Zostań w domu z Rock Radiem

Regulamin

. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu "ZOSTAŃ W DOMU z ROCK RADIEM" (dalej: "Konkurs") jest GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również Organizatorem.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator lub sponsorzy.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 30 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. W konkursie odbędzie się pięć finałów, w okresie od 30 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020, podczas audycji pt. "Przystanek Klasyka Rocka" trwającej od godz.10:00 do 18:00  (zwanej dalej "Audycją").

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie słuchacz Stacji Radiowej ("Zgłaszający") powinien w okresie od 30 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. przesłać przez formatkę konkursową dostępną na www.rockradio.pl albo w aplikacji mobilnej Stacji Radiowej link do filmu udostępnionego na platformie YouTube, Facebook, Instagram lub innej platformie internetowej umożliwiającej umieszczanie filmów, pokazującego własne wykonanie piosenki Lady Pank "Kryzysowa Narzeczona" ("Film") oraz wskazać w wiadomości zgłoszeniowej swoje imię i adres mailowy ("Zgłoszenie").

2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie takie Zgłoszenia, które nie zawierają treści niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających dobra osobiste innych osób, a także głoszących czy nawołujących do nietolerancji lub nienawiści.

3. Laureatem Konkursu zostaje Zgłaszający, który prześle kompletne Zgłoszenie zawierające w ocenie Komisji Konkursowej najciekawszy Film wskazany w ust. 1 oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie ("Laureat"). W każdym finale Konkursu biorą udział wszystkie kompletne Zgłoszenia przesłane do chwili rozpoczęcia obradowania Komisji Konkursowej przed daną Audycją.

4. Laureat musi śledzić Audycję i odebrać telefon od prowadzącego Audycję w trakcie tej Audycji oraz odbyć z nim rozmowę.

5. Organizator będzie uprawniony do opublikowania na stronie internetowej, Facebooku oraz Instagramie Stacji Radiowej wybranych przez Organizatora według jego uznania, Zgłoszeń.

IV.NAGRODY

1. Nagrodą główną w Konkursie dla każdego Laureata są zestawy gadżetów z logo Stacji Radiowej o łącznej wartości nie przekraczającej 200 zł (słownie: dwustu złotych) ("Nagroda główna").

2. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody innym osobom niż Laureat, których Zgłoszenia chce wyróżnić (dalej: Nagroda dodatkowa). Ust 5 - 9 poniżej stosuje się odpowiednio w zakresie zasad przyznawania i odbioru Nagrody dodatkowej.

3. Nagroda główna i Nagroda dodatkowa będą dalej łącznie zwane "Nagrodą".

4. Łącznie w okresie realizacji Konkursu wydanych zostanie 5 (słownie: pięć) Nagród głównych.

5. Aby otrzymać Nagrodę Laureat, który odbył rozmowę z prowadzącym Audycję jest zobowiązany w trakcie tej rozmowy podać Organizatorowi dane odbiorcy Nagrody: imię, nazwisko i adres pocztowy, na jaki ma być przesłana Nagroda.

6. Wskutek odmowy podania przez Laureata Konkursu danych, o których mowa w ust. 5 powyżej, Laureat Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłania, zgodnie z zasadami wskazanymi w punkcie II ust. 3, w to miejsce innego Laureata Konkursu spośród Uczestników Konkursu spełniających wymogi określone w niniejszym Regulaminie.

7. Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres pocztowy w terminie 60 dni od dnia otrzymania informacji wskazanych w ust. 5 powyżej.

8. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

9.  Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

V. KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisję Konkursową stanowi prowadzący Audycję z Konkursem.

2. Komisja Konkursowa obraduje przed każdą Audycją, wyłaniając Laureata Konkursu oraz kolejną osobę, która zostanie Laureatem, jeśli Laureat nie odbierze telefonu podczas Audycji.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek "IOD").

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru  Nagrody.

VII. PRAWA AUTORSKIE

1.            Zgłaszający wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że:

a.              Film został zamieszczony na serwisie wskazanym w punkcie II ust. 1 Regulaminu zgodnie z regulaminem tego serwisu;

b.             posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia, w tym do Filmu, utworów i artystycznych wykonań zawartych w Zgłoszeniu;

c.              uzyskał zgodę każdej z osób uwiecznionych na Filmie na wykorzystanie ich wizerunków oraz artystycznych wykonań w Filmie i Zgłoszeniu oraz na rozpowszechnianie ich wizerunków oraz artystycznych wykonań w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem, w tym na publikację na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach społecznościowych Stacji Radiowej;

d.             korzystanie ze Zgłoszenia, Filmu, wizerunków oraz artystycznych wykonań zawartych w Zgłoszeniu w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego ani innych osób żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu;

e.             poniesie pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia do Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w związku z eksploatacją Zgłoszenia w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie;

f.               przekazuje Organizatorowi prawo do decydowania czy Zgłoszenie wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem będzie opatrzone danymi autora, czy też będzie publikowane bez podawania tych danych.

2.            Zgłaszający wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że wyraża zgodę na:

a.            nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;

b.            publikację swojego wizerunku uwiecznionego na Filmie oraz wizerunków innych osób uwiecznionych na Filmie na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach społecznościowych Stacji Radiowej, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;

3.            Zgłaszający, z chwilą przesłania Zgłoszenia, udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów lub elementów, w tym Filmu, utworów i artystycznych wykonań składających się na Zgłoszenie, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.            utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami,

b.            wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.            publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Zgłoszenia lub jego fragmentów lub elementów dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4.            Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ustępie powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

5.            Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie ze Zgłoszenia i Filmu, wizerunków i artystycznych wykonań, o których mowa w niniejszym rozdziale na zasadach przewidzianych w niniejszym rozdziale lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

VIII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.  Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez Zgłaszających. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem przez Zgłaszających nieprawdziwych danych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i teleinformatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów, dostawców Internetu albo Zgłaszających.

2. Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego ze Zgłaszającym (5 sygnałów).

REKLAMA

3. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z wybranym Zgłaszającym z powodu złej jakości połączenia.

4. W przypadku, gdy prowadzący Audycję oddzwania do Zgłaszającego po wcześniejszym przerwaniu rozmowy z powodu złej jakości połączenia i nadal jakość połączenia nie pozwala na przeprowadzenie rozmowy, Organizator - decyzją Komisji Konkursowej może odmówić prawa do uczestnictwa w Konkursie takiej osobie. W powyższych przypadkach stosuje się zasadę określoną w ust. 2 powyżej.

5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Zgłaszającego, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z zasadami Konkursu.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ROCK RADIA