Para na medal [REGULAMIN]

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „Para na medal w Rock Radiu"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu "Para na medal w Rock Radiu" (dalej: "Konkurs") jest:

a.  "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych i

b. „DORADZTWO MEDIOWE" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zakładowym 2.036.000 złotych,

zwane w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest REBEL SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku (80-298) ul. Budowlanych 64C, NIP: 9571068214

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 2 lutego 2022 r. do dnia 11 lutego 2022 r. w pięciu edycjach. W każdej edycji odbędą się dwa finały („Finały").

5. Finały każdej edycji Konkursu odbywać się będą dwa razy dziennie w okresie od dnia 7 lutego 2022 r. do dnia 11 lutego 2022 r. podczas audycji „Przystanek Klasyka Rocka" nadawanej w godzinach od 10:00 do 18:00 („Audycja").

6. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

7. Ogłoszenie wyników Konkursu („Ogłoszenie Wyników") odbędzie się w dniu 11 lutego 2022 r. podczas Audycji.

8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej ("Zgłaszający") w okresie od dnia 2 lutego 2022 r. do dnia 11 lutego 2022 r., wysyła za pośrednictwem formatki konkursowej dostępnej na stronie konkursowej www.rockradio.pl albo w aplikacji mobilnej Stacji Radiowej zgłoszenie wraz z podaniem swojego imienia i numeru telefonu kontaktowego oraz imienia i numeru telefonu kontaktowego drugiej połówki ("Bliska Osoba"), zawierające uzasadnienie, dlaczego to ich duet jest parą na medal ("Zgłoszenie").

2. W Finałach pierwszej edycji Konkursu, biorą udział Zgłoszenia nadesłane od momentu rozpoczęcia Konkursu do momentu rozpoczęcia pierwszego Finału odbywającego się w dniu 7 lutego 2022 r.

3. W Finałach dalszych edycji Konkursu, odbywających się po dniu 7 lutego 2022 r. biorą udział Zgłoszenia nadesłane od momentu rozpoczęcia pierwszego Finału odbywającego się w poprzedniej edycji Konkursu, aż do momentu rozpoczęcia pierwszego Finału odbywającego się w danej edycji Konkursu. Zgłoszenia nadesłane po momencie rozpoczęcia danego Finału nie biorą w nim udziału, lecz biorą udział w Finałach następnych.

4. W każdej edycji Konkursu finalistą zostaje Zgłaszający, który prześle kompletne Zgłoszenie zawierające w ocenie Komisji Konkursowej najciekawszą odpowiedź na zadanie konkursowe wskazane w ust. 1 oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie ("Finalista").

5. Finalista i Bliska Osoba („Drużyna") muszą śledzić Audycje i odebrać telefon od prowadzącego Audycję oraz odbyć z nim rozmowę zgodnie z ustępem poniżej. W każdym pierwszym Finale danej edycji Konkursu weźmie udział Finalista a w każdym drugim Finale danej edycji Konkursu Bliska Osoba.

6. Finały każdej edycji Konkursu będą przebiegać następująco: osoba z Drużyny, z którą udało się nawiązać połączenie telefoniczne odpowiada na pytania zadane na antenie Stacji Radiowej przez prowadzącego Audycję z Finałem. Prowadzący zadaje 4 pytania za które po udzieleniu poprawnych odpowiedzi osoba z Drużyny może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Osoba z Drużyny przed usłyszeniem pytania będzie mogła wybrać skalę trudności pytania.

Punkty przyznawane są kolejno:

pytanie łatwe: 1 punkt,

pytanie średnie: 3 punkty,

pytanie trudne: 5 punktów.

Punkty zdobyte przez Finalistę i Bliską Osobę sumują się. Zadaniem Drużyny jest zdobyć jak największą liczbę punktów.

7. Drużyna, która zdobyła największą liczbę punktów spośród wszystkich Drużyn ze wszystkich edycji Konkursu otrzymuje tytuł „Pary Laureatów" i prawo do Nagrody głównej. Para Laureatów  zostanie poinformowana o wygranej przez prowadzącego Audycję z Ogłoszeniem Wyników.

8. W przypadku gdy w Konkursie Drużyny mają taką samą liczbę punktów, Para Laureatów zostanie wyłoniona podczas dogrywki, realizowanej poza anteną przed Ogłoszeniem Wyników.  Prowadzący Audycję w czasie dogrywki zadaje każdej z Drużyn to samo pytanie. Ta z Drużyn, która udzieli poprawnej odpowiedzi na zadane mu pytanie zostaje Parą Laureatów, wówczas, gdy druga z Drużyn udzieli błędnej odpowiedzi lub nie odpowie na zadane pytanie. Prowadzący Audycję zadaje pytania aż do momentu wyłonienia Pary Laureatów.

III. NAGRODY

1. Nagrodą główną w Konkursie dla Pary Laureatów jest zestaw gier planszowych:

- Zakochanie,

- Tajniacy Duet,

- Wsiąść do pociągu: Europa,

o łącznej wartości 370,00 zł brutto („Nagroda główna").

2. Nagrodą pocieszenia w Konkursie dla każdej Drużyny, która wzięła udział w Finale, lecz nie wygrała Nagrody głównej jest gra planszowa Zakochanie o wartości 90,00 zł brutto  („Nagroda pocieszenia").

3. Nagrody główne i Nagrody pocieszenia zwane są łącznie dalej „Nagrodami" lub „Nagrodą".

4. Nagrody nie podlegają wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

5. Aby otrzymać Nagrodę główną Finalista , który został poinformowany podczas Ogłoszenia Wyników, że otrzymuje Nagrodę główną, jest zobowiązany w ciągu 3 dni od Ogłoszenia Wyników, przesłać na adres konkurs@rockradio.pl, dane niezbędne do wysłania Nagrody: imię i nazwisko, a także adres pocztowy.

6. Aby otrzymać Nagrodę pocieszenia Finalista, który został poinformowany podczas Ogłoszenia Wyników, że otrzymuje Nagrodę pocieszenia, jest zobowiązany w ciągu 3 dni od Ogłoszenia Wyników, przesłać na adres konkurs@rockradio.pl, dane niezbędne do wysłania Nagrody: imię i nazwisko, a także adres pocztowy.

7. Nagrody zostaną wysłane na wskazane adresy  pocztowe w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni roboczych licząc od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 5 i 6 powyżej.

8. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanowi prowadzący Audycję z Konkursem oraz wydawca Audycji.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD").

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru  Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że Bliska Osoba zna regulamin i nie zgłosi zastrzeżeń do uczestnictwa w Konkursie.

3. Zgłaszający oraz Bliska Osoba wyrażają zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej ich wypowiedzi a także artystycznych wykonań, o ile takie powstaną w ramach ich uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykonań w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

4. Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego oraz Bliskiej Osoby w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego i Bliskiej Osoby żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

5. Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

6. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ust. 3 i 5 powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

7. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 5 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego o zajętym stanowisku.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

4. Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Finalistą i Bliską Osobą, o których mowa w punkcie II ust. 5 Regulaminu (5 sygnałów). Jeżeli Finalista lub Bliska Osoba nie odbiorą połączenia –tracą prawo do udziału w Finale.

5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.rockradio.pl

SŁUCHAJ ROCK RADIA