3 Wielki Test z Klasyki Rocka [REGULAMIN]

REKLAMA
Regulamin konkursu
REKLAMA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

REKLAMA

1. Organizatorem konkursu „Wielki Test z Klasyki Rocka Edycja 4" (dalej: „Konkurs") jest „GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem".

2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Rock Radio", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 28 czerwca 2021 r. do dnia 21 sierpnia 2021 r. w nie więcej niż 9 edycjach trwających od poniedziałku do piątku..

REKLAMA

Pierwsza edycja Konkursu trwać będzie od dnia 28 czerwca 2021 r. Z ogłoszeniem wyników w dniu 2 lipca 2021  Następne edycje Konkursu trwać będą od momentu rozpoczęcia zbierania Zgłoszeń w danej edycji zgodnie z punktem II ust. 3 Regulaminu i zostaną zakończone ogłoszeniem wyników zgodnie z ustępem 7 poniżej..

5. Organizator może zakończyć realizację Konkursu po przeprowadzeniu którejkolwiek z edycji Konkursu. O zakończeniu realizacji Konkursu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej Organizatora z wyprzedzaniem co najmniej 2 dni.

6. Finały każdej edycji Konkursu („finał") odbywać się będą raz dziennie podczas audycji „Cały Rock Wakacje" nadawanej w godzinach od 10:00 do 20:00.w dni powszednie (z wyłączeniem weekendów i dni ustawowo wolnych).

7. Ogłoszenie wyników każdej edycji Konkursu („Ogłoszenie Wyników") odbywać się będzie raz dziennie w piątki podczas audycji „Przystanek Klasyka Rocka" nadawanej w godzinach od 10:00 do 20:00.

REKLAMA

8. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

9. Każdy uczestnik Konkursu, który wziął udział w Konkursie i otrzymał Nagrodę główną nie może ponownie brać udziału w Konkursie. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

10. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. ZASADY KONKURSU

REKLAMA

1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej („Uczestnik") musi wejść na stronę www.rockradio.pl i korzystając z formatki konkursowej uzupełnić następujące dane:

a. odpowiedź na pytanie konkursowe "Klasyka Rocka to dla mnie…?" oraz

b. wskazać swoje imię i numer telefonu („Zgłoszenie").

2. W Finałach pierwszej edycji Konkursu biorą udział Zgłoszenia nadesłane od momentu rozpoczęcia Konkursu do momentu rozpoczęcia pierwszego Finału odbywającego się w piątek 29 stycznia 2021 r.

REKLAMA

3. W Finałach dalszych edycji Konkursu, odbywających się po dniu 2 lipca 2021 r. biorą udział Zgłoszenia nadesłane od momentu rozpoczęcia pierwszego Finału odbywającego się w poprzedniej edycji Konkursu w piątek, aż do momentu rozpoczęcia pierwszego Finału odbywającego się w danej edycji Konkursu w piątek. Zgłoszenia nadesłane po momencie rozpoczęcia danego Finału nie biorą w nim udziału, lecz biorą udział w Finałach następnych.

4. W każdej edycji Konkursu spośród Zgłoszeń spełniających wymagania przewidziane Regulaminem Komisja Konkursowa wybiera jedno najciekawsze w ocenie Komisji Konkursowej Zgłoszenie, którego autor  uzyskuje tytuł „Finalisty" i prawo uczestniczenia w Finałach Konkursu.

5. W trakcie audycji z Finałem prowadzący będzie próbował połączyć się z Finalistą w celu przeprowadzenia Finału Konkursu. Finaliści muszą śledzić audycję z Finałem i odebrać telefon od prowadzącego audycję z Finałem w trakcie tej audycji. Prowadzący audycję z Finałem wykonuje trzy próby nawiązania połączenia telefonicznego z Finalistą. Jeśli Finalista nie odbierze telefonu traci prawo do udziału w Finale, zaś Komisja Konkursowa wybiera kolejne Zgłoszenie, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ust. 4 powyżej.

6. Finały każdej edycji Konkursu będą przebiegać następująco: Finalista, z którym udało się nawiązać połączenie telefoniczne odpowiada na pytania zadane na antenie Stacji Radiowej przez prowadzącego audycję z Finałem. Prowadzący zadaje Finaliście 4 pytania za które po udzieleniu poprawnych odpowiedzi Finalista może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Finalista przed usłyszeniem pytania będzie mógł wybrać skalę trudności pytania.

REKLAMA

Punkty przyznawane są kolejno:

pytanie łatwe: 1 punkt,

pytanie średnie: 3 punkty,

pytanie trudne: 5 punktów.

REKLAMA

7. Finalista, który w danej edycji Konkursu zdobył największą liczbę punktów otrzymuje tytuł „Laureata Tygodnia" i prawo do Nagrody głównej. Laureat Tygodnia zostanie poinformowany o wygranej w danej edycji Konkursu na antenie przez prowadzącego audycję z Ogłoszeniem Wyników.

8. W przypadku gdy w danej edycji Konkursu Finaliści mają taką samą liczbę punktów, Laureat Tygodnia zostanie wyłoniony podczas dogrywki, realizowanej poza anteną przed Ogłoszeniem Wyników.  Prowadzący audycję w czasie dogrywki zadaje każdemu z Finalistów to samo pytanie. Ten z Finalistów, który udzieli poprawnej odpowiedzi na zadane mu pytanie zostaje Laureatem Tygodnia, wówczas, gdy drugi z Finalistów udzieli błędnej odpowiedzi lub nie odpowie na zadane pytanie. Prowadzący audycję zadaje pytania aż do momentu wyłonienia Laureata Tygodnia.

III.NAGRODY

1. Nagrodą główną w Konkursie dla każdego Laureata Tygodnia jest możliwość udziału w akcji „Wielki Test z Klasyki Rocka Na Żywo 2021" O której szczegółach poinformuje prowadzący audycję, oraz będzie ona dostępna na www.rockradio.pl. Oraz zestaw gadżetów z logo stacji o wartości nieprzekraczającej 200zł która będzie do odebrania w dniu akcji.

REKLAMA

2. Nagrody główne nie podlegają wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

3. Aby otrzymać Nagrodę główną Laureat, który został poinformowany podczas Ogłoszenia Wyników, że otrzymuje Nagrodę główną, jest zobowiązany w ciągu 3 dni od Ogłoszenia Wyników, przesłać na adres konkurs@rockradio.pl, dane niezbędne do wysłania Nagrody głównej: imię i nazwisko, a także adres pocztowy.

4. Nagroda główna zostanie wysłana do Laureata, na wskazany adres  pocztowy w terminie 30  (słownie: trzydziestu) dni roboczych licząc od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 3  powyżej.

5. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody głównej w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

REKLAMA

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanowi prowadzący audycję.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

REKLAMA

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD").

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

REKLAMA

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

REKLAMA

7. Każdemu uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE, POKREWNE I OSOBISTE

REKLAMA

1. Każdy uczestnik Konkursu, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Każdy uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego wypowiedzi a także artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania  zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz uczestnika Konkursu żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4. Jeżeli Zgłoszenie będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

REKLAMA

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

REKLAMA

6. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 4 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia danej edycji Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

REKLAMA

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

REKLAMA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

3. Prowadzący audycję wykonuje trzy próby nawiązania połączenia telefonicznego z uczestnikami, o których mowa w punkcie II ust. 5 Regulaminu  (5 sygnałów).

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

REKLAMA

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.rockradio.pl

REKLAMA

SŁUCHAJ ROCK RADIA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Copyright © Grupa Radiowa Agory