Janko Muzykant

REKLAMA
REGULAMIN KONKURSU "Janko muzykant"
REKLAMA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REKLAMA

1. Organizatorem konkursu "Janko Muzykant" (dalej: "Konkurs") jest:

a. "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych i

b. "DORADZTWO MEDIOWE" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zakładowym 2.036.000 złotych,

zwane w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".

REKLAMA

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator lub sponsorzy.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. w dni powszednie (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) w  9 edycjach.

5. Finał każdej edycji Konkursu ("Finał") odbywać się będzie raz dziennie w trakcie audycji Przystanek Klasyka Rocka nadawanej od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 ("Audycja").

REKLAMA

6. W Finale każdej edycji Konkursu , prowadzący ww. Audycję ("Prowadzący Audycję") połączy się w rozmowie telefonicznej ze zwycięzcą edycji, który jako pierwszy poprawnie udzielił odpowiedzi na pytanie konkursowe wskazane w pkt. II ust. 1 Regulaminu.

7. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

REKLAMA

II. ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem uczestników Konkursu jest odpowiedź na pytanie konkursowe "O jakiej piosencemowa w aktualnie trwającej edycji Konkursu?"

2. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej ("Zgłaszający") musi zadzwonić na numer telefonu podany na antenie Stacji Radiowej przez Prowadzącego Audycję i po uzyskaniu połączenia podać odpowiedź na pytanie konkursowe, o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz imię i właściwy numeru swojego telefonu.

3. Zgłaszający, który jako pierwszy w danej edycji Konkursu  udzieli poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe wskazane w ust. 1  oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w pkt I Regulaminu, zostaje laureatem Konkursu ("Laureat").

REKLAMA

4. Laureat, o którym mowa w ust. 3 musi śledzić Audycję z Finałem i odebrać telefon od Prowadzącego Audycję z Finałem w trakcie tej Audycji oraz odbyć rozmowę z Prowadzącym Audycję.

5. Organizator powiadomi Laureata o wygranej w Konkursie telefonicznie w trakcie Audycji z Finałem.

III. NAGRODY

1. Nagrodą główną w Konkursie dla Laureata jest zestaw składający się z gadżetów Stacji Radiowej o wartości nieprzekraczającej 200 złotych brutto.

REKLAMA

2. Prowadzący Audycję może przyznać Laureatowi dodatkowe nagrody, o ile takie nagrody zostaną pozyskane przez Organizatora, w tym od sponsorów.

3. Nagroda główna i nagrody dodatkowe będą dalej łącznie zwane "Nagrodą".

4. Aby otrzymać Nagrodę Laureat, który został poinformowany telefonicznie, że otrzymuje Nagrodę oraz odbędzie z Prowadzącym Audycję rozmowę podczas Audycji z Finałem, jest zobowiązany podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt. II ust. 5 podać dane, niezbędne do wysłania Nagrody: imię i nazwisko, adres pocztowy.

5. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

REKLAMA

6. Nagroda zostanie wysłana do Laureata, na wskazany adres pocztowy w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni roboczych licząc od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 4 powyżej.

7. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanowi Prowadzący Audycję z Konkursem.

REKLAMA

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek "IOD").

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

REKLAMA

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

REKLAMA

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

REKLAMA

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru  Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE, POKREWNE I OSOBISTE

1. Zgłaszający wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego głosu oraz artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie podczas Audycji z Finałem oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie z utrwalenia głosu i z artystycznego wykonania Zgłaszającego w celach i na zasadach przewidzianych w ustępie powyżej.

REKLAMA

3. Korzystanie z utrwalenia głosu i/lub artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w niniejszym punkcie VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

REKLAMA

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

REKLAMA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

4. Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem, o którym mowa w punkcie II ust. 4 Regulaminu (5 sygnałów). Jeżeli Laureat nie odbiera połączenia, traci prawo do Nagrody.

REKLAMA

5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.rockradio.pl

REKLAMA

SŁUCHAJ ROCK RADIA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Copyright © Grupa Radiowa Agory