REGULAMIN KONKURSU

REKLAMA
"POCZTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA"
REKLAMA

I.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

REKLAMA

1. Organizatorem konkursu "POCZTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA " (dalej: "Konkurs") jest "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator lub partnerzy Organizatora.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 2 grudnia 2018 do dnia 22 grudnia 2017 r. Finały Konkursu odbywać się będą raz dziennie w dniach 06-22 grudnia 2017 r. podczas audycji pt. "Powstanie Rock Radia" trwających od godz. 06:00 do 10:00, zwanej dalej "Audycją".

REKLAMA

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II.           ZASADY KONKURSU

REKLAMA

1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej ("Zgłaszający") wysyła na adres konkurs@rockradio.pl zgłoszenie zawierające:

a. zdjęcie lub skan dziecięcego listu do Świętego Mikołaja,

b. imię i właściwy numer telefonu Zgłaszającego ("Zgłoszenie").

2. Laureatem Konkursu zostaje Zgłaszający, który w okresie realizacji Konkursu do momentu rozpoczęcia Audycji w dniu 22 grudnia 2017 r. prześle kompletne Zgłoszenie zawierające w ocenie Komisji Konkursowej najciekawszą odpowiedź na zadanie konkursowe wskazane w ust. 1 oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie ("Laureat").

REKLAMA

3. Laureat musi śledzić Audycje i odebrać telefon od prowadzącego Audycję w trakcie tej Audycji oraz odbyć rozmowę z prowadzącym Audycję.

III.        NAGRODY

1. Nagrodą dla Laureata, który odbył z prowadzącym Audycję rozmowę zgodnie z pkt. II ust. 3 Regulaminu może być np. książka, płyta, kubek z logiem Rock Radia, koszulka z logiem Rock Radia, słuchawki, komiksy, worki z logiem Rock Radia ("Nagroda").

2. Wartość jednej nagrody nie będzie przekraczać kwoty 200 zł (słownie: dwustu złotych).

REKLAMA

3. Łącznie w okresie realizacji Konkursu wydanych zostanie 13 (słownie: trzynaście) Nagród opisanych w ust. 1.

4. Aby otrzymać Nagrodę Laureat, który odbył rozmowę z prowadzącym Audycję jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia tej rozmowy, przesłać na adres e-mail: ewa.wojciechowska@rockradio.pl dane odbiorcy Nagrody: imię i nazwisko, adres zamieszkania, a także adres pocztowy na jaki ma być przesłana Nagroda, jeśli jest inny niż adres zamieszkania.

5. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

6. Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres pocztowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia zakończenia Konkursu.

REKLAMA

7. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV.         KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanowi Szef anteny, Sekretarz Programu i Wydawca audycji Powstanie Rock Radia.

V.            DANE OSOBOWE 

REKLAMA

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

REKLAMA

VI. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Zgłaszający wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że:

a. posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia, w tym do zdjęć zawartych w Zgłoszeniu oraz utworów, jeśli takowe są zawarte w Zgłoszeniu;

b. uzyskał zgodę każdej z osób uwiecznionych na zdjęciu zawartych w Zgłoszeniu na wykorzystanie ich wizerunków w Zgłoszeniu oraz na rozpowszechnianie ich wizerunków w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem, w tym na publikację na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram) Stacji Radiowej;

REKLAMA

c. korzystanie ze Zgłoszeń, zdjęć, wizerunków zawartych w Zgłoszeniach w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego ani innych osób żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu;

d. poniesie pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia do Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób uwiecznionych na zdjęciach lub w filmach zawartych w Zgłoszeniu w związku z eksploatacją Zgłoszenia w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie;

e. przekazuje Organizatorowi prawo do decydowania czy Zgłoszenie wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem będzie opatrzone danymi autora, czy też będzie publikowane bez podawania tych danych.

2. Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że wyraża zgodę na:

REKLAMA

a. odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;

b. nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;

c. publikację swojego wizerunku uwiecznionego na zdjęciu lub w filmie zawartych w Zgłoszeniu na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram) Stacji Radiowej, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;

d. publikację wizerunków osób uwiecznionych na zdjęciach lub w filmach zawartych w Zgłoszeniu na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram) Stacji Radiowej, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

REKLAMA

3. Zgłaszający, z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu, udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów lub elementów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Zgłoszenia lub jego fragmentów lub elementów dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

REKLAMA

4. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ustępie powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

5. Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie ze Zgłoszenia i zdjęć zawartych w Zgłoszeniu, wizerunków i artystycznych wykonań, o których mowa w niniejszym Rozdziale na zasadach przewidzianych w niniejszym rozdziale lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

VII.      REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

REKLAMA

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

REKLAMA

VIII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złe jakości połączenia.

3. Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem, o którym mowa w punkcie II ust. 3 Regulaminu (5 sygnałów).

REKLAMA

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.rockradio.pl

REKLAMA

SŁUCHAJ ROCK RADIA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Copyright © Grupa Radiowa Agory