Słuchacz Rocku

REKLAMA
REGULAMIN KONKURSU "SŁUCHACZ ROCKU"
REKLAMA

1.             Organizatorem konkursu „SŁUCHACZ ROCKU” (dalej: „Konkurs”) jest Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w  dalszej części Regulaminu również Organizatorem.

REKLAMA

2.             Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3.             Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio”, zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową”.

4.             Konkurs będzie realizowany w okresie 03-14.grudnia 2018 r., w dwóch etapach. Finały drugiego etapu Konkursu  przeprowadzane będą każdego dnia roboczego w ww. okresie na antenie Stacji Radiowej w audycji „Klasyczny wieczór”, trwającej od 18:00 do 22:00 (dalej pojedynczo jako „Audycja Finałowa” lub wszystkie razem jako „Audycje Finałowe”).

5.             Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

REKLAMA

6.             Każdy uczestnik Konkursu może przesłać do Konkursu tylko jedno zgłoszenie, o którym mowa w części II ust. 1 Regulaminu. .

7.             Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

8.             Zgłoszenia i Listy nie mogą zawierać treści niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających dobra osobiste innych osób, a także głoszących czy nawołujących do nietolerancji lub nienawiści.

9.             Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

REKLAMA

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.         Etap I: Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej (dalej: „Zgłaszający”) wysyła poprzez formatkę na stronie internetowej dostępnej pod adresem URL: www.rockradio.pl zgłoszenie zawierające wskazanie imienia i adresu email Zgłaszającego („Zgłoszenie”).

2.             W odpowiedzi na kompletne Zgłoszenie Zgłaszający otrzyma od Organizatora wiadomość email z potwierdzeniem zgłoszenia oraz numerem identyfikacyjnym słuchacza rocku.

3.             Tysiąc Zgłaszających, którzy jako pierwsi wyślą Zgłoszenie i otrzymają numer słuchacza rocku zostaje laureatami pierwszego etapu Konkursu i uzyskuje prawo do nagrody, o której mowa w części IV ust. 1 Regulaminu, natomiast wszyscy Zgłaszający, którzy otrzymali numer identyfikacyjny słuchacza rocku uzyskują prawo uczestniczenia w drugim etapie Konkursu. Laureaci pierwszego etapu Konkursu zostaną powiadomieni o uzyskaniu prawa do nagrody w wiadomości email przesłanej przez Organizatora na adres email podany w Zgłoszeniu.

REKLAMA

4.             Etap II: Na antenie Stacji Radiowej w dni nadawania Audycji Finałowych w trakcie audycji poprzedzających daną Audycję Finałową nadawanych między godziną 6:00 a 18:00 prowadzący te audycje podawać będą elementy składowe hasła konkursowego, o którym mowa w ust. 5 lit. a) poniżej.

5.             Aby wziąć udział w drugim etapie Konkursu Zgłaszający, który otrzymał numer identyfikacyjny słuchacza rocku, wysyła na adres słuchacz@rockradio.pl list („List”) zawierający:

a)              odpowiedź na pytanie: jak brzmi dzisiejsze hasło konkursowe?,

b)            odpowiedź na pytanie: na jaki koncert i dlaczego chciałbyś/chciałabyś iść w 2019 roku?,

REKLAMA

c)             imię, numer identyfikacyjny słuchacza rocku i  numer telefonu .

6.             Każdego dnia, w którym nadawana jest Audycja Finałowa spośród Listów otrzymanych do czasu rozpoczęcia emisji Audycji Finałowej w tym dniu Komisja Konkursowa wybierze kompletny List zawierający poprawną odpowiedź na pytanie wskazane w ust. 5 lit. a) powyżej oraz najciekawszą, w ocenie Komisji Konkursowej, odpowiedź na pytanie wskazane w ust. 5 lit. b) powyżej. 

7.               Zgłaszający musi śledzić Audycję Finałową i odebrać telefon od prowadzącego Audycję Finałową w trakcie tej audycji. Prowadzący Audycję Finałową będzie próbował połączyć się ze  Zgłaszającym, wybranym przez Komisję Konkursową (dalej: „Laureat Konkursu”) w celu przeprowadzenia rozmowy finałowej i udzielenia informacji o wygranej w Konkursie.

