Matka Polka

Regulamin konkursu "Matka Polka"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu "Matka Polka" (dalej: "Konkurs") jest GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator lub sponsorzy.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio" (dalej: "Stacja Radiowa").

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 21 maja 2018 r. do dnia 26 maja 2018 r.. W konkursie odbędą się trzy finały w dniu 26 maja 2018 r. w trakcie  audycji pt. "Powstanie Na Weekend" emitowanej na antenie Stacji Radiowej w godzinach 6:00 - 10:00, zwanej dalej "Audycją".

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 21 maja 2018 r. godz. 0:01 do 25 maja 2018 r. do godziny 20:00 przesłać pocztą elektroniczną na adres konkurs@rockradio.pl opis, zdjęcie lub film trwający nie dłużej niż 1 minutę pokazujący, że uczestnik Konkursu zgłaszający (dalej "Zgłaszający") ma najlepsza matkę na świecie oraz wskazać w wiadomości zgłoszeniowej imię oraz właściwy numer telefonu Zgłaszającego (dalej: Zgłoszenie konkursowe").

2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie takie Zgłoszenia konkursowe, które nie zawierają treści niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających dobra osobiste innych osób, a także głoszących czy nawołujących do nietolerancji lub nienawiści.

3. Po przesłaniu Zgłoszenia konkursowego, Zgłaszający musi w dniu 25 maja 2018 r. odebrać telefon od prowadzącego Audycję w celu nagrania rozmowy z prowadzącym Audycję i uzyskania informacji o przyznaniu Nagrody w Konkursie i przesłać do Organizatora dane niezbędne do dostarczenia Nagrody w Konkursie, zgodnie z częścią IV ust. 5 Regulaminu.

III. SCHEMAT KONKURSU

1. Uczestnicy Konkursu przesyłają Zgłoszenia konkursowe zgodnie z częścią II ust. 1 Regulaminu.

2. W dniu 25 maja 2018 r., po zakończeniu zbierania Zgłoszeń konkursowych, Komisja Konkursowa wybierze spośród wszystkich Zgłoszeń konkursowych spełniających wymagania określone w części II ust. 1 i 2 Regulaminu, trzy najciekawsze Zgłoszenia konkursowe, których autorzy zostaną zwycięzcami Konkursu (dalej "Zwycięzca Konkursu") i otrzymają Nagrodę w Konkursie. Komisja Konkursowa wyłoni także kolejną osobę, która zostanie Zwycięzcą Konkursu, jeśli Zwycięzca Konkursu nie odbierze telefonu od prowadzącego Audycję.

3. Organizator będzie uprawniony do opublikowania na stronie internetowej, Facebooku oraz Instagramie Stacji Radiowej, najciekawszych, wybranych przez Organizatora według jego uznania, Zgłoszeń konkursowych.

IV.NAGRODY

1. Nagrodą główną w Konkursie są książki kucharskie oraz upominki w formie gadżetów np.: kubek, koszulka, worek, płyty, książki, o łącznej wartości 200. zł (słownie: dwieście złotych).

2. Komisja Konkursowa może przyznać Zwycięzcy Konkursu dodatkowe nagrody, o ile takie nagrody zostaną pozyskane przez Organizatora od sponsorów.

3. Nagroda główna i nagrody dodatkowe będą dalej łącznie zwane "Nagrodą".

4. Łączna wartość Nagrody nie może przekroczyć kwoty 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto.

5. Aby otrzymać Nagrodę, Zwycięzca Konkursu który został poinformowany podczas rozmowy telefonicznej o otrzymaniu Nagrody, zobowiązany jest nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości o wygraniu Nagrody w Konkursie, przesłać na adres e-mail: konkurs@rockradio.pl, dane odbiorcy Nagrody: imię i nazwisko, adres zamieszkania, a także adres pocztowy na jaki ma być przesłana Nagroda, jeśli jest inny niż adres zamieszkania.

6. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny czy na nagrodę rzeczową.

7. Nagroda zostanie wysłana na adres pocztowy odbiorcy Nagrody przez Organizatora, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia zakończenia Konkursu.

8. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przekazaniu Nagrody wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

9. W przypadku nie przekazania wymaganych w ust. 5 informacji w wymaganym terminie, Nagroda przepada.

V. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję konkursową stanowią wybrani pracownicy Stacji Radiowej.

