Regulamin Konkursu - Rockowy make'up

"Rockowy make'up"

I.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.             Organizatorem konkursu "Rockowy make'up!" (dalej: "Konkurs") jest "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".

2.             Fundatorem nagród w Konkursie jest Natura sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90a, 91-341 Łódź.

3.             Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

4.             Konkurs będzie realizowany w okresie od 21  do 27 kwietnia 2018 roku. Finał Konkursu odbędzie się 27 kwietnia 2018 roku podczas audycji pt. "Przystanek Klasyka Rocka", trwającej od godz. 10.00 do 18.00, zwanej dalej "Audycją".

5.             Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.             Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7.             Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II.           ZASADY KONKURSU

1.             Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej ("Zgłaszający") wysyła na adres: konkurs@rockradio.pl  zgłoszenie zawierające:

a.              zdjęcie rockowego makijażu zrobionego przez Zgłaszającego,

b.             imię i właściwy numer telefonu Zgłaszającego ("Zgłoszenie").

2.             Laureatem Konkursu zostaje Zgłaszający, który prześle kompletne Zgłoszenie zawierające w ocenie Komisji Konkursowej najlepszą odpowiedź na zadanie konkursowe wskazane w ust. 1  oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie ("Laureat"). Poza Laureatem, na zasadach wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Komisja Konkursowa wyłoni zdobywców drugiego i trzeciego miejsca w Konkursie. Laureat, zdobywca drugiego miejsca i zdobywca trzeciego miejsca zwani będą dalej łącznie "Zwycięzcami".

3.             Laureat musi śledzić Audycje i odebrać telefon od prowadzącego Audycję w trakcie tej Audycji oraz odbyć rozmowę z prowadzącym Audycję.

4.             W finale Konkursu biorą udział wszystkie kompletne Zgłoszenia przesłane do chwili rozpoczęcia obradowania Komisji Konkursowej przed Audycją z finałem.

III.        NAGRODY

1.             Nagrodą w Konkursie dla Laureata, który odbył z prowadzącym Audycję rozmowę zgodnie z pkt. II ust. 3 Regulaminu jest karta podarunkowa o wartości 150 zł brutto do wykorzystania w sieci sklepów Drogerii Natura.

2.             Nagrodą dla zdobywcy drugiego miejsca w Konkursie jest karta podarunkowa o wartości 100 zł brutto do wykorzystania w sieci sklepów Drogerii Natura, zaś dla zdobywcy trzeciego miejsca w Konkursie - karta podarunkowa o wartości 50 zł brutto do wykorzystania w sieci sklepów Drogerii Natura. Nagrody wskazane w ust. 1 i 2 zwane są dalej łącznie "Nagrodami", a osobno "Nagrodą".

3.             Aby otrzymać Kartę podarunkową każdy Zwycięzca jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania wiadomości email od Organizatora o wygranej, przesłać na adres e-mail: konkurs@rockradio.pl dane odbiorcy Nagrody: imię i nazwisko, adres zamieszkania, a także adres pocztowy na jaki ma być przesłana Nagroda, jeśli jest inny niż adres zamieszkania.

4.             Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres pocztowy w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ustępie powyżej.

5.             Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

6.             Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV.         KOMISJA KONKURSOWA

1.             Komisję Konkursową stanowi prowadzący Audycję z Konkursem.

2.       Komisja Konkursowa obraduje przed finałową Audycją, wyłaniając Zwycięzców Konkursu oraz kolejne osoby, która zostaną Laureatem, jeśli Laureat nie spełni warunków przyznania Nagrody.

V.            DANE OSOBOWE

1.             Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

2.             Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

3.             Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4.             Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI.         PRAWA AUTORSKIE, POKREWNE I OSOBISTE

1.             Zgłaszający wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że:

a.              posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia, w tym do zdjęć i utworów zawartych w Zgłoszeniu;

b.             uzyskał zgodę każdej z osób uwiecznionych na zdjęciu zawartym w Zgłoszeniu na wykorzystanie ich wizerunków w Zgłoszeniu oraz na rozpowszechnianie ich wizerunków w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem, w tym na publikację na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach społecznościowych (Facebook) Stacji Radiowej;

c.              korzystanie ze Zgłoszeń, zdjęć i wizerunków zawartych w Zgłoszeniu w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego ani innych osób żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu;

d.             poniesie pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia do Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób uwiecznionych na zdjęciach zawartych w Zgłoszeniu w związku z eksploatacją Zgłoszenia w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie;

e.              przekazuje Organizatorowi prawo do decydowania czy Zgłoszenie wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem będzie opatrzone danymi autora, czy też będzie publikowane bez podawania tych danych.

2.             Zgłaszający wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że wyraża zgodę na:

a.              nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;

b.             publikację swojego wizerunku uwiecznionego na zdjęciu zawartym w Zgłoszeniu na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach społecznościowych (Facebook) Stacji Radiowej, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;

c.              publikację wizerunków osób uwiecznionych na zdjęciu zawartym w Zgłoszeniu na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach społecznościowych (Facebook) Stacji Radiowej, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3.             Zgłaszający, z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu, udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów lub elementów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.              utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami,

b.             wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.              publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Zgłoszenia lub jego fragmentów lub elementów dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4.             Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ustępie powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

5.             Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie ze Zgłoszenia i zdjęć zawartych w Zgłoszeniu, wizerunków i artystycznych wykonań, o których mowa w niniejszym rozdziale na zasadach przewidzianych w niniejszym rozdziale lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

VII.      REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.             Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.             Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3.             Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.             Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego o zajętym stanowisku.

5.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2.             Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

3.             Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem, o którym mowa w punkcie II ust. 3 Regulaminu (5 sygnałów).

4.             Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5.             W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

6.             Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.rockradio.pl

SŁUCHAJ ROCK RADIA