Love Me Tender [REGULAMIN]

REKLAMA
Regulamin
REKLAMA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

REKLAMA

1.       Organizatorem konkursu "Love me tender" (dalej: "Konkurs") jest

a.       "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych

i

b.      "Doradztwo Mediowe" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zakładowym 2.036.000 złotych,

REKLAMA

zwane w dalszej części Regulaminu "Organizatorem".

2.  Fundatorem nagród w Konkursie jest Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów ], nr KRS 0000116926.

3.  Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

4.  Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 4 lutego 2019 r. do 14 lutego 2019 r. Finał Konkursu odbędzie się w dniu 14 lutego 2019 r. podczas audycji pt. "Przystanek Klasyka Rocka" trwającej od godz. 10:00 do 14:00, zwanej dalej "Audycją".

REKLAMA

5.  Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.  Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7.  Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II.  ZASADY KONKURSU

REKLAMA

1.  Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej ("Zgłaszający") wysyła zgłoszenie poprzez formatkę na stronie internetowej dostępnej pod adresem URL: www.rockradio.pl zawierające odpowiedź na pytanie:  „Kto jest Twoja walentynką i dlaczego?  Napisz nam dlaczego to właśnie Wam mamy  zafundować romantyczny i szalony wyjazd dla dwojga?”  wraz z podaniem swojego imienia i aktualnego numeru telefonu kontaktowego ("Zgłoszenie").

2.  Finalistą Konkursu zostaje Zgłaszający, który prześle kompletne Zgłoszenie zawierające w ocenie Komisji Konkursowej najciekawszą odpowiedź na zadanie konkursowe wskazane w ust. 1 oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie ("Finalista"). W finale Konkursu biorą udział wszystkie kompletne Zgłoszenia przesłane do chwili rozpoczęcia obradowania Komisji Konkursowej przez Audycją.

3.  Finalista musi śledzić Audycję i odebrać telefon od prowadzącego Audycję w trakcie tej Audycji oraz odbyć z nim rozmowę.  Odbycie rozmowy prowadzącego Audycję z Finalistą powoduje przyznanie Finaliście tytułu laureata Konkursu ("Laureat")  i prawa do Nagrody.

III.  NAGRODY1. Nagrodą dla Laureata w Konkursie jest voucher na jeden nocleg dla dwóch osób w Hotelu Narvil, obejmujący:

REKLAMA

-nocleg w pokoju standard z łóżkiem małżeńskim (2-os.dorosłe)

-śniadanie w formie bufetu w restauracji Kaskada

-lunch z 3-daniowym menu serwowanym (danie pierwsze, danie główne, deser) do wyboru z menu głównego z welcome drink w restauracji Aruana (bez napojów do lunchu)

-kolację z 3-daniowym menu serwowanym (danie pierwsze, danie główne, deser) do wyboru z menu głównego z welcome drink w restauracji Aruana (bez napojów do kolacji)

REKLAMA

-masaż całego ciała (55min.) klasyczny lub relaksacyjny dla dwóch osób

-wstęp na basen, do strefy saun, salki fitness oraz miejsce parkingowe w okresie pobytu w Hotelu Narvil,

o łącznej wartości 1479 zł (tysiąc czterysta siedemdziesiąt dziewięć   złotych) brutto ("Nagroda").

Nagrodę będzie można zrealizować w terminie ważności vouchera, tj. do 26.05.2019r.

REKLAMA

2.  Aby otrzymać Nagrodę Laureat, który odbył rozmowę z prowadzącym Audycję jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia tej rozmowy, przesłać na adres e-mail: konkurs@rockradio.pl dane odbiorcy Nagrody: imię i nazwisko, adres pocztowy na jaki ma być przesłana Nagroda.

3.  Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres pocztowy w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia zakończenia Konkursu.

4.  Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

5.  Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu lub wydaniu nagród w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

REKLAMA

6.  Laureat  otrzymujący Nagrodę wymienioną w punkcie 1 otrzyma także dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody określonej w punkcie 1. Laureat wyraża zgodę, by nagroda pieniężna została przeznaczona na pokrycie podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032). Laureat zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie i zostanie wpłacona na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

IV.  KOMISJA KONKURSOWA

1.  Komisję Konkursową stanowi prowadzący Audycję z Konkursem.

2.  Komisja Konkursowa obraduje przed każdą Audycją, wyłaniając Finalistę Konkursu oraz kolejną osobę, która zostanie Finalistą, jeśli Finalista nie odbierze telefonu podczas Audycji.

REKLAMA

V.  DANE OSOBOWE

1.  Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2.  Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek "IOD").

3.  Dane osobowe Zgłaszających będą przetwarzane w celu:

REKLAMA

a.  przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b.  ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

We wszystkich  przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4.  Dane osobowe Zgłaszających mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

REKLAMA

5.  Dane osobowe Zgłaszających będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6.  Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.  Zgłaszającemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8.  Zgłaszającemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl.

REKLAMA

9.  Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru  Nagrody.

10. Administratorem danych osobowych Laureatów w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków podatkowych jest Fundator tj. Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie (Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów), któremu Organizator udostępni dane osobowe Laureatów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@adamed.com.

11. Dane osobowe Laureatów przetwarzane będą w celu wykonania obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane osobowe Laureatów będą wykorzystywane w opisywanym celu przez okres niezbędny ze względu na wymagania prawne w obszarze podatków i księgowości nakładane na Organizatora oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

12. Każdy Laureat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

REKLAMA

13. Każdy Laureat ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

VI.  PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1.  Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2.  Zgłaszający wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego wypowiedzi a także artystycznych wykonań, o ile takie powstaną w ramach jego uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykonań w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

REKLAMA

3.  Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4.  Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.  utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b.  wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

REKLAMA

c.   publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5.  Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ust. 2 i 4 powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6.  Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ustępach powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII.  REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

REKLAMA

1.  Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.  Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3.  Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.  Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego o zajętym stanowisku.

REKLAMA

VIII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3.  Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

REKLAMA

4.  Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Finalistą, o którym mowa w punkcie II ust. 3 Regulaminu (5 sygnałów). Jeżeli Finalista nie odbierze połączenia - traci prawo do Nagrody.

5.  Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

6.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7.  Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej ww.rockradio.pl

REKLAMA

SŁUCHAJ ROCK RADIA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Copyright © Grupa Radiowa Agory