REGULAMIN KONKURSU "Wygraj z Veolią"

REKLAMA
REKLAMA

I.                   POSTANOWIENIA OGÓLNE

REKLAMA

1.    Organizatorem konkursu „Wygraj z Veolią” zwanego dalej ‘Konkursem’, jest DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: DM),

oraz

GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w  dalszej części niniejszego regulaminu (dalej: ‘Regulamin’) ‘Organizatorami’.

2.     Konkurs emitowany będzie w blokach reklamowych na antenie stacji radiowej Rock Radio 105,4 FM, zwanej dalej ‘Stacją Radiową’.

REKLAMA

3.     Sponsorem Konkursu jest: Veolia Energia Poznań spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-016), przy ul. Energetycznej 3,  NIP: 7770000755, zwana dalej ‘Sponsorem’.

4.     Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.     Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy.

6.     Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

REKLAMA

7.     Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

a)  pracownicy któregokolwiek z Organizatorów lub Sponsora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa),

b)  osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w tym lub jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.

8.    Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od dnia 14.12.2020 r. do dnia 18.12.2020 r.

REKLAMA

9.    Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów. 

II .WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.    Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 14.12.2020 r. od godz. 14.55 do 18.12.2020 r. do godz. 23.59 wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej list (dalej „List”) na adres poznan@konkurs.fm, wraz z odpowiedzią na pytanie podane na antenie Stacji Radiowej, zgodnie z punktem IV ust. 1 Regulaminu: skąd czerpiesz energię do działania?

2.    Za czas dotarcia Listu do Organizatorów uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatorów.

REKLAMA

3.    Uczestnik może wysłać tylko jeden List.

4.    Listy, które nie spełniają wymogów określonych w punkcie niniejszym nie będą brane pod uwagę w procesie oceny.

III.        NAGRODY

1.  Nagrodą  dla Laureata Konkursu jest termos i gra Monopoly (wersja poznańska) o wartości 150,00 zł brutto („Nagroda”).

REKLAMA

2. W Konkursie zostaną rozdane 3 Nagrody.

IV.          NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1.    Na antenie Stacji Radiowej zostanie podana informacja o Konkursie i opisane jego zasady.

2.    Prawo do otrzymania Nagrody w Konkursie uzyska trzech Uczestników Konkursu, którzy zdaniem Komisji Konkursowej, o której mowa w ust. 3 poniżej, wysłali najciekawszy List.

REKLAMA

3.    W celu wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powołuje 3 osobową Komisję Konkursową, w składzie:

a)    Kinga Walczyk

b)   Magdalena Pudło

c)    Ewelina Michalska.

REKLAMA

4.    Komisja Konkursowa podejmie decyzje o przyznaniu Nagrody 3 Laureatom Konkursu według swobodnej oceny nadesłanych Listów.

5.    Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom.

6. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

7. Uczestnicy Konkursu, którym przysługuje prawo do otrzymania Nagrody, powoływani dalej jako ‘Laureaci Konkursu’, zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody drogą mailową przez przedstawiciela Komisji Konkursowej, na adres e-mail, z którego przysłany został List. Wraz z informacją o wygranej, Laureaci Konkursu otrzymają kod, na podstawie którego odbiorą Nagrody.

REKLAMA

8. Odbiór Nagród będzie odbywać się w siedzibie Radia Złote Przeboje ul. 27 grudnia 3, (kod: 61-737 Poznań) w dni robocze w okresie między 21 grudnia 2020 – 15 stycznia  2021 r. w godz. 11:00 – 15:00, za okazaniem kodu, o którym mowa w ust. 7 powyżej.

9. Wskutek nieodebrania Nagrody w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r. do godziny 15:00 Laureaci Konkursu tracą prawo do otrzymania Nagrody.

10. Nagrody do czasu ich wydania Laureatom Konkursu stanowią własność Sponsora.

III.        DANE OSOBOWE

REKLAMA

1.    Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator – Doradztwo Mediowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2.    Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3.    Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

REKLAMA

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4.    Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5.    Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

REKLAMA

6.    Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.    Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8.    Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9.    Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru  Nagrody.

REKLAMA

VI. PRAWA AUTORSKIE

1.  Jeżeli List nadesłany przez Uczestnika Konkursu będzie miał cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Listu udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji do korzystania z Listu lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.  utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b.  wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

REKLAMA

c.  publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2.  Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

3.  Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1.

4.  Uczestnik Konkursu udziela upoważnienia Organizatorowi, do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Listu, w tym do publikowania Listu lub jego części, z podaniem imienia i nazwiska autora, albo anonimowo.

REKLAMA

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagrody, mogą być składane na adres któregokolwiek z Organizatorów na piśmie w  terminie do 21 dni od daty zakończenia Konkursu. Adresy Organizatorów zostały wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.    Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatorów lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3.    Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres e-mail z którego został wysłany List, o którym mowa w pkt. II ust. 1 powyżej, wraz z  dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

REKLAMA

4.    Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki przesłania Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

REKLAMA

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

REKLAMA

SŁUCHAJ ROCK RADIA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Copyright © Grupa Radiowa Agory