Wyjątkowy Sylwester w Hotelu Windsor [REGULAMIN]

REKLAMA
Regulamin
REKLAMA

REGULAMIN KONKURSU

REKLAMA

„Wyjątkowy Sylwester w Hotelu Windsor" (dalej: „Regulamin")

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Wyjątkowy Sylwester w Hotelu Windsor", zwanego dalej „Konkursem", jest:

a) DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: „DM"),

REKLAMA

oraz

b) GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: „GRA"),

zwane łącznie w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorami".

2. Konkurs emitowany będzie w blokach reklamowych na antenie stacji radiowej Rock Radio 103,7 FM, zwanej dalej „Stacją Radiową".

REKLAMA

3. Sponsorem Konkursu jest HOTELE KORONA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-088), Majdańska 1, NIP: 1132313713, zwana dalej „Sponsorem".

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik") może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

REKLAMA

7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

a) pracownicy któregokolwiek z Organizatorów lub Sponsora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa),

b) osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w tym lub jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.

8. Konkurs trwać będzie od dnia 05.12.2022 r. do dnia 09.12.2022 r.

REKLAMA

9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów. 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 05.12.2022 r. od godz. 9.00 do 09.12.2022 r. do godz. 23.59 wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej list (dalej: „List") na adres: sylwester@konkurs.fm wraz z odpowiedzią na podane zadanie na antenie Stacji Radiowej, zgodnie z punktem IV ust. 1 Regulaminu: Z kim i dlaczego właśnie z tą osobą chciałbyś spędzić tegorocznego Sylwestra?

2. Za czas dotarcia Listu do Organizatorów uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatorów.

REKLAMA

3. Uczestnik może wysłać tylko jeden List.

4. Listy, które nie spełniają wymogów określonych w punkcie niniejszym nie będą brane pod uwagę w procesie oceny.

III. NAGRODY

1. Nagrodą dla Laureata Konkursu jest podwójne zaproszenie na Bal Sylwestrowy w Hotelu Windsor w Serocku (05-140), przy ul. Jachranka 75, o wartości 1400 (słownie: jeden tysiąc czterysta) złotych brutto (dalej: „Nagroda").

REKLAMA

2. Voucher należy zrealizować w dniu 31 grudnia 2022 roku w Hotelu Windsor w Serocku (05-140), przy ul. Jachranka 75, poprzez okazanie go w recepcji hotelu do godziny 20:00.

3. W Konkursie zostanie rozdana 1 Nagroda.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1. Na antenie Stacji Radiowej zostanie podana informacja o Konkursie.

REKLAMA

2. Prawo do otrzymania Nagrody w Konkursie uzyska jeden Uczestnik Konkursu, który zdaniem Komisji Konkursowej, o której mowa w ust. 3 poniżej, wysłał najciekawszy List.

3. W celu wyłonienia Laureata Konkursu, Organizator powołuje 3 osobową Komisję Konkursową, w składzie:

a) Adam Grązka

b) Karolina Posytek

REKLAMA

c) Agnieszka Szymczak-Kwiecień.

4. Komisja Konkursowa podejmie decyzje o przyznaniu Nagrody według swobodnej oceny nadesłanych Listów.

5. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom.

6. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

REKLAMA

7. Laureat Konkursu wraz z informacją o wygranej zostanie poproszony o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu pocztowego, na który zostanie wysłana nagroda.

8. Laureat Konkursu zobowiązany jest do przesłania danych wskazanych w ust. 7 powyżej nie później niż w terminie 7 dni od momentu wysłania wiadomości przez przedstawiciela Komisji Konkursowej o wygranej, pod rygorem wygaśnięcia prawa do Nagrody.

9. Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres pocztowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji wskazanych w ust. 7 powyżej.

10. Nagroda do czasu jej wydania Laureatowi Konkursu stanowi własność Sponsora.

REKLAMA

11. Wskutek braku realizacji Nagrody do dnia 31.12.2022 do godziny 20:00 Laureat Konkursu traci prawo do realizacji Nagrody.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator – Doradztwo Mediowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD").

REKLAMA

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

REKLAMA

4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

REKLAMA

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Jeżeli List nadesłany przez Uczestnika Konkursu będzie miał cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Listu udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji do korzystania z Listu lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

REKLAMA

a)    utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b)    wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c)     publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Organizatorzy z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywają prawo do wykonywania praw zależnych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1.

REKLAMA

3. Uczestnik Konkursu udziela upoważnienia Organizatorom, do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Listu, w tym do publikowania Listu lub jego części, z podaniem imienia i nazwiska autora, albo anonimowo.

4. Korzystanie z treści Listu, w zakresie określonym w ust. 1 powyżej, nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Uczestnik Konkursu żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

5. Organizatorzy mają prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania z Listu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6. Organizatorzy z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywają prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Listu w Stacji Radiowej lub Internecie.

REKLAMA

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagrody, mogą być składane na adres któregokolwiek z Organizatorów na piśmie w terminie do 21 dni od daty zakończenia Konkursu. Adresy Organizatorów zostały wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatorów lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres e-mail, z którego został wysłany List, o którym mowa w pkt. II ust. 1 powyżej, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

REKLAMA

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki przesłania Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

REKLAMA

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy mają prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjęli w stosunku co do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo Uczestników Konkursu.

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

REKLAMA

4. Organizatorzy mają prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjęli w stosunku co do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Organizatorzy zastrzegają prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść Uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizatorzy będzie informować na swoich stronach internetowych.

REKLAMA

SŁUCHAJ ROCK RADIA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Copyright © Grupa Radiowa Agory