REGULAMIN KONKURSU

"PATROL ROCK RADIA"

REGULAMIN KONKURSU

"PATROL ROCK RADIA"REKLAMA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu "Patrol Rock Radia" (dalej: "Konkurs") jest "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 12 marca 2018 r. do dnia 23 marca 2018 r., w dwóch edycjach.

5. Każda edycja Konkursu trwać będzie od poniedziałku do piątku, z finałem w każdy piątek, w trakcie audycji, o której mowa w ustępie poniżej ("Finał").

6. W każdej edycji Konkursu, od poniedziałku do piątku, podczas audycji pt. "Klasyczny Wieczór" trwającej od godz. 15:00 do 20:00 ("Audycja"), prowadzący ww. Audycję ("Prowadzący Audycję") przed godziną 17:00 będzie podawał słuchaczom jedno słowo, które jest składową hasła będącego odpowiedzą na pytanie konkursowe wskazane w pkt. II ust. 1 lit. a Regulaminu.  Poprawna odpowiedź na pytanie konkursowe w danej edycji Konkursu zostanie ogłoszona w trakcie Audycji z Finałem.

7. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

9. Laureat danej edycji Konkursu nie może brać udziału w innej edycji Konkursu.

10. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej ("Zgłaszający") wysyła na adres konkurs@rockradio.pl zgłoszenie zawierające:

a. odpowiedź na pytanie konkursowe "Jak brzmi prawidłowe hasło w aktualnie trwającej edycji Konkursu?" oraz

b. wskazanie imienia i właściwego numeru telefonu Zgłaszającego ("Zgłoszenie").

2. Zgłaszający, który jako pierwszy w danej edycji Konkursu prześle kompletne Zgłoszenie zawierające poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe wskazane w ust. 1 lit. a, oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w pkt I Regulaminu, zostaje laureatem danej edycji Konkursu ("Laureat").

3. Organizator powiadomi Laureata o wygranej w Konkursie drogą mailową, na adres, z którego Laureat nadesłał zgłoszenie.

4. Laureat musi śledzić Audycję z Finałem i odebrać telefon od prowadzącego Audycję z Finałem w trakcie tej Audycji oraz odbyć rozmowę z Prowadzącym Audycję.

III. NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie dla każdego Laureata jest voucher o łącznej wartości 500 (słownie: pięćset) złotych do wydania na portalu www.allegro.pl ("Nagroda"). Zasady korzystania z voucherów opisane są na WWW.karty.allegro.pl

2. Łącznie w okresie realizacji Konkursu wydane zostaną 2 (słownie: dwie) Nagrody opisane w ust. 1.

3. Aby otrzymać Nagrodę Laureat, który został poinformowany mailowo, że otrzymuje Nagrodę oraz odbył z Prowadzącym Audycję rozmowę podczas Audycji z Finałem, jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia emisji tej Audycji, przesłać na adres e-mail: konkurs@rockradio.pl dane odbiorcy Nagrody: imię i nazwisko, adres zamieszkania, a także adres pocztowy na jaki ma być przesłana Nagroda, jeśli inny niż adres zamieszkania.

4. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

5. Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres pocztowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 3 powyżej.

6. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanowi Prowadzący Audycję z Konkursem.

V. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. PRAWA POKREWNE I OSOBISTE

1. Zgłaszający wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego głosu oraz artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie podczas Audycji z Finałem oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie z utrwalenia głosu i z artystycznego wykonania Zgłaszającego w celach i na zasadach przewidzianych w ustępie powyżej.

3. Korzystanie z utrwalenia głosu i/lub artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu w danej edycji. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

3. Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem, o którym mowa w punkcie II ust. 4 Regulaminu (5 sygnałów).

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ROCK RADIA