Dziewczyny z Rockową duszą

regulamin konkursu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu "Dziewczyny z rockową duszą" (dalej: "Konkurs") jest GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również Organizatorem.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator lub sponsorzy.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio" (dalej: "Stacja Radiowa").

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 26 lutego 2018 r. do dnia 8 marca 2018 r.. W konkursie odbędą się trzy finały w dniu 8 marca 2018 r. w trakcie  audycji pt. "Przystanek Klasyka Rocka" [A1]  emitowanej na antenie Stacji Radiowej w godzinach 10-18:00 oraz "Klasyczny Wieczór" emitowanej na antenie Stacji Radiowej w godzinach 18-22" zwanej dalej łącznie "Audycjami" lub osobno - "Audycją".5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 26 lutego 2018 r. godz. 0:01 do 7 marca 2018 r. do godziny 23:59 przesłać pocztą elektroniczną na adres konkurs@rockradio.pl zdjęcie lub film trwający nie dłużej niż 1 minutę pokazujący, że uczestnik Konkursu (dalej "Zgłaszający") zna najbardziej rock'n'rollową kobietę w swoim życiu (np: mamę, siostrę, żonę) oraz wskazać w wiadomości zgłoszeniowej imię oraz właściwy numer telefonu Zgłaszającego (dalej: Zgłoszenie konkursowe").

2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie takie Zgłoszenia konkursowe, które nie zawierają treści niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających dobra osobiste innych osób, a także głoszących czy nawołujących do nietolerancji lub nienawiści.

3. Po przesłaniu Zgłoszenia konkursowego, Zgłaszający musi w dniu 8 marca 2018 r. słuchać Stacji Radiowej, odebrać telefon od prowadzącego Audycję w celu odbycia rozmowy z prowadzącym Audycję i uzyskania informacji o przyznaniu nagrody w Konkursie i przesłać do Organizatora dane niezbędne do dostarczenia Nagrody w Konkursie, zgodnie z częścią IV ust. 5 Regulaminu.

III. SCHEMAT KONKURSU

1. Uczestnicy Konkursu przesyłają Zgłoszenia konkursowe zgodnie z częścią II ust. 1 Regulaminu.

2. W dniu 7 marca 2018 r., po zakończeniu zbierania Zgłoszeń konkursowych, Komisja Konkursowa wybierze spośród wszystkich Zgłoszeń konkursowych spełniających wymagania określone w części II ust. 1 i 2 Regulaminu, jedno najciekawsze Zgłoszenie konkursowe, którego autor zostanie zwycięzcą Konkursu (dalej " Zwycięzca Konkursu") i otrzyma Nagrodę w Konkursie. Komisja Konkursowa wyłoni także kolejną osobę, która zostanie Zwycięzcą Konkursu, jeśli Zwycięzca Konkursu nie odbierze telefonu podczas Audycji.

3. Organizator będzie uprawniony do opublikowania na stronie internetowej, Facebooku oraz Instagramie Stacji Radiowej, najciekawszych, wybranych przez Organizatora według jego uznania, Zgłoszeń konkursowych.

IV.NAGRODY

1. Nagrodą główną w Konkursie są upominki w formie gadżetów np.: kubek, koszulka, worek, płyty, książki z logo stacji, o łącznej wartości  100  zł (słownie: sto   złotych).

2. Komisja Konkursowa może przyznać Zwycięzcy Konkursu dodatkowe nagrody, o ile takie nagrody zostaną pozyskane przez Organizatora od sponsorów.3. Nagroda główna i nagrody dodatkowe będą dalej łącznie zwane "Nagrodą".

4. Łączna wartość Nagrody nie może przekroczyć kwoty 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto.

5. Aby otrzymać Nagrodę, Zwycięzca Konkursu który został poinformowany pocztą elektroniczną o otrzymaniu Nagrody, zobowiązany jest nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości o wygraniu Nagrody w Konkursie, przesłać na adres e-mail: konkurs@rockradio.pl, dane odbiorcy Nagrody: imię i nazwisko, adres zamieszkania, a także adres pocztowy na jaki ma być przesłana Nagroda, jeśli jest inny niż adres zamieszkania

6. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny czy na nagrodę rzeczową.

7. Nagroda zostanie wysłana na adres pocztowy odbiorcy Nagrody przez Organizatora, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia zakończenia Konkursu.

8. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przekazaniu Nagrody wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

9. W przypadku nie przekazania wymaganych w ust. 5 informacji w wymaganym terminie, Nagroda przepada.

V. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję konkursową stanowią wybrani pracownicy Stacji Radiowej.