VI. Dane osobowe

1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2) Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek "IOD").

3) Dane osobowe Zgłaszających będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia konkursu, , w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4) Dane osobowe Zgłaszających mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem konkursu, w tym z wydaniem Nagrody, np. właściwej firmie kurierskiej.

5) Dane osobowe Zgłaszających będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6) Każdemu Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7) Każdemu Zgłaszającemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8) Każdemu Zgłaszającemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt. V ust. 3 Regulaminu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9) Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie - niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie Nagrody.

VII. PRAWA AUTORSKIE, POKREWNE I OSOBISTE

1. Zgłaszający, poprzez przesłanie Zgłoszenia konkursowego potwierdza, że posiada pełne prawa do dysponowania Zgłoszeniem konkursowym, w szczególności do zgłoszenia go do Konkursu i publikacji umieszczonych na nim treści i oświadcza że zezwala Organizatorowi na publikację i utrwalenie dzieła w postaci Zgłoszenia konkursowego przez Organizatora na stronie internetowej Stacji Radiowej, w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram) Stacji Radiowej dla celów Konkursu oraz promocji Stacji Radiowej, według wyboru Organizatora, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.

2. Zgłaszający potwierdza, że wyraża zgodę i uzyskał zgodę każdej z osób uwiecznionych w Zgłoszeniu konkursowym na publikację swojego i ich wizerunku i udostępnienie go na stronie internetowej Stacji Radiowej, w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram) Stacji Radiowej według wyboru Organizatora dla celów Konkursu oraz promocji Stacji Radiowej.

3. Zgłaszający potwierdza, że wyraża zgodę oraz uzyskał zgodę wszystkich osób uwiecznionych na filmie stanowiącym Zgłoszenie konkursowe na eksploatację przez Organizatora ich artystycznego wykonania, o ile takie będzie zawarte w filmie stanowiącym Zgłoszenie konkursowe w postaci publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

4. Zwycięzca Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na eksploatację przez Organizatora jego głosu oraz artystycznego wykonania, o ile takie powstanie podczas rozmowy z prowadzącym Audycję w trakcie tej Audycji, w postaci nadań radiowych i reemisji,  publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

5. Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie z utworów i artystycznych wykonań zawartych w Zgłoszeniu konkursowym w celach i na zasadach przewidzianych w ustępach powyżej.

6. Korzystanie z utworu, wizerunku lub/i artystycznego wykonania Zgłaszającego oraz innych osób, zawartych w Zgłoszeniu konkursowym, w zakresie określonym w części VII Regulaminu, nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego ani innych osób żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

7. Zgłaszający potwierdza, że wyraża zgodę i uzyskał zgodę każdej z osób uwiecznionych w Zgłoszeniu konkursowym na to, że Zgłoszenie konkursowe oraz wizerunek jego i każdej z osób uwiecznionych w Zgłoszeniu konkursowym a także ich artystyczne wykonanie może być wykorzystywane w formie połączonej z innymi zdjęciami lub filmami.

8. Zgłaszający potwierdza, iż poniesie pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia do Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób uwiecznionych w Zgłoszeniu konkursowym w związku z eksploatacją Zgłoszenia konkursowego dla celów określonych w niniejszym Regulaminie.

9. Uczestnik Konkursu potwierdza, iż przekazuje Organizatorowi prawo do decydowania czy Zgłoszenie konkursowe przy wykorzystaniu go zgodnie z niniejszym Regulaminem będzie opatrzone danymi autora (Zgłaszającego), czy też będzie publikowane bez podawania tych danych.

VIII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez Zgłaszających. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem przez Zgłaszających nieprawdziwych danych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów, dostawców Internetu albo Zgłaszających.

2. Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego ze Zgłaszającym (5 sygnałów).

3. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z wybranym Zgłaszającym z powodu złej jakości połączenia.

4. W przypadku, gdy prowadzący Audycję oddzwania do Zgłaszającego po wcześniejszym przerwaniu rozmowy z powodu złej jakości połączenia i nadal jakość połączenia nie pozwala na przeprowadzenie rozmowy, Organizator - decyzją Komisji Konkursowej może odmówić prawa do uczestnictwa w Konkursie takiej osobie. W powyższych przypadkach stosuje się zasadę określoną w ust. 2 powyżej.

5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Zgłaszającego, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z zasadami Konkursu.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ROCK RADIA