8.         Jeżeli Laureat Konkursu nie odbierze telefonu, o którym mowa w ustępie powyżej List przepada, a prowadzący Audycję Finałową wykonuje połączenie na numer kolejnego Zgłaszającego wybranego według zasad określonych w ustępach powyżej.

REKLAMA

                                            III. KOMISJA KONKURSOWA

1.       Komisję Konkursową stanowi prowadzący Audycję Finałową.

2.       Komisja Konkursowa obraduje przed każdą Audycją Finałową, wyłaniając Laureata Konkursu oraz kolejną osobę, która zostanie Laureatem Konkursu, jeśli Laureat Konkursu nie odbierze telefonu podczas Audycji Finałowej.

IV.NAGRODY

REKLAMA

1.             Nagrodą dla laureata pierwszego etapu Konkursu jest zestaw gadżetów Stacji Radiowej (smycz, brelok, pins) o wartości nie przekraczającej 50 zł.

2.             Nagrodą  dla Laureata Konkursu jest voucher o wartości 400zł. do zrealizowania na portalu Eventim.pl.

3.             Aby otrzymać nagrodę, o której mowa w ust. 1 laureat pierwszego etapu Konkursu, który został poinformowany mailowo, że uzyskał prawo do nagrody w pierwszym etapie Konkursu, zgodnie z częścią II ust. 3 Regulaminu, jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości email z informacją o nagrodzie przesłać na adres email sluchacz@rockradio.pl dane odbiorcy nagrody: imię, nazwisko i adres pocztowy, na jaki ma być przesłana nagroda.

4.             Laureat Konkursu, który został poinformowany mailowo, że otrzymuje nagrodę, o której mowa w ust. 2 oraz odbył z prowadzącym Audycję Finałową rozmowę podczas Audycji Finałowej, jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia emisji tej Audycji Finałowej, podać Organizatorowi dane odbiorcy nagrody: imię, nazwisko i adres pocztowy, na jaki ma być wysłana nagroda, wysyłając email na adres: sluchacz@rockradio.pl

REKLAMA

5.              Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

6.             Nagroda zostanie wysłana na wskazany zgodnie z ust. 3 lub 4 powyżej adres pocztowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 3 lub 4 powyżej.

7.              Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu nagrody w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.


                                         V. DANE OSOBOWE

REKLAMA

1.             Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2.             Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3.             Dane osobowe Zgłaszających będą przetwarzane w celu:

a)             przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania nagród,

REKLAMA

b)            ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

We wszystkich przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4.      Dane osobowe Zgłaszających mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem nagród.

5.      Dane osobowe Zgłaszających będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

REKLAMA

6.      Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.      Zgłaszającemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8.      Zgłaszającemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. części V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9.      Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru  nagrody.

REKLAMA

VI. AUTORSKIE PRAWA POKREWNE I PRAWA AUTORSKIE

1.             Zgłaszający, wraz z przesłaniem Listu potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Listu i wyraża zgodę na odczytanie treści Listu w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Listu a także eksploatacji odczytanej treści Listu w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2.             Zgłaszający wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie podczas Audycji Finałowej oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3.             Korzystanie z treści Listu ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

REKLAMA

4.             Jeżeli List będzie miał cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Listu do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z Listu lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.       utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b.       wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.       publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

REKLAMA

5.             Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 4 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

6.             Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie z treści Listu oraz artystycznego wykonania Zgłaszającego w celach i na zasadach przewidzianych w ustępach powyżej.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.             Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania nagród w Konkursie, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

REKLAMA

2.             Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3.             Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.             Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

REKLAMA

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci informatycznych ani sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2.             Prowadzący Audycje Finałowe wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem Konkursu ( po 5 sygnałów).

3.             Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z Laureatem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

REKLAMA

4.             W przypadku, gdy prowadzący Audycje Finałowe oddzwania do Laureata Konkursu po wcześniejszym przerwaniu rozmowy z powodu złej jakości połączenia i nadal jakość połączenia nie pozwala na przeprowadzenie rozmowy, Organizator - decyzją Komisji Konkursowej może odmówić prawa do uczestnictwa w Konkursie takiej osobie. W powyższych przypadkach stosuje się zasadę określoną w ust. 2.

5.             Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Zgłaszającego, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

6.             W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

REKLAMA

SŁUCHAJ ROCK RADIA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Copyright © Grupa Radiowa Agory