VI. DANE OSOBOWE

1. Zgłaszający, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania przesłanych przez nich danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, w szczególności ich imienia i nazwiska, pseudonimu, numeru telefonu lub innych przekazanych Organizatorowi danych, które będą konieczne dla celu organizacji Konkursu, umożliwienia publikacji Zgłoszeń konkursowych zgodnie z Regulaminem i wskazania autorów opublikowanych Zgłoszeń konkursowych na stronie internetowej, Facebooku i Instagramie Stacji Radiowej.

2. Zgłaszającym przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VII. PRAWA AUTORSKIE, POKREWNE I OSOBISTE

1. Zgłaszający, poprzez przesłanie Zgłoszenia konkursowego potwierdza, że posiada pełne prawa do dysponowania Zgłoszeniem konkursowym, w szczególności do zgłoszenia go do Konkursu i publikacji umieszczonych na nim treści i oświadcza że zezwala Organizatorowi na publikację i utrwalenie dzieła w postaci Zgłoszenia konkursowego przez Organizatora na stronie internetowej Stacji Radiowej, w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram) Stacji Radiowej dla celów Konkursu oraz promocji Stacji Radiowej, według wyboru Organizatora, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.

2. Zgłaszający potwierdza, że wyraża zgodę i uzyskał zgodę każdej z osób uwiecznionych w Zgłoszeniu konkursowym na publikację swojego i ich wizerunku i udostępnienie go na stronie internetowej Stacji Radiowej, w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram) Stacji Radiowej według wyboru Organizatora dla celów Konkursu oraz promocji Stacji Radiowej.

3. Zgłaszający potwierdza, że wyraża zgodę oraz uzyskał zgodę wszystkich osób uwiecznionych na filmie stanowiącym Zgłoszenie konkursowe na eksploatację przez Organizatora ich artystycznego wykonania, o ile takie będzie zawarte w filmie stanowiącym Zgłoszenie konkursowe w postaci publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

4. Zwycięzca Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na eksploatację przez Organizatora jego głosu oraz artystycznego wykonania, o ile takie powstanie podczas rozmowy z prowadzącym Audycję w trakcie tej Audycji, w postaci nadań radiowych i reemisji,  publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

5. Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie z utworów i artystycznych wykonań zawartych w Zgłoszeniu konkursowym w celach i na zasadach przewidzianych w ustępach powyżej.

6. Korzystanie z utworu, wizerunku lub/i artystycznego wykonania Zgłaszającego oraz innych osób, zawartych w Zgłoszeniu konkursowym, w zakresie określonym w części VII Regulaminu, nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego ani innych osób żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

7. Zgłaszający potwierdza, że wyraża zgodę i uzyskał zgodę każdej z osób uwiecznionych w Zgłoszeniu konkursowym na to, że Zgłoszenie konkursowe oraz wizerunek jego i każdej z osób uwiecznionych w Zgłoszeniu konkursowym a także ich artystyczne wykonanie może być wykorzystywane w formie połączonej z innymi zdjęciami lub filmami.

8. Zgłaszający potwierdza, iż poniesie pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia do Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób uwiecznionych w Zgłoszeniu konkursowym w związku z eksploatacją Zgłoszenia konkursowego dla celów określonych w niniejszym Regulaminie.

9. Uczestnik Konkursu potwierdza, iż przekazuje Organizatorowi prawo do decydowania czy Zgłoszenie konkursowe przy wykorzystaniu go zgodnie z niniejszym Regulaminem będzie opatrzone danymi autora (Zgłaszającego), czy też będzie publikowane bez podawania tych danych.

VIII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez Zgłaszających. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem przez Zgłaszających nieprawdziwych danych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i teleinformatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów, dostawców Internetu albo Zgłaszających.

2. Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego ze Zgłaszającym (5 sygnałów).

3. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z wybranym Zgłaszającym z powodu złej jakości połączenia.

4. W przypadku, gdy prowadzący Audycję oddzwania do Zgłaszającego po wcześniejszym przerwaniu rozmowy z powodu złej jakości połączenia i nadal jakość połączenia nie pozwala na przeprowadzenie rozmowy, Organizator - decyzją Komisji Konkursowej może odmówić prawa do uczestnictwa w Konkursie takiej osobie. W powyższych przypadkach stosuje się zasadę określoną w ust. 2 powyżej.

5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Zgłaszającego, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z zasadami Konkursu.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ROCK RADIA