Rockowy finał rocku

REKLAMA
Regulamin
REKLAMA

REGULAMIN akcji

REKLAMA

„Piosenka na sylwestra"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji " Piosenka na sylwestra (dalej: "Akcja") jest "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".

2. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzana jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

REKLAMA

3. Zgłoszenia do Akcji będą zbierane w dniach 24 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Akcja będzie realizowana 31 grudnia w godzinach 22:00 – 00:00 Podczas audycji „Sylwester w Rock Radiu” („Program”).

4. Uczestnikiem Akcji  może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Akcji pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Akcji.

5. Regulamin Akcji dostępny będzie przez cały czas jej trwania w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. Warunki uczestnictwa w Akcji

REKLAMA

1. Aby wziąć udział w Akcji uczestnik Akcji wysyła przez formatkę konkursową opublikowaną na stronie internetowej Stacji Radiowej lub przez formatkę konkursową w aplikacji mobilnej Stacji Radiowej zgłoszenie zawierające:

- odpowiedź na Pytanie: „Jaka piosenkę chciałbyś zamówić na sylwestra i dlaczego?”,

- swoje imię i numer telefonu.

2. W Akcji biorą udział wszystkie kompletne zgłoszenia przesłane do rozpoczęcia Programu. Spośród nich prowadzący Program („Prowadzący”) wybierze te najbardziej w jego ocenie pomysłowe i będzie próbował połączyć się telefonicznie z ich autorami aby przeprowadzić z nimi rozmowę podczas Programu.

REKLAMA

III. Prawa autorskie, pokrewne i osobiste

1.Uczestnik, wraz z przesłaniem zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści zgłoszenia, a także eksploatacji zgłoszenia lub odczytanej treści zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2.Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie jego rozmowy z Prowadzącym, także w przypadku, gdy zawierać będzie utwór lub artystyczne wykonanie, oraz do eksploatacji utrwalenia tej rozmowy (w tym zawartych w niej utworów lub artystycznych wykonań) w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Jeżeli zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Akcji  będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Akcji z chwilą przesłania zgłoszenia do Akcji udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

REKLAMA

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

4. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze zgłoszenia, utrwalenia rozmowy, utworu lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

REKLAMA

5. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 3 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

6. Korzystanie z treści zgłoszenia, wypowiedzi, utworów, artystycznych wykonań Uczestnika w zakresie określonym w niniejszej części Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Uczestnika żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania.

IV Dane osobowe

1) Administratorem danych osobowych uczestników Akcji jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

REKLAMA

2) Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek "IOD").

3) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Akcji, w której dany uczestnik brał udział,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

REKLAMA

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4) Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Akcji.

5) Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Akcji, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Akcji lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6) Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

REKLAMA

7) Każdemu uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8) Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt IV ust. 3 Regulaminu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9) Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Akcji - niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację założeń Akcji wskazanych w pkt II ust. 2.

V. Reklamacje

REKLAMA

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji,  mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Akcji. Adres Organizatora został wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

3. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

REKLAMA

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Akcji ani za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Akcji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Zgłaszając się do udziału w Akcji, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Akcji zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Akcji wykluczyć z udziału w nim uczestnika Akcji, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

REKLAMA

2a. Prowadzący wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z uczestnikiem, o którym mowa w punkcie II ust. 2 Regulaminu (5 sygnałów). Jeżeli uczestnik nie odbierze połączenia, traci prawo dalszego udziału w Akcji.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie  www.rockradio.pl

REKLAMA

SŁUCHAJ ROCK RADIA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Copyright © Grupa Radiowa Agory