Regulamin Aplikacji [REGULAMIN]

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".

2. Konkursy są ogłaszane na antenie stacji radiowych, posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio", zwanych w dalszej części Regulaminu „Stacją Radiową” i przeprowadzane za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne „Rock Radio”  (zwanej dalej „Aplikacją”). 

3. Fundatorem nagród w konkursach jest Organizator lub partnerzy Organizatora.

4. Konkursy są organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Uczestnikami konkursów mogą być pełnoletnie osoby fizyczne będące użytkownikami Aplikacji. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.

6. Uczestnikami konkursów nie mogą być pracownicy Organizatora lub fundatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Czas trwania danego konkursu oraz pytanie konkursowe, określane będą każdorazowo na podstronie danego konkursu w Aplikacji.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać - przez formatkę dostępną na podstronie tego konkursu w Aplikacji - zgłoszenie („Zgłoszenie”) zawierające:

a. odpowiedź na pytanie konkursowe, o którym mowa w pkt. I ust. 7 Regulaminu;

b. imię oraz adres e-mail uczestnika przesyłającego Zgłoszenia.

2. W danym konkursie każdy uczestnik może wysłać tylko jedno Zgłoszenie.

III.NAGRODY

1. Nagrodami w konkursach mogą być książki, płyty CD, płyty DVD, bilety do kina, teatru, na koncerty, gadżety itp. O nagrodzie przewidzianej w danym konkursie Organizator poinformuje na podstronie konkursu w Aplikacji.

2. Wartość jednej nagrody nie może przekraczać kwoty 200 zł (słownie: dwieście złotych) brutto.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

4. Organizator lub fundator nagród zastrzegają sobie prawo zamiany danej nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości danej nagrody, w przypadku, gdy z przyczyn od nich niezależnych, przyznanie takiej nagrody nie będzie możliwe.

IV. WARUNKI PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Prawo do otrzymania nagrody w danym konkursie uzyskuje uczestnik, który w czasie trwania tego konkursu przyśle kompletne Zgłoszenie zawierające najciekawszą odpowiedź na pytanie konkursowe zadane w konkursie (dalej jako „Zwycięzca”).

2. Organizator zastrzega, że w danym konkursie wyłoniony może zostać więcej niż jeden Zwycięzca, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, o czym Organizator informować będzie na podstronie konkursu w Aplikacji.

3. Ocena Zgłoszeń dokonywana jest przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą Sekretarz Redakcji Stacji Radiowej oraz Szefowa Anteny 

4. Zwycięzca zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres wskazany w Zgłoszeniu.

5. W zwrotnej wiadomości e-mail Zwycięzca obowiązany jest przesłać Organizatorowi swoje imię, nazwisko, numer telefonu i adres w celu doręczenia nagrody, w terminie 3 dni od powiadomienia o wygranej zgodnie z ustępem powyżej.

6. Odbiór nagrody zostanie udokumentowany poprzez podpisanie przez Zwycięzcę listu przewozowego wystawionego przez firmę kurierską.

7. Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody wskutek niepodania danych wyliczonych w ust. 5 powyżej w terminie tam wskazanym.

8. W przypadku nagród fundowanych przez fundatora nagród, do chwili przekazania nagrody Zwycięzcy konkursu fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Przekazując nagrodę fundator działa za pośrednictwem Organizatora.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia konkursu, w którym dany uczestnik brał udział, w tym przekazania nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem konkursu, w tym z wydaniem nagrody.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie i odbioru  nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1.         Uczestnik konkursu, wraz z przesłaniem Zgłoszenia, potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2.         Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.         utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b.         wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.         publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

3.         Korzystanie z treści Zgłoszenia uczestnika konkursu w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4.         Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

5.         Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 2 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia danego konkursu. Adres Organizatora został wskazany w części I ust. 1 Regulaminu.

2.         Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Kknkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłaszając się do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 marca 2019 r. i ma zastosowanie do wszystkich konkursów Organizatora, w których nagrodami są nagrody opisane w części 3 Regulaminu, a nie są objęte odrębnymi regulaminami.

5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w Aplikacji oraz na stronie www.rockradio.pl.

6. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej, na stronie internetowej www.rockradio.pl i w Aplikacji.

SŁUCHAJ ROCK RADIA