Regulamin OGÓLNY konkursów na Facebooku i Instagramie- Rock Radia

Regulamin OGÓLNY konkursów na Facebooku i Instagramie- Rock Radia (dalej: "Regulamin)

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa ramowe zasady organizacji konkursów Rock Radia („Stacja Radiowa") na portalach społecznościowych grupy Meta Platforms, Inc.  (Facebook oraz Instagram), (dalej: „Portal").

2. Organizatorem konkursów jest:

Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, NIP 521-28-97-003, kapitał zakładowy 25.019.500,00 zł.

zwana w dalszej części Regulaminu "Organizatorem".

3. Fundatorem nagród w konkursach jest Organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród.

4. Konkursy organizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani fundatorów, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

6. Uczestnikami konkursów mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.

§ 2. Zasady i czas trwania Konkursów

1. Konkursy są organizowane i przeprowadzane na profilu Stacji Radiowej na Portalu, na którym będą ogłaszane zapowiedzi poszczególnych konkursów. Każda zapowiedź będzie dotyczyła jednego i odrębnego konkursu i będzie zawierała:

a) zadanie konkursowe  oraz czas trwania konkursu;

b) rodzaj oraz liczbę Nagród i zasady wyłaniania zwycięzców konkursu.

2. Przystępując do udziału w danym konkursie uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach

określonych w Regulaminie oraz w zapowiedzi danego konkursu.

§ 3. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursów, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursów, dokonania wyboru zwycięzców konkursów, rozpatrywania reklamacji oraz interpretacji Regulaminu, Organizator każdorazowo powoła „Komisję Konkursową". W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

§ 4. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursach będą nagrody szczegółowo określone w zapowiedzi w sposób wskazany w § 2 ust. 1 pkt b Regulaminu (zwane dalej łącznie „Nagrodami", a odrębnie „Nagrodą").

2. Wartość jednej Nagrody nie może przekraczać kwoty 500 zł. (słownie: pięciuset złotych).

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

4. Organizator lub fundator nagród zastrzegają sobie prawo zamiany danej Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości danej Nagrody, w przypadku, gdy z przyczyn od nich niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.

§ 5. Warunki przyznawania Nagród

1. Warunkiem uczestnictwa w danym konkursie jest spełnienie przez uczestnika danego konkursu  wymagań określonych w zapowiedziach konkursów, o których mowa w  § 2 ust. 1 Regulaminu.

2. Zwycięzcą danego konkursu zostaje osoba wyłoniona zgodnie z zasadami, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt b Regulaminu („Zwycięzca").

3. Jeżeli w wyżej opisany sposób nie zostanie wyłoniony Zwycięzca Nagrody, Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

4. Zwycięzca zostanie powiadomiony o przyznaniu Nagrody przez Organizatora wiadomością prywatną przesłaną przez Portal lub komentarzem opublikowanym na Portalu przez profil Stacji Radiowej.

5. W celu doręczenia Nagrody Zwycięzca może zostać poproszony o wysłanie na adres: konkurs@rockradio.pl swojego imienia, nazwiska i adresu.

6. Zwycięzca może odebrać nagrodę osobiście w siedzibie Organizatora, chyba że co innego zostanie ustalone między Zwycięzcą a Organizatorem. Adres siedziby Organizatora został podany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

7. Jeśli Nagroda będzie miała formę rzeczową, jej odbiór zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez Organizatora i Zwycięzcę lub poprzez podpisanie listu przewozowego w przypadku wysłania Nagrody przesyłką kurierską.

8. Zwycięzca traci prawo do otrzymania Nagrody wskutek odmowy podania danych wskazanych w ust. 5 powyżej lub nieodebrania Nagrody w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o przyznaniu Nagrody, chyba że Zwycięzca i Organizator ustalą inny termin; wówczas Zwycięzca traci prawo do otrzymania Nagrody w przypadku nieodebrania Nagrody w terminie uzgodnionym.

9. W przypadku Nagród fundowanych przez fundatora nagród, do chwili przekazania Nagrody Zwycięzcy konkursu fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Przekazując Nagrodę fundator działa za pośrednictwem Organizatora.

§ 6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD").

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia konkursu, w którym dany uczestnik brał udział, w tym przekazaniu Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem konkursu, w tym z wydaniem nagrody, np. właściwej firmie kurierskiej.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Każdemu uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w ust. 3 Regulaminu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie - niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie Nagrody.

§ 7. Prawa autorskie, pokrewne i osobiste

1.            Uczestnik wraz z przesłaniem zgłoszenia potwierdza, że:

a.            posiada wszelkie prawa do przesłanego zgłoszenia, w tym do zdjęć i innych utworów zawartych w zgłoszeniu;

b.            uzyskał zgodę każdej z osób uwiecznionych na zdjęciu zawartym w zgłoszeniu na rozpowszechnianie ich wizerunków w zakresie przewidzianym Regulaminem, w tym na publikację na stronie internetowej Stacji Radiowej lub w mediach społecznościowych (Facebook) Stacji Radiowej;

c.            korzystanie ze zgłoszeń, zdjęć i wizerunków zawartych w zgłoszeniu w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz zgłaszającego ani innych osób żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu;

d.            poniesie pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia do Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób uwiecznionych na zdjęciach zawartych w zgłoszeniu w związku z eksploatacją zgłoszenia w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie;

e.            przekazuje Organizatorowi prawo do decydowania czy zgłoszenie wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem będzie opatrzone danymi autora, czy też będzie publikowane bez podawania tych danych.

2.            Uczestnik wraz z przesłaniem zgłoszenia potwierdza, że wyraża zgodę na:

a.            nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w konkursie oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;

b.            publikację swojego wizerunku uwiecznionego na zdjęciu zawartym w zgłoszeniu na stronie internetowej Stacji Radiowej lub w mediach społecznościowych (Facebook) Stacji Radiowej, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;

c.            publikację wizerunków osób uwiecznionych na zdjęciu zawartym w zgłoszeniu na stronie internetowej Stacji Radiowej lub w mediach społecznościowych (Facebook) Stacji Radiowej, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3.             Korzystanie z treści zgłoszenia, utworów, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania uczestnika w zakresie określonym w § 7 Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz uczestnika żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4.             Jeżeli zgłoszenie nadesłane przez uczestnika konkursu, lub jego poszczególne elementy, będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik konkursu z chwilą przesłania zgłoszenia do konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.              utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b.             wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.              publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5.             Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6.             Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ustępach powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

§ 8. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia danego konkursu. Adres Organizatora został wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie ani za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika konkursu.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Zgłaszając się do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 marca 2023 r. i ma zastosowanie do wszystkich konkursów Organizatora, w których nagrodami są Nagrody opisane w § 4 Regulaminu, a nie są objęte odrębnymi regulaminami.

5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.rockradio.pl.

SŁUCHAJ ROCK RADIA