ogłaszając jednocześnie zadanie konkursowe w tym konkursie („Zadanie konkursowe").

8. W każdym z konkursów zgłoszenia zbierane będą w czasie wyznaczonym i wskazanym przez Prowadzącego okresie.

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursach

1. Konkursy przeprowadzane są według jednej z poniższych formuł:

A) Konkursy na zasadzie pierwszeństwa

a) Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać krótką wiadomość tekstową (SMS) na numer podany przez Prowadzącego na antenie Stacji Radiowej, podając w niej prefiks (jeśli jest wymagany), z odpowiedzią na Zadanie konkursowe oraz imię i numer telefonu zgłaszającego;

b) Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać na adres elektroniczny podany przez Prowadzącego na antenie Stacji Radiowej zgłoszenie zawierające odpowiedź na Zadanie konkursowe oraz imię i numer telefonu zgłaszającego;

c) Aby wziąć udział w konkursie należy zadzwonić na numer podany przez Prowadzącego na antenie Stacji Radiowej i po uzyskaniu połączenia podać Prowadzącemu albo nagrać na automatycznej sekretarce Stacji Radiowej zgłoszenie zawierające odpowiedź na Zadanie konkursowe oraz imię i numer telefonu zgłaszającego.

B) Konkursy kreatywne

a) Aby wziąć udział w konkursie należy zadzwonić na numer podany przez Prowadzącego na antenie Stacji Radiowej i po uzyskaniu połączenia podać Prowadzącemu albo nagrać na automatycznej sekretarce Stacji Radiowej zgłoszenie zawierające  odpowiedź na Zadanie konkursowe oraz imię i numer telefonu zgłaszającego;

b) Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać na adres elektroniczny podany przez Prowadzącego na antenie Stacji Radiowej zgłoszenie zawierające  odpowiedź na Zadanie konkursowe oraz imię i numer telefonu zgłaszającego;

c) Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać przez formatkę dostępną na podstronie tego konkursu w aplikacji lub na stronie internetowej Stacji Radiowej zgłoszenie zawierające odpowiedź na Zadanie konkursowe oraz imię i numer telefonu zgłaszającego.

2. Formuła danego konkursu (w tym termin jego realizacji, liczba zwycięzców oraz rodzaj i liczba przyznawanych nagród) określana jest przez Prowadzącego, na antenie Stacji Radiowej. Zadania konkursowe ogłaszane są przez Prowadzącego na antenie Stacji Radowej.

3. W konkursach nie są brane pod uwagę SMS-y wysłane za pośrednictwem sieci Internet.

4. W danym konkursie każdy uczestnik może wysłać tylko jedno Zgłoszenie.

§ 3. Nagrody

1. Nagrodami w konkursach mogą być książki, płyty CD, płyty DVD, bilety do kina, teatru, na koncerty, gadżety itp. O nagrodach przewidzianych w danym konkursie informuje Prowadzący, na antenie Stacji Radiowej.

2. Wartość jednej nagrody nie może przekraczać kwoty 500 zł. (słownie: pięciuset złotych).

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

4. Organizator lub fundator nagród zastrzegają sobie prawo zamiany danej nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości danej nagrody, w przypadku, gdy z przyczyn od nich niezależnych, przyznanie takiej nagrody nie będzie możliwe.

§ 4. Warunki przyznawania nagród

1. Prawo do otrzymania nagrody uzyskuje uczestnik konkursu, który, w zależności od formuły konkursu:

A) Konkursy na zasadzie pierwszeństwa

a) jako pierwszy przyśle SMS z poprawną odpowiedzią na Zadanie konkursowe oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w regulaminie,

b) jako pierwszy przyśle na adres elektroniczny kompletne zgłoszenie zawierające poprawną odpowiedź na Zadanie konkursowe oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w regulaminie,

c) jako pierwszy poda Prowadzącemu albo nagra na automatycznej sekretarce Stacji Radiowej kompletne zgłoszenie zawierające poprawną odpowiedź na Zadanie konkursowe oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w regulaminie;

