Regulamin konkursu "Na pożarcie w Rock Radiu"

Sprawdź regulamin konkursu.

§ 1. Postanowienia ogólne

1.             Organizatorem konkursu „Na pożarcie w Rock Radiu" („Konkurs”) jest „Grupa Radiowa Agory” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, NIP 521-28-97-003, kapitał zakładowy 25019500 zł, zwana w dalszej części Regulaminu "Organizatorem".

2.             Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród.

3.             Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Rock Radio”, zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową”.

4.             Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 16 listopada 2020 r. do dnia 27 listopada 2020 r. Finały Konkursu odbywać się będą raz dziennie w dni powszednie w ww. okresie podczas audycji „Powstanie Rock Radia ” trwającej w godz. 06:00-10:00 (dalej łącznie jako „Audycje” lub osobno - „Audycja”).

5.             W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani fundatorów, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

6.             Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

7.              Zwycięzca  Konkursu, który uzyskał prawo do Nagrody nie może brać udziału w kolejnych finałach Konkursu.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.             Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej ("Zgłaszający") wysyła za pośrednictwem formatki konkursowej dostępnej na stronie konkursowej www.rockradio.pl list wraz z podaniem swojego imienia i numeru telefonu kontaktowego  z odpowiedzią na pytanie: "Kogo i dlaczego chcą rzucić na pożarcie w Rock Radiu i zafundować śniadanie z dostawą do domu?” („Zgłoszenie”).

2.             W Konkursie biorą udział Zgłoszenia wysłane w okresie od 16 listopada 2020 r. do dnia 26  listopada 2020.

3.             Spośród Zgłoszeń spełniających wymagania przewidziane Regulaminem Komisja Konkursowa wybiera jedno najciekawsze w ocenie Komisji Konkursowej Zgłoszenie, którego autor (zwany dalej „Finalistą”) uzyskuje prawo uczestniczenia w finale Konkursu, z zastrzeżeniem dalszych ustępów.

4.             Warunkiem wzięcia udziału w finale Konkursu jest odebranie przez Finalistę telefonu od prowadzącego Audycję w dniu Audycji. Prowadzący Audycję oddzwoni do Finalisty na numer, który został podany w Zgłoszeniu. Jeżeli Finalista nie odbierze telefonu, mimo dwukrotnej próby nawiązania połączenia przez prowadzącego Audycję, traci prawo do dalszego udziału w Konkursie. Prawo do udziału w Konkursie uzyskuje w takim przypadku kolejna osoba, wyłoniona przy zachowaniu zasad, określonych w zdaniu pierwszym ust.3 powyżej.

5.             Finalista, z którym udało się nawiązać połączenie telefoniczne zgodnie z ustępem powyżej w finale Konkursu odpowiada na pytania zadane na antenie Stacji Radiowej przez prowadzącego Audycję. Prowadzący Audycję zadaje Finaliście pytania przez pół minuty przy czym jednemu Finaliście zadanych może zostać nie więcej niż 10 pytań. Zwycięzcą Konkursu zostaje Finalista, który w powyższym czasie odpowie na wszystkie zadane przez Prowadzącego Audycję pytania.

6.             Sporne kwestie, w szczególności w zakresie prawidłowości udzielanych odpowiedzi na antenie Stacji Radiowej, rozstrzyga Komisja Konkursowa.

§ 3. Nagrody

1.                          Nagrodą dla Zwycięzcy Konkursu za udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zgodnie z § 2 ust. 5 Regulaminu jest nagroda pieniężna w wysokości 50 zł. (dalej "Nagroda").

2.            Aby otrzymać Nagrodę, Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu)  dni roboczych od dnia rozmowy z prowadzącym Audycję, o której mowa w § 2 ust. 4,  przesłać na adres e-mail: [kontakt@rockradio.pl] dane odbiorcy Nagrody: [imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu i numer konta bankowego].

3.             Nagrody zostaną wysłane na wskazane konto bankowe w terminie do 31.12.2020 r.

4.             Organizator nie odpowiada za opóźnienia w wysłaniu Nagród w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

§ 4. Prawa autorskie, pokrewne i osobiste

1.             Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2.             Zgłaszający wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego wypowiedzi a także artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3.             Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w § 4 Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4.             Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.              utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b.             wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.              publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5.             Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ust. 2 i 4 powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6.             Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 4 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

§ 5. Komisja Konkursowa

Komisję Konkursową stanowi prowadzący Audycję z Konkursem.

§ 6. Dane osobowe

1.             Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2.             Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3.             Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a)             przeprowadzenia konkursu, w którym dany uczestnik brał udział, w tym przekazaniu nagrody,

b)             ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4.             Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem konkursu, w tym z wydaniem nagrody, np. właściwej firmie kurierskiej.

5.             Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6.             Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.             Każdemu uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8.             Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w ust. 3 Regulaminu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl.

9.             Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie - niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

§ 7. Reklamacje

1.         Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

2.         Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3.         Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.         Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie ani za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika konkursu.

§ 8. Postanowienia końcowe

1.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników konkursu.

2.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika konkursu.

3.             Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem konkursu z powodu złej jakości połączenia.

4.             Prowadzący wykonuje dwie próby nawiązania połączenia telefonicznego z Finalistą, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu (5 sygnałów).

5.             Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

6.             W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7.             Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

SŁUCHAJ ROCK RADIA