Wygraj weekend w domku na drzewie [Regulamin]

Regulamin konkursu "Wygraj weekend w domku na drzewie"

REGULAMIN KONKURSU

„Wygraj weekend w domku na drzewie”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Wygraj weekend w domku na drzewie” zwanego dalej ‘Konkursem’, jest DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: DM)
oraz
GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w dalszej części niniejszego regulaminu (dalej: ‘Regulamin’) ‘Organizatorami’.
2. Konkurs będzie emitowany w blokach reklamowych na antenie stacji radiowej Rock Radio 105,4 FM (dalej „Stacje Radiowe”).
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (kod: 60-734), przy ul. Głogowskiej 14, NIP 777-00-00-488, zwana dalej ‘Fundatorem’.
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy.
6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
a) pracownicy któregokolwiek z Organizatorów lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa),
b) osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w tym lub jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.
8. Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od dnia 23.01.2019 r. do dnia 01.02.2019 r.
9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów.
II .WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w dniach od 23.01.2019 r. od godz. 9.55 do 01.02.2019 r. do godz. 18.30 wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej list (dalej: „List”) na adres: poznan@konkurs.fm, wraz z odpowiedzią na zadanie podane na antenie Stacji Radiowej, zgodnie z punktem IV ust. 1 Regulaminu: O jakiej podróży marzycie: gdzie i dlaczego akurat tam?
2. Za czas dotarcia Listu do Organizatorów uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatorów.
3. Uczestnik może wysłać tylko jeden List.
4. Listy, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym punkcie II nie będą brane pod uwagę w procesie oceny.
III. NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie (dalej łącznie: „Nagrody” lub osobno – „Nagroda”) są:
- za zajęcie pierwszego i drugiego miejsca – bon podarunkowy, który upoważnia do jednego noclegu dla 6 osób w Hotelu Domków na Drzewach w Parku Przygody Kulturinsel, Kulturinsel Einsiedel 1, 02829 Neißeaue OT Zentendorf, Niemcy (1 domek 6 - osobowy, 1 nocleg, śniadanie, wstęp do Parku Przygody Kulturinsel oraz parking). Realizacja Nagrody możliwa jest od 1.02.2019 roku do 31.12.2021 roku z wyłączeniem lipca i sierpnia każdego roku w ww. okresie, po dokonaniu uprzedniej rezerwacji za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres buchung@turisede.de. Wartość jednej Nagrody wskazanej w niniejszym punkcie wynosi 1720 zł brutto.
- za zajęcie miejsca od trzeciego do ósmego – bon
podarunkowy upoważniający do całodniowego pobytu w Parku Przygody Kulturinsel, Kulturinsel Einsiedel 1, 02829 Neißeaue OT Zentendorf, Niemcy, dla 2 osób dorosłych i 3 dzieci w wieku 4-14 lat. Realizacja Nagrody możliwa jest w terminie do 3 listopada 2021 r. z uwzględnieniem okresów dostępności parku dla odwiedzających i z wyłączeniem okresu Festiwalu Folklorum. Wartość jednej Nagrody wskazanej w niniejszym punkcie wynosi 258 zł brutto.
2. W Konkursie zostanie rozdanych łącznie 8 Nagród.

IV.NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA
1. Na antenie Stacji Radiowych zostanie podana informacja o Konkursie i opisane jego zasady.
2. Prawo do otrzymania Nagród w Konkursie uzyska 8 Uczestników Konkursu, którzy zdaniem Komisji Konkursowej, o której mowa w ust. 3 poniżej, wysłali najciekawszy List.
3. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje 3 osobową Komisję Konkursową, w składzie:
a) Monika Kostera
b) Krystyna Rykowska
c) Kinga Walczyk
4. Komisja Konkursowa podejmie decyzje o przyznaniu Nagród i poszczególnych miejsc Uczestnikom w Konkursie według swobodnej oceny nadesłanych Listów.
5. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom.
6. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
7. Uczestnicy Konkursu, którym przysługuje prawo do otrzymania Nagrody, powoływani dalej jako ‘Laureaci, zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody drogą mailową przez przedstawiciela Komisji Konkursowej, na adres e-mail, z którego przysłany został List. Wraz z informacją o wygranej, Laureaci otrzymają kod upoważniający do odbioru nagrody.
8. Nagrody, zostaną wydane Laureatom za okazaniem kodów, o których mowa w ust. 7 powyżej, w siedzibie Doradztwa Mediowego w Poznaniu (61-737), przy ul. 27 Grudnia 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00. Nagrody należy odebrać do dnia 5 lutego 2019 r.
9. Nagrody do czasu ich wydania Laureatom Konkursu stanowią własność Fundatora.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator – Doradztwo Mediowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.
2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.
5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl
9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE
1. Jeżeli List nadesłany przez Uczestnika Konkursu będzie miał cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Listu udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji do korzystania z Listu lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,
b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
2. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1.
4. Uczestnik Konkursu udziela upoważnienia Organizatorowi, do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Listu, w tym do publikowania Listu lub jego części, z podaniem imienia i nazwiska autora, albo anonimowo.
VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagrody, mogą być składane na adres któregokolwiek z Organizatorów na piśmie w terminie do 21 dni od daty zakończenia Konkursu. Adresy Organizatorów zostały wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres e-mail z którego został wysłany List, o którym mowa w pkt. II ust. 1 powyżej, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki przesłania Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

SŁUCHAJ ROCK RADIA