Łowcy Skarbów [REGULAMIN]

REKLAMA
Regulamin konkursu
REKLAMA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

REKLAMA

1.                    Organizatorem konkursu ”Skarby z odzysku” (dalej: "Konkurs") jest

a.    "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych

i

b.    "Doradztwo Mediowe" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zakładowym 2.036.000 złotych,

REKLAMA

zwane w dalszej części Regulaminu "Organizatorem".

2.             Fundatorem nagród w Konkursie jest AETN POLAND SP. Z O.O

3.             Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

4.             Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 19 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r. W konkursie przeprowadzonych zostanie pięć finałów dnia („Finał/-y dnia”) Finały dnia odbywać się będą raz dziennie we wskazanym okresie między godz. 10.00 a 20.00. W każdym Finale dnia do wygrania będzie jedna Nagroda.

REKLAMA

5.             Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.             Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7.             Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II.           ZASADY KONKURSU

REKLAMA

1.             Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej ("Zgłaszający") wysyła zgłoszenie poprzez formatkę na stronie internetowej dostępnej pod adresem URL: www.rockradio.pl zawierające odpowiedź na pytanie:  „Co udało Ci się odkryć/znaleźć za bezcen, a okazało się prawdziwym skarbem?”, wraz z podaniem swojego imienia i aktualnego numeru telefonu kontaktowego ("Zgłoszenie").

2.             Finalistą Konkursu zostaje Zgłaszający, który prześle kompletne Zgłoszenie zawierające w ocenie Komisji Konkursowej najciekawszą odpowiedź na pytanie wskazane w ust. 1 oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie ("Finalista"). W finale Konkursu biorą udział wszystkie kompletne Zgłoszenia przesłane do chwili rozpoczęcia obradowania Komisji Konkursowej przed Finałem.

3.             Finalista musi odebrać telefon od reprezentanta Organizatora oraz odbyć z nim rozmowę, która zostanie wyemitowana na antenie Stacji Radiowej  Odbycie rozmowy z Finalistą skutkuje przyznaniem Finaliście tytułu laureata Konkursu ("Laureat")  i prawa do Nagrody.

4.            Finały będą emitowane na antenie Stacji Radiowej w blokach reklamowych między 24 a 28 maja 2021 r.

REKLAMA

III.        NAGRODY       

1.     Nagrodą dla każdego z Laureatów w Konkursie jest Aparat FUJIFILM Instax Square o wartości nieprzekraczającej 500 zł. (pięćset  złotych) ("Nagroda").

2.             Aby otrzymać Nagrodę Laureat, który odbył rozmowę z przedstawicielem Organizatora jest zobowiązany podać przedstawicielowi Organizatora dane odbiorcy Nagrody: imię i nazwisko, adres pocztowy, na jaki ma być przesłana Nagroda.

3.             Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres pocztowy w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia zakończenia Konkursu.

REKLAMA

4.             Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

5.             Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu lub wydaniu nagród w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV.         KOMISJA KONKURSOWA

1.       Komisję Konkursową stanowią wyznaczeni pracownicy Organizatora.

REKLAMA

2.       Komisja Konkursowa obraduje przed każdym Finałem, wyłaniając Finalistę Konkursu oraz kolejną osobę, która zostanie Finalistą, jeśli Finalista nie odbierze telefonu od prowadzącego Audycji

V.            DANE OSOBOWE

1.       Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator - Doradztwo Mediowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2.       Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek "IOD").

REKLAMA

3.       Dane osobowe Zgłaszających będą przetwarzane w celu:

a.       przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b.      ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

We wszystkich  przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

REKLAMA

4.       Dane osobowe Zgłaszających mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5.       Dane osobowe Zgłaszających będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6.       Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.       Zgłaszającemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

REKLAMA

8.       Zgłaszającemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl.

9.        Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru  Nagrody.

VI.         PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1.            Zgłaszający wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że:

REKLAMA

a.            posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia;

b.            korzystanie ze Zgłoszeń, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego ani innych osób żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu;

c.            przekazuje Organizatorowi prawo do decydowania czy Zgłoszenie wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem będzie opatrzone danymi autora, czy też będzie publikowane bez podawania tych danych.

2.            Zgłaszający wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;

REKLAMA

3.             Korzystanie z treści Zgłoszenia, utworów, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4.             Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu, lub jego poszczególne elementy, będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.              utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b.             wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

REKLAMA

c.              publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5.             Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6.             Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ustępach powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII.      REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

REKLAMA

1.             Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.             Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3.             Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.             Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego o zajętym stanowisku.

REKLAMA

VIII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3.             Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

REKLAMA

4.             Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Finalistą, o którym mowa w punkcie II ust. 3 Regulaminu (5 sygnałów). Jeżeli Finalista nie odbierze połączenia - traci prawo do Nagrody.

5.             Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

6.             W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.rockradio.pl

REKLAMA

SŁUCHAJ ROCK RADIA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Copyright © Grupa Radiowa Agory