Zasady korzystania z aplikacji mobilnej "Rock Radio"

Zasady korzystania

z aplikacji mobilnej "Rock Radio"

1. Właścicielem aplikacji „Rock Radio” na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS lub Android (dalej zwanymi „Aplikacją”) i usługodawcą świadczącym usługi za pośrednictwem Aplikacji jest Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, (00-732) Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, za numerem 0000126767, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, NIP: 5212897003, adres internetowego serwisu korporacyjnego www.agora.pl, adres poczty elektronicznej: radio@agora.pl ("Właściciel").

2. Aplikacja umożliwia użytkownikom korzystanie z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną („Usługi”):

2.1. dostęp do wybranych treści serwisu rockradio.pl, którego usługodawcą jest Właściciel (dalej: „Serwis”), za pośrednictwem urządzenia mobilnego, na którym jest zainstalowana Aplikacja;

2.2. dostęp do streamingu dostępnych w Aplikacji stacji radiowych, posiadających w nazwie wspólny człon „Rock Radio”;

2.3. przesyłanie zgłoszeń do wybranych konkursów lub akcji promocyjnych organizowanych lub współorganizowanych przez Właściciela;

2.4. personalizację ustawień Aplikacji m.in. poprzez: ukrywanie powiadomień na ekranie głównym Aplikacji, ustawianie sygnałów budzika, ustawienia powiadomień wysyłanych przez Aplikację, automatyczne określanie geolokalizacji w zakresie streamingu radia, zapamiętywanie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do udziału w konkursach lub akcjach promocyjnych;  

2.5. udostępnianie odnośników do treści Serwisu lub streamingu stacji radiowych (tzw. szerowanie) innym osobom, poprzez przekazanie udostępnianych odnośników do innych aplikacji zainstalowanych w systemie urządzenia mobilnego, na którym jest zainstalowana Aplikacja;

2.6. wyświetlanie reklam internetowych, emitowanych przez Właściciela lub współpracujące z nim podmioty.

3. Prawa do Aplikacji lub jej poszczególnych elementów, w tym tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, baz danych (dalej: „Elementy Aplikacji”) są zastrzeżone na rzecz Właściciela lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z Właścicielem - są udostępniane w lub na potrzeby Aplikacji. Zarówno Aplikacja, jak i każdy Element Aplikacji podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4. Korzystanie z Aplikacji lub Elementów Aplikacji nie oznacza nabycia przez użytkowników praw na dobrach niematerialnych do utworów, baz danych lub innych dóbr podlegających ochronie prawnej, zawartych w Aplikacji. Zabronione jest w szczególności:

a) dokonywane w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie, korzystanie z Aplikacji lub Elementów Aplikacji,

b) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) zamieszczanych w obrębie Aplikacji, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy polityczne, gospodarcze i religijne),

c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

5. Użytkownicy mogą korzystać z Aplikacji oraz z utworów, przedmiotów praw własności intelektualnej oraz baz danych w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o ochronie baz danych. Nie jest dozwolone zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych w Aplikacji na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

6. Użytkownicy, korzystając z Usług, zobowiązani są do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności wzywających do nienawiści, treści pornograficznych, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, kwestionujących fakty historyczne, naruszających prawa innych osób, etc.

7. Korzystanie z Aplikacji wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) pobrania udostępnianej przez Właściciela najnowszej dostępnej wersji Aplikacji i jej instalacji na urządzeniu mobilnym z systemem iOS lub Android;

b) posiadania dostępu do Internetu na urządzeniu mobilnym, na którym jest zainstalowana Aplikacja;

c) potwierdzenia akceptacji niniejszych Zasad.

8. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest Grupa Radiowa Agory, Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czerskiej 8/10  w Warszawie  (00-732). Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu zapewnia korzystania z Aplikacji. Więcej informacji  na  ten  temat można uzyskać z Polityki Prywatności dostępnej pod adresem radioagora.pl. W zakresie danych osobowych udostępnianych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z funkcjonalności wskazanej w pkt. 2.3. niniejszych Zasad, sposób i zakres korzystania z nich, a także prawa i obowiązki Użytkownika z tym związane zostaną określone każdorazowo w regulaminie danego konkursu lub akcji promocyjnej, odrębnie przedstawionym Użytkownikowi do zaakceptowania.

9. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, poprzez jej odinstalowanie, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji.

Właściciel zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

10. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi Zasadami mają zastosowanie postanowienia Regulaminu serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory, dostępnego pod adresem radioagora.pl.

SŁUCHAJ ROCK RADIA