Festiwal Klasyki Rocka [REGULAMIN]

REGULAMIN KONKURSU "Festiwal Klasyki Rocka"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.             Organizatorem konkursu " Festiwal Klasyki Rocka" (dalej: "Konkurs") jest :

a)             "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem"

oraz

b) „DORADZTWO MEDIOWE” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: DM) zwani w  dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".

2.             Nagrody w Konkursie fundowane są przez Organizatora lub sponsorów.

3.             Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

4.             Konkurs będzie realizowany od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 3 września 2021 r. i będzie podzielony na dwa etapy.  Pierwszy etap Konkursu zostanie zakończony półfinałem, który odbędzie się 25 czerwca 2021 r. podczas audycji „Przystanek klasyka rocka” nadawanej w godzinach od 10:00 do 18:00. Drugi etap Konkursu zostanie zakończony finałem, który odbędzie się 3 września 2021 r. podczas audycji „Przystanek klasyka rocka” nadawanej w godzinach od 10:00 do 18:00 zwanej dalej „Audycją Finałową”.

5.             Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.             Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7.             Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. ZASADY KONKURSU

1.      Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej („Zgłaszający”) w imieniu zespołu muzycznego, który reprezentuje („Zespół”), wysyła na adres mailowy: festiwal@rockradio.pl lub przez formatke na www.rockradio.pl zgłoszenie zawierające link do filmu („Film”) zamieszonego na serwisie YouTube prezentującego Zespół wykonujący jeden z utworów klasyki rocka z listy dostępnej pod linkiem:  https://rockradio.tuba.pl/RockRadio/7,136367,27031061,lista-utworow-festiwal-klasyki-rocka.html wraz z podaniem swojego imienia, nazwy zespołu, numeru telefonu i adresu mailowego („Zgłoszenie”).

2.             Przesłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z zapewnieniem, że:

a.              Zgłaszający ma prawo działać w imieniu wszystkich członków Zespołu, w tym dokonać Zgłoszenia do Konkursu oraz udzielić zgód i praw wymaganych Regulaminem;

b.             wszyscy członkowie Zespołu spełniają wymogi Regulaminu odnoszące się do uczestników Konkursu oraz nie zgłoszą zastrzeżeń odnośnie zgłoszenia Zespołu do Konkursu.

3.             W Konkursie biorą udział Zgłoszenia wysłane od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r. Uczestnikiem Konkursu zostaje Zgłaszający, który prześle kompletne Zgłoszenie oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie („Uczestnik").

4.             W dniu 31 maja 2021 r. Zgłoszenia spełniające wymagania Regulaminu zostaną poddane pod głosowanie na najlepszy zespół, głosowanie będzie się odbywać na stronie www.rockradio.pl („Głosowanie”). Głosowanie potrwa do dnia 25 czerwca 2021 r. W wyniku Głosowania wyłonionych zostanie dziewięciu półfinalistów.

5.             Półfinalistami Konkursu zostają Uczestnicy, którzy uzyskali kolejno dziewięć największych liczb głosów w Głosowaniu („Półfinalista”), z zastrzeżeniem zdania następnego. W sytuacji, gdy  Uczestników z dziewięcioma kolejnymi największymi liczbami głosów jest więcej niż dziewięć o wyborze Półfinalistów decyduje Komisja Konkursowa.

6.             Półfinaliści zostaną ogłoszeni w półfinale, o którym mowa w pkt. I ust. 4 Regulaminu.

7.             W okresie od dnia 2 lipca 2021 r. do dnia 27 sierpnia 2021 r. w każdy piątek w godzinach 14:00  – 18:00 na antenie Stacji Radiowej nadawana będzie audycję „Lato na Bogato” realizowana ze studio Stacji Radiowej w Hard Rock Cafe w Warszawie.

Organizator telefonicznie wskaże każdemu Półfinaliście termin, w którym Półfinalista będzie miał możliwość wzięcia udziału w ww. audycji w celu zaprezentowania Zespołu.

8.             W dniu 30 sierpnia 2021 r. Zgłoszenia Półfinalistów zostaną zamieszone na stronie www.rockradio.pl w plebiscycie na najlepszy zespół i poddane pod głosowanie („Plebiscyt”). Głosowanie w Plebiscycie potrwa do 3 września 2021 r. do godziny 12:00.

9.             „Finalistą” konkursu zostaje Półfinalista który otrzyma najwięcej głosów w Plebiscycie oraz od Komisji Konkursowej. O wyłonieniu Finalisty decydują: w 50% wyniki Plebiscytu i w 50% głosy Komisji Konkursowej, przy czym jeśli więcej niż jeden Półfinalista spełni warunek wskazany w zdaniu pierwszym, Finalistę – spośród tych Półfinalistów - wybierze Komisja Konkursowa.

