Wielki test z Polskiej Klasyki Rocka [REGULAMIN]

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Wielki Test z polskiej Klasyki Rocka" (dalej: „Konkurs") jest „GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem".

2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Rock Radio", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie „Stacją Radiową".

4. Konkurs będzie realizowany od dnia 8 listopada 2022 r. do dnia 11 listopada 2022r.

5. W ramach Konkursu odbędzie się 9 finałów („Finał") w dniu 11 listopada 2022 r. podczas audycji „Rock Radio Wielki Test z Klasyki Rocka" nadawanej w godzinach od 10:00 do 20:00  („Audycja").

6. Ogłoszenie wyniku Konkursu („Ogłoszenie Wyniku") odbędzie się podczas Audycji po przeprowadzeniu wszystkich Finałów.

7. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. ZASADY KONKURSU

1.Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej („Zgłaszający") musi wejść na stronę www.rockradio.pl w dniach 8-11 listopada 2022r. i korzystając z formatki konkursowej uzupełnić następujące dane:

a. odpowiedź na pytanie konkursowe „Polska klasyka rocka to dla mnie?" oraz

b. imię i właściwy numer telefonu Zgłaszającego,

(„Zgłoszenie").

2. Przed każdym Finałem, spośród Zgłoszeń spełniających wymagania przewidziane Regulaminem Komisja Konkursowa wybiera jedno najciekawsze w ocenie Komisji Konkursowej Zgłoszenie, którego autor  uzyskuje tytuł „Finalisty" i prawo uczestniczenia w Finale Konkursu.

3. W trakcie Audycji z Finałem prowadzący będzie próbował połączyć się z Finalistą w celu przeprowadzenia Finału Konkursu. Finaliści muszą śledzić Audycję i odebrać telefon od prowadzącego Audycję w trakcie tej Audycji. Prowadzący Audycję wykonuje trzy próby nawiązania połączenia telefonicznego z Finalistą. Jeśli Finalista nie odbierze telefonu traci prawo do udziału w Finale, zaś Komisja Konkursowa wybiera kolejne Zgłoszenie, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ust. 2 powyżej.

4. W Finale Finaliście zaprezentowane zostanie zadanie finałowe, które będzie przebiegać następująco: Prowadzący Audycję przez 25 sekund będzie emitować będzie Finaliście fragmenty piosenek. Czas emitowania piosenek będzie wskazany przez prowadzącego Audycję przed rozpoczęciem Finału i będzie taki sam dla wszystkich Finalistów Konkursu. Każdy fragment piosenki będzie trwać nie dłużej niż 5 sekund. Finalista musi rozpoznać i podać, kto wykonuje emitowane piosenki (nazwa zespołu lub nazwisko wykonawcy). Hasłem „dalej" Finalista przechodzi do kolejnego fragmentu. Za każdą poprawną odpowiedź Finalista zdobywa 1 (słownie: jeden) punkt. Zadaniem Finalisty jest zdobycie jak największej liczby punktów.

5. Finalista, który zdobył największą liczbę punktów w Konkursie otrzymuje tytuł „Laureata" i prawo do Nagrody głównej. Laureat zostanie poinformowany o wygranej w Konkursie na antenie przez prowadzącego Audycję z Ogłoszeniem Wyniku.

6. W przypadku gdy w Konkursie Finaliści mają taką samą liczbę punktów, Laureat zostanie wyłoniony podczas dogrywki, realizowanej poza anteną przed Ogłoszeniem Wyniku. Prowadzący Audycję w czasie dogrywki zadaje Finalistom pary pytań ( każdej osobie po jednym pytaniu z pary). Ten z Finalistów, który udzieli poprawnej odpowiedzi na zadane mu pytanie zostaje Laureatem, wówczas, gdy drugi z Finalistów udzieli błędnej odpowiedzi lub nie odpowie na zadane pytanie. Prowadzący Audycję zadaje pytania aż do momentu wyłonienia Laureata.

III.NAGRODY

1. Nagrodą główną w Konkursie jest kwota pieniężna w wysokości 1111 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych) brutto („Nagroda główna").

2. Nagrodą pocieszenia dla każdego Finalisty, który wziął udział w Finale jest zestaw gadżetów Rock Radia o łącznej wartości do 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto („Nagroda pocieszenia").

3. Aby otrzymać Nagrodę główną Laureat Konkursu, który został poinformowany podczas Ogłoszenia Wyniku, że otrzymuje Nagrodę główną, jest zobowiązany w ciągu 3 dni od Ogłoszenia Wyniku, przesłać na adres konkurs@rockradio.pl, dane niezbędne do wysłania Nagrody głównej: imię i nazwisko, adres pocztowy, numer rachunku bankowego na jaki ma być wypłacona Nagroda główna. W przypadku nie przekazania danych we wskazanym terminie prawo do Nagrody głównej wygasa.

4. Aby otrzymać Nagrodę pocieszenia Finalista Konkursu, który został poinformowany podczas Ogłoszenia Wyniku, że otrzymuje Nagrodę pocieszenia, jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od Ogłoszenia Wyniku, przesłać na adres e-mail: konkurs@rockradio.pl dane odbiorcy Nagrody pocieszenia: imię, nazwisko oraz adres pocztowy na jaki ma zostać przesłana Nagroda pocieszenia. W przypadku nie przekazania danych we wskazanym terminie prawo do Nagrody pocieszenia wygasa.

5. Nagroda główna i Nagrody pocieszenia zwane są łącznie dalej „Nagrodami" lub „Nagrodą".

6. Nagrody nie podlegają wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

7. Nagroda główna zostanie wysłana na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 3  powyżej.

8. Nagrody pocieszenia zostaną wysłane na wskazane adresy pocztowe w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni roboczych licząc od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 4  powyżej.

9. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagród w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanowi prowadzący Audycję.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator – Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD").

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Każdemu uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE, POKREWNE I OSOBISTE

1. Każdy uczestnik Konkursu, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Każdy uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego wypowiedzi a także artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania  zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz uczestnika Konkursu żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4. Jeżeli Zgłoszenie będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 4 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia danej edycji Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

3. Prowadzący Audycję wykonuje trzy próby nawiązania połączenia telefonicznego z uczestnikami, o których mowa w punkcie II ust. 3 Regulaminu  (5 sygnałów).

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.rockradio.pl

SŁUCHAJ ROCK RADIA