[REGULAMIN] Cymba造 Rock Radia

REGULAMIN KONKURSU

"Cymba造 Rock Radia"

REGULAMIN KONKURSU
„Cymba造 Rock Radia”
I. POSTANOWIENIA OG粌NE
1. Organizatorem konkursu "Cymba造 Rock Radia" (dalej: "Konkurs") jest:
a. "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10,
wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, REGON
012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zak豉dowym 25.019.500 z這tych i
b. „DORADZTWO MEDIOWE” Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10,
wpisane do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000064691, REGON
631209148, NIP 7781336973, o kapitale zak豉dowym 2.036.000 z這tych,
zwane w dalszej cz窷ci Regulaminu r闚nie "Organizatorem".
2. Fundatorem nagr鏚 w Konkursie jest Organizator lub sponsorzy.
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na
antenie stacji radiowych posiadaj帷ych w nazwie wsp鏊ny cz這n "Rock Radio", zwanych w dalszej
cz窷ci Regulaminu 陰cznie "Stacj Radiow".
4. Konkurs b璠zie realizowany w okresie od dnia 27 maja 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r. w 5
edycjach.
5. Fina ka盥ej edycji Konkursu („Fina”) odbywa si b璠zie raz dziennie mi璠zy 17:00 a 18:00 w
trakcie audycji Przystanek Klasyka Rocka nadawanej od poniedzia趾u do pi徠ku w godzinach od 10:00
do 18:00 („Audycja”).
6. W Finale ka盥ej edycji Konkursu , prowadz帷y ww. Audycj ("Prowadz帷y Audycj") po陰czy si w
rozmowie telefonicznej ze zwyci瞛c edycji , kt鏎y jako pierwszy poprawnie udzieli odpowiedzi na
pytanie konkursowe wskazane w pkt. II ust. 1 Regulaminu.
7. Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolno軼i
do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich
przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
8. Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizatora, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz
osoby najbli窺ze.
9. Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora
oraz na stronie internetowej Organizatora.
II. ZASADY KONKURSU
1. Zadaniem uczestnik闚 Konkursu jest odpowied na pytanie konkursowe „jaki jest tytu piosenki i
kto j wykonuje w aktualnie trwaj帷ej edycji Konkursu?”
2. Aby wzi望 udzia w Konkursie, s逝chacz Stacji Radiowej ("Zg豉szaj帷y") musi zadzwoni na numer
telefonu podany na antenie Stacji Radiowej przez Prowadz帷ego Audycj i po uzyskaniu po陰czenia
poda odpowied na pytanie konkursowe, o kt鏎ym mowa w ust. 1 powy瞠j oraz imi i w豉軼iwy
numeru swojego telefonu.
3. Zg豉szaj帷y, kt鏎y jako pierwszy w danej edycji Konkursu udzieli poprawnej odpowiedzi na pytanie
konkursowe wskazane w ust. 1 oraz spe軟ia pozosta貫 wymagania wskazane w pkt I Regulaminu,
zostaje laureatem Konkursu ("Laureat").
4. Laureat, o kt鏎ym mowa w ust. 3 musi 郵edzi Audycj z Fina貫m i odebra telefon od
Prowadz帷ego Audycj z Fina貫m w trakcie tej Audycji oraz odby rozmow z Prowadz帷ym Audycj.
5. Organizator powiadomi Laureata o wygranej w Konkursie telefonicznie w trakcie Audycji z Fina貫m.
III. NAGRODY
1. Nagrod g堯wn dla Laureata Konkursu s gad瞠ty Rock Radia Stacji Radiowej, p造ty i ksi捫ki o
warto軼i nieprzekraczaj帷ej 200z.
2. Prowadz帷y Audycj mo瞠 przyzna Laureatowi dodatkowe nagrody, o ile takie nagrody zostan
pozyskane przez Organizatora, w tym od sponsor闚.
3. Nagroda g堯wna i nagrody dodatkowe b璠 dalej 陰cznie zwane „Nagrod”.
4. Aby otrzyma Nagrod Laureat, kt鏎y zosta poinformowany telefonicznie, 瞠 otrzymuje Nagrod
oraz odb璠zie z Prowadz帷ym Audycj rozmow podczas Audycji z Fina貫m, jest zobowi您any podczas
rozmowy telefonicznej, o kt鏎ej mowa w pkt. II ust. 5 poda dane, niezb璠ne do wys豉nia Nagrody:
imi i nazwisko, adres mailowy.
5. Nagroda nie podlega wymianie, w szczeg鏊no軼i na ekwiwalent pieni篹ny w innej walucie czy na
nagrod rzeczow.
6. Nagroda zostanie wys豉na do Laureata, na wskazany adres mailowy w terminie 14 (s這wnie:
czternastu) dni roboczych licz帷 od dnia, w kt鏎ym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust.
4powy瞠j.
7. Organizator nie odpowiada za op騧nienia w przes豉niu Nagrody w Konkursie wynikaj帷e z
op騧nienia dostarczenia wymaganych informacji.
IV. KOMISJA KONKURSOWA
Komisj Konkursow stanowi Prowadz帷y Audycj z Konkursem.
V. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych uczestnik闚 konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory
sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.
2. Organizator wyznaczy inspektora ochrony danych, z kt鏎ym mo積a skontaktowa si poprzez adres
e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy
o dopisek „IOD”).
3. Dane osobowe uczestnik闚 b璠 przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszcze lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Organizatora.