B) Konkursy kreatywne

a) poda Prowadzącemu albo nagra na automatycznej sekretarce Stacji Radiowej kompletne zgłoszenie zawierające najciekawszą odpowiedź na Zadanie konkursowe oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w regulaminie,

b) przyśle na adres elektroniczny kompletne zgłoszenie zawierające najciekawszą odpowiedź na Zadanie konkursowe oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w regulaminie,

c) przyśle przez formatkę dostępną w aplikacji lub na stronie internetowej Stacji Radiowej kompletne zgłoszenie zawierające  najciekawszą odpowiedź na Zadanie konkursowe oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w regulaminie.

2. Prowadzący dokonuje oceny zgłoszeń i podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody zwycięzcy konkursu (dalej: „Zwycięzca"). Decyzja Prowadzącego jest ostateczna. 

3. Jeżeli zakłada tak formuła danego konkursu, Prowadzący może połączyć się telefonicznie ze Zwycięzcą i odbyć z nim rozmowę, która będzie emitowana na antenie Stacji Radiowej.

4. Zwycięzca zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody przez Organizatora:

a) telefonicznie - w przypadku konkursów organizowanych zgodnie z § 2 ust. 1 pkt A) a) lub pkt A) c) oraz pkt B) a) lub pkt B) c) Regulaminu,

b) wiadomością e-mail lub telefonicznie w przypadku konkursów organizowanych zgodnie z § 2 ust. 1 pkt A) b) oraz pkt B) b) Regulaminu.

5. W trakcie rozmowy telefonicznej lub w zwrotnej wiadomości e-mail Zwycięzca obowiązany jest podać Organizatorowi swoje imię, nazwisko i adres w celu doręczenia nagrody.

6. Zwycięzca może odebrać nagrodę osobiście w siedzibie Organizatora, chyba że co innego zostanie ustalone między Zwycięzcą a Organizatorem. Adres siedziby Organizatora został podany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

7. Odbiór nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez Organizatora i Zwycięzcę lub poprzez podpisanie listu przewozowego w przypadku wysłania nagrody przesyłką kurierską.

8. Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody wskutek odmowy podania danych wskazanych w ust. 5 powyżej lub nieodebrania nagrody w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o przyznaniu nagrody, chyba że Zwycięzca i Organizator ustalą inny termin; wówczas Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody w przypadku nieodebrania nagrody w terminie uzgodnionym.

9. W przypadku nagród fundowanych przez fundatora nagród, do chwili przekazania nagrody zwycięzcy konkursu fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Przekazując nagrodę fundator działa za pośrednictwem Organizatora.

§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD").

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia konkursu, w którym dany uczestnik brał udział, w tym przekazaniu nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem konkursu, w tym z wydaniem nagrody, np. właściwej firmie kurierskiej.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Każdemu uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w ust. 3 Regulaminu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie - niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

§ 6. Prawa autorskie, pokrewne i osobiste

1.  Uczestnik konkursu wraz z dostarczeniem zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie/nadanie treści zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści zgłoszenia, a także eksploatacji zgłoszenia lub odczytanej treści zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego wypowiedzi a także artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w konkursie, oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Korzystanie z treści zgłoszenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania uczestnika konkursu w zakresie określonym w § 6 Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz uczestnika konkursu żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4. Jeżeli zgłoszenie dostarczone przez uczestnika konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik konkursu z chwilą przesłania zgłoszenia do konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 4 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

§ 7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia danego konkursu. Adres Organizatora został wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie ani za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika konkursu.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Zgłaszając się do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ………… 2022 r. i ma zastosowanie do wszystkich konkursów Organizatora, w których nagrodami są nagrody opisane w § 3 Regulaminu, a nie są objęte odrębnymi regulaminami.

5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.zloteprzeboje.pl, www.rockradio.pl i www.radiopogoda.pl.

SŁUCHAJ ROCK RADIA