10.         Finał Konkursu, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki Konkursu odbędzie się w trakcie Audycji Finałowej w dniu 3 września 2021 r. Warunkiem wzięcia udziału w finale Konkursu jest odebranie przez Finalistę telefonu od prowadzącego Audycję Finałową. Prowadzący Audycję Finałową zadzwoni do Finalisty na numer telefonu podany w Zgłoszeniu. Jeżeli Finalista nie odbierze telefonu, mimo dwukrotnej próby nawiązania połączenia przez prowadzącego Audycję, traci prawo do dalszego udziału w Konkursie. Prawo do udziału w finale Konkursu uzyskuje w takim przypadku kolejny Półfinalista z największą liczbą punktów uzyskaną zgodnie z zasadami wskazanymi w ustępie poprzedzającym.

III. NAGRODY

1.             Nagrodą dla Finalisty, który odebrał telefon od prowadzącego Audycję Finałową zgodnie z pkt. II ust. 10 Regulaminu jest zapewnienie Zespołowi możliwości nagrania 5 utworów z własnego repertuaru wraz z opracowaniem produkcyjnym w profesjonalnym studiu nagraniowym, oraz występ przed zespołem IRA jako support przed koncertem („Nagroda”).

2.             Wartość Nagrody wynosi 7000 zł.

3.             Aby otrzymać Nagrodę, Finalista, który odebrał telefon od prowadzącego Audycję Finałową zgodnie z pkt. II ust. 11 jest zobowiązany skontaktować się z redakcją Stacji Radiowej na numer 519 094 043 aby ustalić szczegóły i terminy dotyczące realizacji Nagrody.

4.             Organizator przyzna Finaliście dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej wartości podatku dochodowego, jaki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Organizator zobowiązany będzie potrącić i odprowadzić na konto właściwego urzędu skarbowego na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranych w konkursach. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w niniejszym ustępie, nie podlega wypłacie.

5.             Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanową pracownicy Stacji Radiowej oraz goście zaproszeni przez Stację Radiową do Komisji Konkursowej. Pełny skład Komisji Konkursowej zostanie zaprezentowany w dniu rozpoczęcia Głosowania.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1.             Zgłaszający wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że:

a.              posiada prawa do Zgłoszenia, Filmu, artystycznych wykonań i wideogramu zawartych w Zgłoszeniu, w zakresie niezbędnym do korzystania z nich na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem, w tym do  publikacji na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach społecznościowych Stacji Radiowej;

b.             uzyskał zgodę każdej z osób uwiecznionych na Filmie zawartym w Zgłoszeniu na wykorzystanie ich wizerunków oraz artystycznych wykonań w Zgłoszeniu i w Konkursie oraz na rozpowszechnianie ich wizerunków oraz artystycznych wykonań w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem, w tym na publikację na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach społecznościowych Stacji Radiowej;

c.              korzystanie ze Zgłoszenia, Filmu, wideogramu, wizerunków oraz artystycznych wykonań zawartych w Zgłoszeniu w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie nie naruszy praw ani dóbr osób trzecich oraz nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego ani innych osób żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu;

d.             poniesie pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia do Organizatora jakichkolwiek roszczeń dotyczących Zgłoszeń, w szczególności osób uwiecznionych na Filmach zawartych w Zgłoszeniu, w związku z eksploatacją Zgłoszenia w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie;

e.              przekazuje Organizatorowi prawo do decydowania czy Zgłoszenie wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem będzie opatrzone danymi autorów i wykonawców, czy też będzie publikowane bez podawania tych danych.

2.             Zgłaszający wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że wyraża zgodę na:

a.              nagranie jego głosu i artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie, oraz na ich eksploatację na antenie Stacji radiowej, w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;

b.             publikację Zgłoszenia, swojego wizerunku uwiecznionego w Zgłoszeniu oraz wizerunków innych osób uwiecznionych w Zgłoszeniu na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach społecznościowych Stacji Radiowej, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;

c.              wykorzystanie artystycznych wykonań i wideogramów Zawartych w Zgłoszeniu na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach społecznościowych Stacji Radiowej, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3.             Zgłaszający, z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.              utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami,

b.             wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.              publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

4.             Na prośbę Organizatora Zgłaszający przedstawi stosowne dokumenty potwierdzające prawdziwość deklaracji złożonych w Regulaminie.

5.             Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia i artystycznych wykonań Zgłaszającego w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6.             Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ustępach powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.             Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.             Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3.             Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.             Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego o zajętym stanowisku.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3.             Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

4.             Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5.             W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

6.             Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.rockradio.pl.

SŁUCHAJ ROCK RADIA