W obu przypadkach podstaw prawn przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: RODO).
4. Dane osobowe uczestnik闚 mog by przekazywane podmiotom 鈍iadcz帷ym Organizatorowi
us逝gi zwi您ane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.
5. Dane osobowe uczestnik闚 b璠 przechowywane przez okres niezb璠ny do przeprowadzenia
Konkursu, przy czym w zakresie niezb璠nym dla dochodzenia ewentualnych roszcze wynikaj帷ych
z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane b璠 przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po
tym okresie dane b璠 przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikaj帷ym z przepis闚 prawa.
6. Uczestnikowi przys逝guje prawo dost瘼u do jego danych oraz prawo 膨dania ich sprostowania, ich
usuni璚ia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania.
7. Uczestnikowi przys逝guje tak瞠 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj帷ego si
ochron danych osobowych.
8. Uczestnikowi przys逝guje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla cel闚
wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn zwi您anych z jego szczeg鏊n sytuacj. Dla cel闚
dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drog pisemn na adres siedziby Organizatora
lub elektroniczn na adres iodo@radioagora.pl
9. Podanie danych osobowych jest niezb璠ne do udzia逝 w Konkursie i odbioru Nagrody.
VI. PRAWA AUTORSKIE, POKREWNE I OSOBISTE
1. Zg豉szaj帷y wyra瘸 zgod na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego g這su oraz
artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie podczas
Audycji z Fina貫m oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nada radiowych i
reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym
nadawania i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani
terytorialnego.
2. Organizator ma prawo zezwoli osobom trzecim na korzystanie z utrwalenia g這su i z artystycznego
wykonania Zg豉szaj帷ego w celach i na zasadach przewidzianych w ust瘼ie powy瞠j.
3. Korzystanie z utrwalenia g這su i/lub artystycznego wykonania Zg豉szaj帷ego w zakresie okre郵onym
w niniejszym punkcie VI Regulaminu nie wi捫e si z obowi您kiem zap豉ty na rzecz Zg豉szaj帷ego
瘸dnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytu逝.
VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎
1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania Nagr鏚, mog
by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie 30 dni od dnia zako鎍zenia Konkursu. Adres
Organizatora zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Reklamacje nale篡 sk豉da bezpo鈔ednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje
data stempla pocztowego).
3. Reklamacja powinna mie form pisemn i zawiera imi, nazwisko oraz adres zamieszkania
sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 numer jego telefonu, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na
pow鏚 reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji
rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje Zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie
udzia逝 w Konkursie przez jego uczestnik闚. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫
szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.
VIII. POSTANOWIENIA KO哸OWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie
udzia逝 w Konkursie przez jego uczestnik闚. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne
nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach sieci telefonicznych i informatycznych powsta造ch w
szczeg鏊no軼i z winy operator闚 albo uczestnik闚 Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem
nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.
3. Organizator ma prawo zdecydowa o przerwaniu rozmowy z kt鏎ymkolwiek uczestnikiem Konkursu
z powodu z貫j jako軼i po陰czenia.
4. Prowadz帷y Audycj wykonuje tylko jedn pr鏏 nawi您ania po陰czenia telefonicznego z
Laureatem, o kt鏎ym mowa w punkcie II ust. 4 Regulaminu (5 sygna堯w). Je瞠li Laureat nie odbiera
po陰czenia, traci prawo do Nagrody.
5. Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim
uczestnika Konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania Nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do
niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj w szczeg鏊no軼i odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy
czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane b璠 wy陰cznie na korzy嗆 uczestnik闚 Konkursu i
bez uszczerbku dla praw nabytych uczestnik闚 Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu
Organizator b璠zie informowa na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.rockradio.pl

SΣCHAJ ROCK RADIA