REGULAMIN KONKURSU "Rockowa impreza w Rock Radiu"

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu „Rockowa impreza w Rock Radiu", zwanego dalej "Konkursem", jest:

a.         GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, kapitał zakładowy 25.019.500,00 zł.

b.        DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zakładowym 2.036.000 złotych,

zwane w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest BROWAR FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. adres: ul. Wrzesińska 24, 62-320 Miłosław, NIP: 7891271358

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio", zwanych w dalszej części Regulaminu "Stacją Radiową".

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. w czterech edycjach. W każdej edycji Konkursu zostanie przeprowadzony jeden finał („Finał"). Finały odbywać się będą, w terminach wskazanych w ust. 5 poniżej, w paśmie nadawanym od godz. 20:00 do godz. 22:00, zwanym dalej „Audycją".

5. Terminy poszczególnych edycji Konkursu:

 

1 edycja: 1 kwietnia – 29 kwietnia 2022 r.  

- w 1 edycji biorą udział Zgłoszenia wysłane w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do momentu rozpoczęcia Audycji w dniu 22 kwietnia 2022 r.

- finał 1 edycji odbędzie się dnia 29 kwietnia 2022 r.

2 edycja: 30 kwietnia –  27 maja 2022 r.

- w 2 edycji biorą udział Zgłoszenia wysłane w okresie od dnia 30 kwietnia 2022 r. do momentu rozpoczęcia Audycji w dniu 13 maja 2022 r.

- finał 2 edycji odbędzie się dnia 27 maja 2022 r.

3 edycja: 28 maja – 24 czerwca 2022 r.

- w 3 edycji biorą udział Zgłoszenia wysłane w okresie od dnia 28 maja 2022 r. do momentu rozpoczęcia Audycji w dniu 10 czerwca 2022 r.

- finał 3 edycji odbędzie się dnia 24 czerwca 2022 r.

4 edycja: 5 września – 30 września 2022 r.  

- w 4 edycji biorą udział Zgłoszenia wysłane w okresie od dnia 5 września 2022 r. do momentu rozpoczęcia Audycji w dniu 16 września 2022 r.

- finał 4 edycji odbędzie się dnia 30 września 2022 r.

6. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna.

7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

8. Laureat Konkursu, który uzyskał prawo do Nagrody nie może brać udziału w kolejnych Finałach Konkursu.

9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.rockradio.pl.  

II.           ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej ("Zgłaszający") w okresie zbierania zgłoszeń w danej edycji Konkursu, zgodnie z pkt. I ust. 5, wysyła za pośrednictwem formularza konkursowego dostępnego na stronie konkursowej www.rockradio.pl albo aplikacji mobilnej Stacji Radiowej („Formularz") list wraz z podaniem swojego imienia i numeru telefonu kontaktowego oraz odpowiedzią na otwarte zadanie konkursowe („Zgłoszenie"): Pokaż, że potraficie się bawić. Zgłoś siebie i swoich przyjaciół do zabawy i wyślijcie nam zdjęcie, które będzie dowodem na to, że wiecie czym jest Rock n' Roll i umiecie rozkręcić dobrą imprezę.

2. W każdej edycji Konkursu spośród Zgłoszeń spełniających wymagania przewidziane Regulaminem Komisja Konkursowa wybiera pięć najciekawszych w ocenie Komisji Konkursowej Zgłoszeń, których autorzy uzyskują tytuł „Finalisty" i prawo do udziału w Plebiscycie.

Finaliści zostaną ogłoszeni w Audycji w poniższych dniach:

- 1 edycja – 22 kwietnia 2022 r.

- 2 edycja – 13 maja 2022 r.

- 3 edycja – 10 czerwca 2022 r.

- 4 edycja – 16 września 2022 r.

3. W dniach wskazanych w ust. 2 powyżej Zgłoszenia Finalistów danej edycji Konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.rockardio.pl w plebiscycie na najciekawsze Zgłoszenie i poddane pod głosowanie („Plebiscyt"). Głosowanie w Plebiscycie danej edycji Konkursu zakończy się 24 godziny przed rozpoczęciem Audycji z Finałem w tej edycji Konkursu.

4. Laureatem danej edycji Konkursu zostaje Finalista, który uzyskał największą liczbę głosów w Plebiscycie („Laureat"), z zastrzeżeniem zdania następnego oraz ust. 5 poniżej. W sytuacji gdy Finalistów z największą liczbą głosów jest więcej niż jeden, o wyborze Laureata decyduje Komisja Konkursowa.

5. Warunkiem wzięcia udziału w Finale Konkursu jest odebranie przez Finalistę telefonu od prowadzącego Audycję oraz odbycie z nim rozmowy. Prowadzący Audycję zadzwoni do Finalisty na numer telefonu podany w Zgłoszeniu. Jeżeli Finalista nie odbierze telefonu, mimo dwukrotnej próby nawiązania połączenia przez prowadzącego Audycję, traci prawo do dalszego udziału w Konkursie. Prawo do udziału w Finale danej edycji Konkursu uzyskuje w takim przypadku kolejny Finalista z największą liczbą punktów uzyskaną w Plebiscycie.

