Akcja Integracja #Kraków

REKLAMA
REGULAMIN AKCJI "AKCJA INTEGRACJA" I KONKURSU "AKCJA INTEGRACJA - Kraków"
REKLAMA

I.              WARUNKI OGÓLNE

REKLAMA

1.             Organizatorem akcji „Akcja Integracja" (dalej: „Akcja") jest „Grupa Radiowa Agory" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w  dalszej części Regulaminu również Organizatorem.

2.             W związku z Akcją Organizator organizuje konkurs pod nazwą „Akcja integracja" (dalej: „Konkurs").

3.      Akcja jest realizowana w dniu 19 maja 2023 r. w godzinach 18:00 – 24:00 w Runa Boardgames Pub & Cafe w Krakowie i będzie polegać na udziale w imprezie organizowanej przez Rock Radio.

4.             Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i będzie trwać od 1 maja do 17 maja 2023 r. do godziny 23:59

REKLAMA

5.             Udział w Akcji i Konkursie może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna.

6.             Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

7.             Każdy uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu.

8.             Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

REKLAMA

9.             Biorąc udział w Akcji uczestnik Akcji wyraża zgodę na utrwalenie w formie fotograficznej i/lub audiowizualnej swoich: wizerunku i/lub wypowiedzi, zarejestrowanych w związku z uczestnictwem w Akcji oraz na wykorzystanie ww. fotografii i nagrań na polach eksploatacji obejmujących nadawanie, reemitowanie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym na stronie internetowej stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Rock Radio" („Stacja radiowa") i profilach Stacji Radiowej w ramach portali społecznościowych.

10.         Uczestnicy Akcji zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu Akcji oraz wszelkich poleceń wydawanych przez przedstawicieli Organizatora i przedstawicieli podmiotów współpracujących z Organizatorem przy Akcji.

11.         Regulamin Akcji i Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Akcji i Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

REKLAMA

1.             Aby wziąć udział w Konkursie zgłaszający („Zgłaszający") powinien wysłać poprzez formatkę na stronie internetowej dostępnej pod adresem URL: www.audycje.rockradio.tuba.pl/akcjaintegracja zgłoszenie zawierające: imię i adres mailowy Zgłaszającego („Zgłoszenie").

2.             W odpowiedzi na kompletne Zgłoszenie Zgłaszający otrzyma od Organizatora wiadomość email z prośbą o potwierdzenie udziału w Akcji i podanie nazwiska Zgłaszającego.

3.             Zgłaszający musi odpowiedzieć na wiadomość mailową, o której mowa w ust. 2 podając wskazane tam dane w terminie 3 dni od momentu wysłania wiadomości przez Organizatora.

4.             Tytuł Laureata („Laureat") oraz prawo do nagrody, o której mowa w punkcie III ust. 1 Regulaminu uzyskuje pięćdziesięciu Zgłaszających, którzy jako pierwsi:

REKLAMA

i.               prześlą kompletne Zgłoszenie oraz

ii.             potwierdzą udział w Akcji zgodnie z ust. 3 powyżej.

III. NAGRODY

1.       Nagrodami w Konkursie dla pięćdziesięciu Laureatów są kupon na posiłek i napój do zrealizowania w Runa Boardgames Pub & Cafe w trakcie Akcji oraz zestaw gadżetów Stacji Radiowej (smycz, brelok) o wartości nie przekraczającej 200 złotych brutto.

REKLAMA

Nagrody, o których mowa w ust. 1 powyżej będą wydawane Laureatom w Runa Boardgames Pub & Cafe w trakcie Akcji za okazaniem dokumentu tożsamości.

 Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanowi  Redakcja Rock Radia

REKLAMA

V. DANE OSOBOWE

1.             Administratorem danych osobowych Zgłaszających i uczestników Akcji jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2.             Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD").

3.             Dane osobowe Zgłaszających i uczestników Akcji będą przetwarzane w celu:

REKLAMA

a)             przeprowadzenia Akcji i Konkursu,

b)             ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4.             Dane osobowe Zgłaszających i uczestników Akcji mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Akcji i Konkursu.

REKLAMA

5.             Dane osobowe Zgłaszających i uczestników Akcji będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i Akcji, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub Akcji lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6.             Zgłaszającemu i uczestnikowi Akcji przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.             Zgłaszającemu i uczestnikowi Akcji przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8.             Zgłaszającemu i uczestnikowi Akcji przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

REKLAMA

9.             Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Akcji i Konkursie.

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.             Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania nagród w Konkursie, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.             Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

REKLAMA

3.             Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.             Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

REKLAMA

1.             Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Zgłaszającego, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

2.             Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Akcji wykluczyć z udziału w niej uczestnika, który narusza zasady bezpieczeństwa lub nie stosuje się do poleceń, o których mowa w punkcie I ust. 10 Regulaminu.

3.             W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

REKLAMA

SŁUCHAJ ROCK RADIA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Copyright © Grupa Radiowa Agory