Urodzinowa impreza Rock Radia [REGULAMIN]

regulamin

REGULAMIN AKCJI „Urodzinowa impreza Rock Radia - online”

I.                   WARUNKI OGÓLNE

1.             Organizatorem akcji „Urodzinowa impreza Rock Radia - online” (dalej: „Akcja”) jest Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w  dalszej części Regulaminu również Organizatorem.

2.             W ramach Akcji Organizator umożliwi wyłonionym zgodnie z niniejszym Regulaminem osobom (dalej jako „Uczestnicy”) udział w spotkaniu online na platformie Zoom razem z innymi Uczestnikami („Spotkanie online”).

3.             Zgłoszenia do Akcji będą zbierane w dniach od 23 stycznia 2021 r. do 30 stycznia 2021 r. do godziny 20:00.

4.             4.           Spotkanie online odbędzie się w dniu 30 stycznia 2021 roku w godzinach od 20:00 do 22:00 i  będzie nagrywane. Nagranie ze Spotkania online zostanie opublikowane na stronie internetowej stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Rock Radio” („Stacja radiowa”) i profilach Stacji Radiowej w ramach portali społecznościowych.Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca dostęp do platformy Zoom. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Akcji pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Akcji.

5.             Każdy Uczestnik Akcji może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Akcji (dalej: „Zgłoszenie”).

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

1.             Aby ubiegać się o prawo udziału w Akcji zgłaszający („Zgłaszający”) powinien wysłać Zgłoszenie poprzez formatkę na stronie internetowej dostępnej pod adresem URL: www.rockradio.pl, podając swój adres mailowy oraz imię.

2.             Do pierwszych 500 Zgłaszających, o których mowa w ust. 1  powyżej, na wskazane przez Zgłaszających adresy mailowe, zostaną wysłane informacje o tym w jaki sposób w dniu Akcji dołączyć do Spotkania online.

3.      Poprzez dołączenie do Spotkania online Uczestnik Akcji wyraża zgodę na utrwalenie w formie fotograficznej i/lub audiowizualnej jego wizerunku i/lub wypowiedzi, a także jego artystycznych wykonań i utworów, jeśli Uczestnik stworzy je podczas Spotkania online oraz na wykorzystanie ww. fotografii i nagrań na polach eksploatacji obejmujących nadawanie, reemitowanie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym na stronie internetowej Stacji radiowej i profilach Stacji Radiowej w ramach portali społecznościowych.

4.      Uczestnik zobowiązuje się, że jego udział w Spotkaniu online nie naruszy jakichkolwiek praw ani dóbr osób trzecich.

5.      Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Akcji wykluczyć z udziału w niej Uczestnika, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w działaniu platformy Zoom lub w połączeniach sieci informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo Uczestników.

III. DANE OSOBOWE

1.             Administratorem danych osobowych Zgłaszających i Uczestników jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2.             Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3.             Dane osobowe Zgłaszających i Uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Akcji,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4.             Dane osobowe Zgłaszających i Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Akcji.

5.             Dane osobowe Zgłaszających i Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Akcji, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Akcji lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6.             Zgłaszającemu i Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.             Zgłaszającemu i Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8.             Zgłaszającemu i Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt III ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9.             Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Akcji.

IV. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Akcji. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego o zajętym stanowisku.

SŁUCHAJ ROCK RADIA