9 sekund [REGULAMIN]

REKLAMA
regulamin konkursu
REKLAMA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

REKLAMA

1. Organizatorem konkursu „ 9 sekund" (dalej: "Konkurs") jest

"GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych

zwana w dalszej części Regulaminu "Organizatorem".

2.             Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator

REKLAMA

3.             Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

4.             Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 30 stycznia 2023 r. do dnia 3 lutego 2023 r. Finały Konkursu odbywać się będą codziennie raz dziennie w ww. okresie podczas audycji „Przystanek Klasyka Rocka " trwającej w godz. 10:00-18:00 (dalej łącznie jako „Audycje" lub osobno - „Audycja").

5.             Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.             Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

REKLAMA

7.             Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II.           ZASADY KONKURSU

1.             Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej ("Zgłaszający") wysyła zgłoszenie poprzez formatkę na stronie internetowej dostępnej pod adresem URL: www.rockradio.pl zawierające ciekawe życzenia urodzinowe z okazji 9 urodzin Rock Radia, wraz z podaniem swojego imienia i aktualnego numeru telefonu kontaktowego ("Zgłoszenie").

2.             Finalistą Konkursu zostaje Zgłaszający, który prześle kompletne Zgłoszenie zawierające w ocenie Komisji Konkursowej najlepszą, najoryginalniejszą odpowiedź na zadanie konkursowe wskazane w ust. 1  oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie („Finalista"). W każdym finale Konkursu biorą udział wszystkie kompletne Zgłoszenia przesłane do chwili rozpoczęcia obradowania Komisji Konkursowej przed daną Audycją z finałem.

REKLAMA

3.             Finalista musi śledzić Audycję i odebrać telefon od prowadzącego Audycję w trakcie tej Audycji oraz odbyć z nim rozmowę. Finał Konkursu będzie przebiegać następująco: prowadzący Audycję  wyemituje Finaliście 8 połączonych ze sobą fragmentów piosenek o łącznym czasie trwania 8 sekund.  Finalista musi rozpoznać i podać wykonawców wszystkich wyemitowanych piosenek.  Finalista ma maksymalnie 15 sekund na podanie odpowiedzi. Finalista, który poprawnie wskaże wykonawców wszystkich wyemitowanych piosenek uzyskuje tytuł „Laureata" oraz prawo do Nagrody Głównej.  

4. Finalista, który nie wskaże poprawnie wykonawców wszystkich wyemitowanych piosenek uzyskuje prawo do Nagrody Pocieszenia w wysokości określonej zgodnie z punktem III. ust. 2 Regulaminu. Finalista zostanie poinformowany o wysokości Nagrody Pocieszenia na antenie przez prowadzącego Audycję z finałem.

III.        NAGRODY       

1.              Nagrodą Główną w Konkursie dla każdego Laureata  jest kwota pieniężna w wysokości 9000 zł. (osiem tysięcy  złotych) brutto ("Nagroda Główna").

REKLAMA

2.              Nagrodą Pocieszenia dla każdego Finalisty, który wziął udział w Finale, lecz nie wygrał Nagrody Głównej jest nagroda pieniężna w wysokości 100 zł brutto za każdą poprawną odpowiedź , której Finalista udzielił w ciągu trwania finału Konkursu  („Nagroda Pocieszenia").

3.         Nagrody Główne i Nagrody Pocieszenia zwane są dalej łącznie „Nagrodami" lub „Nagrodą".

4.             Aby otrzymać Nagrodę Główną Laureat , który odbył rozmowę z prowadzącym Audycję jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia tej rozmowy, przesłać na adres e-mail: konkurs@rockradio.pl dane odbiorcy Nagrody Głównej: imię i nazwisko, adres i numer konta bankowego, na jaki ma być przelana Nagroda Główna.

5. Aby otrzymać Nagrodę Pocieszenia Finalista, który odbył rozmowę z prowadzącym Audycję jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia tej rozmowy, przesłać na adres e-mail: konkurs@rockradio.pl  dane odbiorcy Nagrody Pocieszenia: imię i nazwisko, adres i numer konta bankowego, na jaki ma być przelana Nagroda Pocieszenia.

REKLAMA

6.             Nagroda Główna zostanie przelana na wskazany numer konta bankowego w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych licząc od dnia zakończenia Konkursu.

7.  Nagroda Pocieszenia zostanie  przelana na wskazany numer konta bankowego w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych licząc od dnia zakończenia Konkursu.

8. Organizator przyzna Laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej wartości podatku dochodowego, jaki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Organizator zobowiązany będzie potrącić i odprowadzić na konto właściwego urzędu skarbowego na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranych w konkursach. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w niniejszym ustępie, nie podlega wypłacie.

9.             Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

REKLAMA

10.             Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu lub wydaniu Nagród w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV.         KOMISJA KONKURSOWA

1.       Komisję Konkursową stanowi prowadzący Audycję z Konkursem.

2.       Komisja Konkursowa obraduje przed Audycją, wyłaniając Finalistę Konkursu oraz kolejną osobę, która zostanie Finalistą, jeśli Finalista nie odbierze telefonu od prowadzącego Audycję.

REKLAMA

V.            DANE OSOBOWE

1.       Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2.       Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek "IOD").

3.       Dane osobowe Zgłaszających będą przetwarzane w celu:

REKLAMA

a.       przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b.      ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

We wszystkich  przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4.       Dane osobowe Zgłaszających mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

REKLAMA

5.       Dane osobowe Zgłaszających będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6.       Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.       Zgłaszającemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8.       Zgłaszającemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl.

REKLAMA

9.        Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru  Nagrody.

VI.         PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Zgłaszający wyraża zgodę na utrwalenie jego rozmowy z prowadzącym Audycję, także w przypadku, gdy zawierać będzie utwór lub artystyczne wykonanie, oraz do eksploatacji utrwalenia tej rozmowy (w tym zawartych w niej utworów lub artystycznych wykonań) w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

REKLAMA

3. Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, utworów, artystycznych wykonań Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania.

4. Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą dostarczenia przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

REKLAMA

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia, utrwalenia rozmowy, utworu lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 4 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII.      REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

REKLAMA

1.             Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.             Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3.             Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.             Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego o zajętym stanowisku.

REKLAMA

VIII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3.             Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

REKLAMA

4.             Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Finalistą, o którym mowa w punkcie II ust. 3 Regulaminu (5 sygnałów). Jeżeli Finalista nie odbierze połączenia - traci prawo do udziału w finale.

5.             Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

6.             W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.rockradio.pl

REKLAMA

SŁUCHAJ ROCK RADIA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Copyright © Grupa Radiowa Agory