Regulamin konkurs "Rock od kuchni"

Rock od kuchni

REGULAMIN KONKURSU "ROCK OD KUCHNI"

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu "ROCK OD KUCHNI” (dalej: "Konkurs") jest:

a.  GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych

i

 b. „DORADZTWO MEDIOWE” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zakładowym 2.036.000 złotych,

zwane w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest ISK Izabela Zielska z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 5, NIP 113 274 45 48, regon 146452921.3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowej Rock Radio Warszawa 103,7 FM, zwanej w dalszej części Regulaminu "Stacją Radiową".

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 20 sierpnia 2020 r. do dnia 21 sierpnia 2020 r. w czterech edycjach:

a) edycja I - 20 sierpnia 2020 r. podczas audycji pt. "Cały rok wakacje" o godz. 11:10 zostanie wyemitowane pytanie konkursowe z informacją, że rozwiązanie i finał edycji I nastąpi 21 sierpnia 2020 r. o godzinie 11:10  podczas audycji pt. „Cały rok wakacje” (zwanej dalej "Audycją Finałową").

b) edycja II -  20 sierpnia 2020 r. podczas audycji pt. "Cały rok wakacje" o godz. 11:40 zostanie wyemitowane pytanie konkursowe z informacją, że rozwiązanie i finał edycji II nastąpi 21 sierpnia 2020 r. o godzinie 11:40 podczas  Audycji Finałowej.

c) edycja III - 20 sierpnia 2020 r. podczas audycji pt. "Cały rok wakacje" o godz. 13:10 zostanie wyemitowane pytanie konkursowe z informacją, że rozwiązanie i finał edycji III nastąpi 21 sierpnia 2020 r. o godzinie 13:10 podczas Audycji Finałowej.

d) edycja IV - 20 sierpnia 2020 r. podczas audycji pt. "Cały rok wakacje" o godz. 13.40 zostanie wyemitowane pytanie konkursowe z informacją, że rozwiązanie i finał edycji IV nastąpi 21 sierpnia 2020 r. o godzinie 13:40 podczas Audycji Finałowej.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej ("Zgłaszający") powinien przesłać na adres e-mail konkurs@rockradio.pl  zgłoszenie zawierające odpowiedź na pytanie konkursowe wyemitowane odpowiednio zgodnie z pkt. I. ust 4 a)-d) oraz wskazać swoje imię, miasto zamieszkania i aktualny numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mailowy ("Zgłoszenie").

2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie takie Zgłoszenia, które nie zawierają treści niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających dobra osobiste innych osób, a także głoszących czy nawołujących do nietolerancji lub nienawiści.

3. Laureatem danej edycji Konkursu zostaje Zgłaszający, który jako pierwszy w danej edycji Konkursu prześle kompletne Zgłoszenie zawierające poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie ("Laureat").

W finale edycji I Konkursu biorą udział Zgłoszenia nadesłane od momentu ogłoszenia pytania konkursowego w dniu 20 sierpnia o godzinie 11:10 do momentu rozpoczęcia finału odbywającego się 21 sierpnia 2020 r. o godz. 11:10.

W finale edycji II Konkursu biorą udział Zgłoszenia nadesłane od momentu ogłoszenia pytania konkursowego w dniu 20 sierpnia o godzinie 11:40 do momentu rozpoczęcia finału odbywającego się 21 sierpnia 2020 r. o godz. 11:40.

W finale edycji III Konkursu biorą udział Zgłoszenia nadesłane od momentu ogłoszenia pytania konkursowego w dniu 20 sierpnia o godzinie 13:10 do momentu rozpoczęcia finału odbywającego się 21 sierpnia 2020 r. o godz. 13:10.

W finale edycji IV Konkursu biorą udział Zgłoszenia nadesłane od momentu ogłoszenia pytania konkursowego w dniu 20 sierpnia o godzinie 13:40 do momentu rozpoczęcia finału odbywającego się 21sierpnia 2020 r. o godz. 13:40.

4. Laureaci muszą śledzić Audycję Finałową i odebrać telefon od prowadzącego Audycję Finałową w trakcie tej Audycji Finałowej oraz odbyć z nim rozmowę. Prowadzący Audycję Finałową przekaże Laureatom kontakt telefoniczny do przedstawiciela Organizatora oraz informacje, że Nagrody będą do odbioru w czasie imprezy Rock and Food przy ul. Postępu 5 w Warszawie.

III.NAGRODY

1. Nagrodą główną („Nagroda główna”) w Konkursie jest:

a) w edycjach I-II - voucher na kurs kulinarny o wartości nie przekraczającej 280 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych) każdy;

b) w edycjach III- IV – voucher do jednego z lokali gastronomicznych przy ul. Postępu 5 w Warszawie o wartości nie przekraczającej 100 zł (słownie: sto złotych).

2. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody o wartości nieprzekraczającej 100 zł (sto złotych), innym osobom niż Laureaci („Nagroda dodatkowa”). O przyznaniu nagrody zostaną  poinformowani drogą mailową. Nagrody będą mogli odbierać w trakcie imprezy Rock and Food na Postępu 5 lub później, w siedzibie Organizatora.

3. Nagroda główna i Nagroda dodatkowa będą dalej łącznie zwane "Nagrodą".

4. Łącznie w okresie realizacji Konkursu wydane zostaną 4 (słownie: cztery) Nagrody główne.

5. Aby otrzymać Nagrodę Laureaci, którzy odbyli rozmowę z prowadzącym Audycję Finałową oraz osoby, które zostały poinformowane o wygranej Nagrodzie dodatkowej drogą mailową, są zobowiązani skontaktować się nie później niż w terminie 7 (słownie: siedem) dni od dnia tej rozmowy z przedstawicielem Organizatora w celu ustalenia warunków realizacji Nagrody.

6. Wskutek braku kontaktu ze strony Laureata Konkursu w ustalonym terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Laureat  Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.

7. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

8.  Organizator nie odpowiada za opóźnienia w realizacji Nagrody w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisję Konkursową stanowi prowadzący Audycję Finałową z Konkursem.

2. Komisja Konkursowa obraduje przed Audycją Finałową, wyłaniając Laureatów Konkursu oraz kolejne osoby, które zostaną Laureatami, jeśli Laureat nie odbierze telefonu podczas Audycji Finałowej.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek "IOD").

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru  Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Laureat  wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej  jego wypowiedzi a także artystycznych wykonań, o ile takie powstaną w ramach  jego uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykonań w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Laureata w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego lub Laureata żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

5. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.  Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez Zgłaszających. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem przez Zgłaszających nieprawdziwych danych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i teleinformatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów, dostawców Internetu albo Zgłaszających.

2. Prowadzący Audycję Finałową wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem (5 sygnałów).

3. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z wybranym Laureatem z powodu złej jakości połączenia.

4. W przypadku, gdy prowadzący Audycję Finałową oddzwania do Laureata po wcześniejszym przerwaniu rozmowy z powodu złej jakości połączenia i nadal jakość połączenia nie pozwala na przeprowadzenie rozmowy, Organizator - decyzją Komisji Konkursowej może odmówić prawa do uczestnictwa w Konkursie takiej osobie. W powyższych przypadkach stosuje się zasadę określoną w ust. 2 powyżej.

5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Zgłaszającego, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z zasadami Konkursu.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ROCK RADIA