Markoska Rock Radia [REGULAMIN]

REKLAMA
REGULAMIN
REKLAMA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

REKLAMA

1.                    Organizatorem konkursu „Maskotka Rock Radia" (dalej: "Konkurs") jest

a.    "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych

i

b.    "Doradztwo Mediowe" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zakładowym 2.036.000 złotych,

REKLAMA

zwane w dalszej części Regulaminu "Organizatorem".

2.                    Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator

3.             Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

4.             Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 14 czerwca 2021 r. z finałem („Finał") w dniu  14 czerwca 2021 r. w audycji „Przystanek Klasyka Rocka" nadawanej od godz. 10 do godz.18  zwanej dalej „Audycją".

REKLAMA

5.             Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.             Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7.             Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II.           ZASADY KONKURSU

REKLAMA

1.             Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej ("Zgłaszający") wysyła zgłoszenie poprzez formatkę na stronie internetowej dostępnej pod adresem URL: www.rockradio.pl zawierające rysunek z projektem maskotki Stacji Radiowej, stworzony przez dziecko lub dzieci Zgłaszającego, wraz z podaniem imienia i aktualnego numeru telefonu kontaktowego Zgłaszającego ("Zgłoszenie"). 

2.             Finalistą Konkursu zostaje Zgłaszający, który prześle kompletne Zgłoszenie zawierające w ocenie Komisji Konkursowej najciekawszy rysunek, o którym mowa w ust. 1 oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie ("Finalista"). W finale Konkursu biorą udział wszystkie kompletne Zgłoszenia przesłane do chwili rozpoczęcia obradowania Komisji Konkursowej przed Finałem.

3.             Finalista musi odebrać telefon od reprezentanta Organizatora oraz odbyć z nim rozmowę, która zostanie wyemitowana na antenie Stacji Radiowej.  Odbycie rozmowy z Finalistą skutkuje przyznaniem Finaliście tytułu laureata Konkursu ("Laureat")  i prawa do Nagrody.

4.            Zwycięski rysunek zostanie opublikowany na www.rockradio.pl i/lub w profilach Stacji Radiowej w mediach społecznościowych.

REKLAMA

III.        NAGRODY       

1.     Nagrodą dla Laureata w Konkursie jest maskotka uszyta na podstawie rysunku zawartego w Zgłoszeniu nadesłanym przez Laureata,  o  wartości 150 zł. (sto pięćdziesiąt złotych) ("Nagroda")

2.             Aby otrzymać Nagrodę Laureat, który odbył rozmowę z przedstawicielem Organizatora jest zobowiązany podać przedstawicielowi Organizatora dane odbiorcy Nagrody: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, na jaki ma być przesłana Nagroda.

3.             Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres korespondencyjny w terminie do 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni roboczych licząc od dnia zakończenia Konkursu.

REKLAMA

4.             Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

5.             Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu lub wydaniu Nagrody w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV.         KOMISJA KONKURSOWA

1.       Komisję Konkursową stanowią wyznaczeni pracownicy Organizatora.

REKLAMA

2.       Komisja Konkursowa obraduje przed Finałem, wyłaniając Finalistę Konkursu oraz kolejną osobę, która zostanie Finalistą, jeśli Finalista nie odbierze telefonu od prowadzącego Audycję.

V.            DANE OSOBOWE

1.       Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2.       Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek "IOD").

REKLAMA

3.       Dane osobowe Zgłaszających będą przetwarzane w celu:

a.       przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b.      ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

We wszystkich  przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

REKLAMA

4.       Dane osobowe Zgłaszających mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5.       Dane osobowe Zgłaszających będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6.       Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.       Zgłaszającemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

REKLAMA

8.       Zgłaszającemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl.

9.        Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru  Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Zgłaszający wraz z przesłaniem Zgłoszenia oświadcza, że:

REKLAMA

a. ma prawo dysponować Zgłoszeniem i utworami zawartymi w Zgłoszeniu na zasadach wskazanych w Regulaminie, w tym w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie i realizacji Nagrody;

b. Zgłoszenie nie narusza praw ani dóbr osób trzecich, jest wolne od wad prawnych, nie stanowi opracowania innego utworu, nie podlega zarządowi organizacji zbiorowego zarządzania;

c. wykorzystanie przez Organizatora i upoważnione przez niego podmioty Zgłoszenia oraz utworów zawartych w Zgłoszeniu  na zasadach określonych w Regulaminie nie naruszy przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych;

d. poniesie pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia do Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w związku z eksploatacją Zgłoszenia w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie;

REKLAMA

e. przekazuje Organizatorowi prawo do decydowania czy Zgłoszenie wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem będzie opatrzone danymi autora, czy też będzie publikowane bez podawania tych danych.

2. Zgłaszający wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego głosu i artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie oraz do eksploatacji tego nagrania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;

3. Korzystanie z treści Zgłoszenia, utworów, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4. Zgłaszający, z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu, udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z praw autorskich i do wykonywania praw zależnych do Zgłoszenia lub jego fragmentów lub elementów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym na następujących:

REKLAMA

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

REKLAMA

6. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ustępach powyżej, nabywa prawo do dokonywania wszelkich opracowań, przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie oraz niezbędnych do realizacji Nagrody.

VII.      REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.             Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.             Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

REKLAMA

3.             Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.             Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego o zajętym stanowisku.

VIII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

REKLAMA

2.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3.             Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

4.             Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Finalistą, o którym mowa w punkcie II ust. 3 Regulaminu (5 sygnałów). Jeżeli Finalista nie odbierze połączenia - traci prawo do Nagrody.

5.             Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

REKLAMA

6.             W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.rockradio.pl

REKLAMA

SŁUCHAJ ROCK RADIA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Copyright © Grupa Radiowa Agory