Na piękne oczy - regulamin

REGULAMIN KONKURSU

"Na piękne oczy "

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu "Na piękne oczy " (dalej: "Konkurs") jest "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".

2. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

4. Konkurs będzie realizowany w dniach 16 -20 marca 2018 r. Przeprowadzonych zostanie 5 edycji Konkursu.

5. Każdego dnia od poniedziałku do piątku odbywać będzie się jedna edycja Konkursu, zakończona finałem podczas trwającego programu Przystanek Klasyka Rocka (dalej: „Program”) o godzinie 10:40.

6. Podczas trwania konkursu słuchacze maja za zadanie wysłać na adres email konkurs@rockradio.pl z ciekawym opisem sytuacji, w której udało im się coś załatwić "na piękne oczy”.

7. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

9. Laureat danej edycji Konkursu nie może brać udziału w innej edycji Konkursu.

10. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej (dalej: "Uczestnik Konkursu") wysyła na adres konkurs@rockradio.pl zgłoszenie (dalej: „Zgłoszenie”).zawierające:

a. opis sytuacji, w której udało mu się coś załatwić "na piękne oczy”

b. wskazanie imienia i właściwego numeru telefonu Zgłaszającego

2. Pięciu Uczestników Konkursu,  których Zgłoszenia zostaną wybrane jako najciekawsze przez prowadzącego Program, oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w pkt I Regulaminu, zostają laureatem konkursu (dalej: "Laureat").

3. Organizator powiadomi Laureatów o wygranej w Konkursie drogą mailową, na adres, z którego Laureat nadesłał zgłoszenie.

4. Laureat musi śledzić Program,  w którym odbywa się finał Konkursu  i odebrać telefon od prowadzącego Program w trakcie tego Programu oraz odbyć rozmowę z prowadzącym Program.

5. Niespełnienie warunku, o którym mowa powyżej, sprawia że Laureat traci prawo do nagrody, a w to miejsce prowadzący Program wybiera Zgłoszenie innego Uczestnika Konkursu.

6. Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem (5 sygnałów).

III. NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie dla każdego Laureata są słuchawki bezprzewodowe o wartości 200 (słownie: dwieście) złotych brutto oraz zestaw płyt DVD o wartości 100 (słownie: sto) złotych brutto („Nagroda”)

2. Łącznie w okresie realizacji Konkursu wydane zostanie 5 (słownie: pięć ) Nagród opisane w ust. 1.

3. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

4. Nagroda zostanie wysłana na adres mailowy Laureata  przez Organizatora, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia zakończenia konkursu.

5. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanowi prowadzący Program.

V. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. PRAWA POKREWNE I OSOBISTE

1. Uczestnik Ko0nkursu wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego głosu oraz artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie podczas Programu z finałem oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie z utrwalenia głosu i z artystycznego wykonania Zgłaszającego w celach i na zasadach przewidzianych w ustępie powyżej.

3. Korzystanie z utrwalenia głosu i/lub artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo Laureatów Konkursu.

2. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

3.  Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ROCK RADIA