III.    NAGRODY

1. Nagrodą w każdej edycji Konkursu dla każdego Laureata jest zestaw zawierający:

- 2 kartony piw fortuna (łącznie 40 butelek)

- 12 szklanek do degustacji piwa

- skarpetki we wzory muzyczne

Łączna wartości Nagrody to 200 zł brutto ("Nagroda").

2. Łącznie w okresie realizacji Konkursu wydane zostaną 4 (słownie: cztery) Nagrody opisane w ust. 1.

3. Aby otrzymać Nagrodę Laureat, który odbył z prowadzącym Audycję rozmowę, o której mowa w pkt. II ust. 5, jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia tej rozmowy przesłać na adres e-mail: kontakt@rockradio.pl dane Laureata Nagrody: imię i nazwisko oraz adres pocztowy, na jaki ma być przesłana Nagroda.

4.   Nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską na wskazany adres pocztowy w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 3 powyżej.

5. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

6. Nagrody do czasu ich wydania Laureatom Konkursu stanowią własność fundatora.

IV.    KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanowią Sekretarz Redakcji oraz prowadzący Audycję z Konkursem.

V.    DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD").

3. Dane osobowe Zgłaszających będą przetwarzane w celu:

a.      przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b.      ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe Zgłaszających mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe Zgłaszających będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Zgłaszającemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Zgłaszającemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1.            Zgłaszający wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że:

a.            posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia, w tym do zdjęć i utworów zawartych w Zgłoszeniu;

b.            uzyskał zgodę każdej z osób uwiecznionych na zdjęciu zawartym w Zgłoszeniu na wykorzystanie ich wizerunków w Zgłoszeniu oraz na rozpowszechnianie ich wizerunków w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem, w tym na publikację na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach społecznościowych (Facebook) Stacji Radiowej;

c.            korzystanie ze Zgłoszeń, zdjęć i wizerunków zawartych w Zgłoszeniu w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego ani innych osób żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu;

d.            poniesie pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia do Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób uwiecznionych na zdjęciach zawartych w Zgłoszeniu w związku z eksploatacją Zgłoszenia w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie;

e.            przekazuje Organizatorowi prawo do decydowania czy Zgłoszenie wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem będzie opatrzone danymi autora, czy też będzie publikowane bez podawania tych danych.

2.            Zgłaszający wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że wyraża zgodę na:

a.            nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;

b.            publikację swojego wizerunku uwiecznionego na zdjęciu zawartym w Zgłoszeniu na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach społecznościowych (Facebook) Stacji Radiowej, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;

c.            publikację wizerunków osób uwiecznionych na zdjęciu zawartym w Zgłoszeniu na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach społecznościowych (Facebook) Stacji Radiowej, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3.             Korzystanie z treści Zgłoszenia, utworów, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4.             Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu, lub jego poszczególne elementy, będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.              utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b.             wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.              publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5.             Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6.             Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ustępach powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII.    REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.  Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie Zgłoszenia przez osobę nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2. Organizator ma prawo zdecydować o nie kontynuowaniu rozmowy z uczestnikiem Konkursu, z powodu złej jakości połączenia. Jeżeli nie uda się w kolejnej próbie połączenia z tą osobą nawiązać połączenia zadowalającej jakości, Organizator - decyzją Komisji Konkursowej może odmówić prawa do uczestnictwa w Konkursie takiej osobie. W takim przypadku prawo do udziału w Konkursie uzyskuje kolejny uczestnik, wyłoniony przy zachowaniu zasad, określonych w ust. 5 pkt. II Regulaminu.

3 Wysyłając Zgłoszenie zgodnie z  pkt. II Regulaminu, uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem (w szczególności w zakresie niespełniania wymogu wskazanego w pkt. I ust. 6).

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.rockradio.pl

7. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść materiałów reklamowych, w tym organizację Konkursu, opracowanie treści regulaminu Konkursu oraz spełnienie wszelkich wymagań ustawowych związanych z reklamą i promocją piwa, w tym ustawą z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W przypadku prowadzenia przez Organizatora reklamy lub promocji Browaru Fortuna lub sprzedawanych przez Browar produktów wbrew postanowieniom ww. ustawy, nie zamieszczania wymaganych ustawą informacji na materiałach reklamowych, nienależytego wykonania Umowy, co skutkować będzie skierowaniem wobec Browar Fortuna roszczeń osób trzecich lub nałożeniem na Browar Fortuna mandatów lub grzywien, Organizator zwolni Browar Fortuna z odpowiedzialności, przejmie wszelkie roszczenia osób trzecich, a w przypadku pokrycia takich roszczeń przez Browar Fortuna lub zapłaty przez Browar ww. mandatów lub grzywien z przyczyn opisanych powyżej, zwróci Browar Fortuna wszelkie poniesione przez Browar koszty, w tym ww. grzywny.

SŁUCHAJ ROCK RADIA