Twoja krew, moje życie [REGULAMIN]

REKLAMA
REGULAMIN KONKURSU"Twoja krew, moje życie w Rock Radiu"
REKLAMA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Twoja krew, moje życie w Rock Radiu” „zwanego dalej „Konkursem”, jest DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: DM) oraz GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w dalszej części Regulaminu „Organizatorami”.
2. Konkurs emitowany będzie w blokach reklamowych na antenie stacji radiowej Rock Radio 105,4 FM, zwanej w dalszej części Regulaminu „Stacją Radiową”.
3. Sponsorem Konkursu jest: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu (60-354) przy ul. Marcelińskiej 44, posiadające numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7791003888, zwane dalej ‘Sponsorem’.
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która jest uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej dostępnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatorów, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.
7. Czas trwania Konkursu obejmuje następujące dni: 6.08.2018, 7.08.2018, 10.08.2018, 11.08.2018, 15.08.2018, 18.08.2018, 19.08.2018, 21.08.2018, 22.08.2018, 25.08.2018, 27.08.2018, 29.08.2018, 1.09.2018, 3.09.2018, 4.09.2018, 8.09.2018, 10.09.2018, 13.09.2018, 14.09.2018, 15.09.2018.
8. Używane w Regulaminie pojęcie „SMS” oznacza krótką wiadomość tekstową wysłaną z lub na telefon komórkowy.
9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów oraz na stronie www.rockradio.pl

REKLAMA

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy wysłać SMS o treści KREW na numer 7136, wraz z prawidłową odpowiedzią na pytanie konkursowe zadane w danym dniu Konkursu na antenie Stacji Radiowej.
2. Całkowity koszt jednego SMS-a to 1,23 zł brutto (w tym 23% VAT).
3. W Konkursie nie są brane pod uwagę SMS-y wysłane za pośrednictwem sieci Internet.
4. W SMS-ie Uczestnik Konkursu nie podaje żadnych danych osobowych.
5. Po wysłaniu SMS-a, o treści wskazanej w ust. 1 powyżej, każdy Uczestnik otrzyma SMS zwrotny potwierdzający udział w Konkursie.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skuteczność przesłania SMS-ów, w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

III. NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są zestawy gadżetów od Sponsora o łącznej wartości 50 zł brutto.
2. W Konkursie zostanie rozdanych 20 Nagród, po jednej w każdym dniu Konkursu.
3. Sponsor zastrzega sobie prawo zmiany danej nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości danej nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej nagrody nie będzie możliwe.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA
1. Nagrodę w Konkursie w danym dniu uzyskuje ten Uczestnik Konkursu, który jako pierwszy wyśle SMS o treści KREW na numer 7136 wraz z prawidłową odpowiedzią na zadane w tym dniu pytanie konkursowe po ogłoszeniu Konkursu na antenie Stacji Radiowej.
2. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
3. Za czas dotarcia SMS do Organizatorów uważa się moment jego wpływu na serwer wyspecjalizowanego podmiotu obsługującego ruch SMS.
4. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
5. Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania jednej z Nagród, powoływany dalej jako „Zwycięzca Konkursu”, zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody telefonicznie przez Organizatorów oraz otrzyma kod upoważniający do odbioru Nagrody.
6. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do dokonania z Organizatorami ustaleń co do miejsca, terminu i sposobu odbioru tej Nagrody.
7. Odbiór Nagród będzie odbywać się w siedzibie Sponsora, tj. przy ul. Marcelińskiej 44 w Poznaniu, w dni powszednie w godz. 9.00-17.00 na podany przez Organizatora kod.
8. Wskutek odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagrody, o których mowa w ustępie poprzedzającym lub też nie dokonania takich ustaleń w terminie do dnia 15.09.2018 r. Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody, a w jego miejsce wybierany jest Uczestnik, którego SMS był następny w kolejności w danym dniu.
9. Do chwili przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu Sponsor pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem.

V. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator - Doradztwo Mediowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.
2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
c) realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.
5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl
9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

REKLAMA

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatorów na piśmie w terminie do 21 dni od daty zakończenia konkursu. Adres Organizatorów został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer telefonu, z którego przesłano SMS, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wykonanie połączenia SMS przez osobę nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach telefonicznych oraz SMS powstałych w szczególności z winy operatorów sieci komórkowych lub Uczestników Konkursu.
2. Wysyłając SMS o treści i pod numer wskazanych w pkt II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
3. Organizatorzy mają prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

REKLAMA

SŁUCHAJ ROCK RADIA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Copyright © Grupa Radiowa Agory