5 Wielki Test z Klasyki Rocka [REGULAMIN]

REKLAMA
Regulamin konkursu.
REKLAMA

1. Organizatorem konkursu „Wielki Test z Klasyki Rocka Edycja 5" (dalej: „Konkurs") jest „GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem".

REKLAMA

2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Rock Radio", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 26 czerwca 2023 r. do dnia 25 sierpnia 2023 r. w nie więcej niż 9 edycjach trwających od poniedziałku do piątku..

Pierwsza edycja Konkursu trwać będzie od dnia 26 czerwca 2023 r. z ogłoszeniem wyników w dniu 30 czerwca 2023  Następne edycje Konkursu trwać będą od momentu rozpoczęcia zbierania Zgłoszeń w danej edycji zgodnie z punktem II ust. 3 Regulaminu i zostaną zakończone ogłoszeniem wyników zgodnie z ustępem 7 poniżej.

REKLAMA

5. Organizator może zakończyć realizację Konkursu po przeprowadzeniu którejkolwiek z edycji Konkursu. O zakończeniu realizacji Konkursu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej Organizatora z wyprzedzaniem co najmniej 2 dni.

6. Finały każdej edycji Konkursu („finał") odbywać się będą raz dziennie podczas audycji „Cały Rock Wakacje" nadawanej w godzinach od 10:00 do 20:00 w dni powszednie (z wyłączeniem weekendów i dni ustawowo wolnych).

7. Ogłoszenie wyników każdej edycji Konkursu („Ogłoszenie Wyników") odbywać się będzie raz dziennie w piątki podczas audycji „Cały rock wakacje", nadawanej w godzinach od 10:00 do 20:00.

8. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

REKLAMA

9. Każdy uczestnik Konkursu, który wziął udział w Konkursie i otrzymał Nagrodę główną nie może ponownie brać udziału w Konkursie. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

10. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej („Uczestnik") musi wejść na stronę www.rockradio.pl i korzystając z formatki konkursowej uzupełnić następujące dane:

REKLAMA

a. odpowiedź na pytanie konkursowe "Klasyka Rocka to dla mnie…?" oraz

b. wskazać swoje imię i numer telefonu („Zgłoszenie").

2. W Finałach pierwszej edycji Konkursu biorą udział Zgłoszenia nadesłane od momentu rozpoczęcia Konkursu do momentu rozpoczęcia pierwszego Finału odbywającego się w piątek 30 czerwca 2023 r.

3. W Finałach dalszych edycji Konkursu, odbywających się po dniu 30 czerwca 2023 r. biorą udział Zgłoszenia nadesłane od momentu rozpoczęcia pierwszego Finału odbywającego się w poprzedniej edycji Konkursu w piątek, aż do momentu rozpoczęcia pierwszego Finału odbywającego się w danej edycji Konkursu w piątek. Zgłoszenia nadesłane po momencie rozpoczęcia danego Finału nie biorą w nim udziału, lecz biorą udział w Finałach następnych.

REKLAMA

4. W każdej edycji Konkursu spośród Zgłoszeń spełniających wymagania przewidziane Regulaminem Komisja Konkursowa wybiera jedno najciekawsze w ocenie Komisji Konkursowej Zgłoszenie, którego autor  uzyskuje tytuł „Finalisty" i prawo uczestniczenia w Finałach Konkursu.

5. W trakcie audycji z Finałem prowadzący będzie próbował połączyć się z Finalistą w celu przeprowadzenia Finału Konkursu. Finaliści muszą śledzić audycję z Finałem i odebrać telefon od prowadzącego audycję z Finałem w trakcie tej audycji. Prowadzący audycję z Finałem wykonuje trzy próby nawiązania połączenia telefonicznego z Finalistą. Jeśli Finalista nie odbierze telefonu traci prawo do udziału w Finale, zaś Komisja Konkursowa wybiera kolejne Zgłoszenie, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ust. 4 powyżej.

6. Finały każdej edycji Konkursu będą przebiegać następująco: Finalista, z którym udało się nawiązać połączenie telefoniczne odpowiada na pytania zadane na antenie Stacji Radiowej przez prowadzącego audycję z Finałem. Prowadzący zadaje Finaliście 4 pytania za które po udzieleniu poprawnych odpowiedzi Finalista może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Finalista przed usłyszeniem pytania będzie mógł wybrać skalę trudności pytania.

Punkty przyznawane są kolejno:

REKLAMA

pytanie łatwe: 1 punkt,

pytanie średnie: 3 punkty,

pytanie trudne: 5 punktów.

7. Finalista, który w danej edycji Konkursu zdobył największą liczbę punktów otrzymuje tytuł „Laureata Tygodnia" i prawo do Nagrody głównej. Laureat Tygodnia zostanie poinformowany o wygranej w danej edycji Konkursu na antenie przez prowadzącego audycję z Ogłoszeniem Wyników.

REKLAMA

8. W przypadku, gdy w danej edycji Konkursu Finaliści mają taką samą liczbę punktów, Laureat Tygodnia zostanie wyłoniony podczas dogrywki, realizowanej poza anteną przed Ogłoszeniem Wyników.  Prowadzący audycję w czasie dogrywki zadaje każdemu z Finalistów to samo pytanie. Ten z Finalistów, który udzieli poprawnej odpowiedzi na zadane mu pytanie zostaje Laureatem Tygodnia, wówczas, gdy drugi z Finalistów udzieli błędnej odpowiedzi lub nie odpowie na zadane pytanie. Prowadzący audycję zadaje pytania aż do momentu wyłonienia Laureata Tygodnia.

III.NAGRODY

1. Nagrodą główną w Konkursie dla każdego Laureata Tygodnia jest możliwość udziału w akcji „Wielki Test z Klasyki Rocka Na Żywo 2023" 1 września 2023 r. w Hard Rock Cafe w Warszawie oraz zestaw gadżetów z logo stacji o wartości nieprzekraczającej 200zł.

2. Nagrody główne nie podlegają wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

REKLAMA

3. Aby otrzymać Nagrodę główną Laureat, który został poinformowany podczas Ogłoszenia Wyników, że otrzymuje Nagrodę główną, jest zobowiązany w ciągu 3 dni od Ogłoszenia Wyników, przesłać na adres konkurs@rockradio.pl, dane niezbędne do wysłania Nagrody głównej: imię i nazwisko, a także adres pocztowy.

4. Nagroda główna zostanie wysłana do Laureata, na wskazany adres  pocztowy w terminie 30  (słownie: trzydziestu) dni roboczych licząc od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 3  powyżej.

5. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody głównej w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

REKLAMA

Komisję Konkursową stanowi prowadzący audycję.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD").

REKLAMA

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO"), w kilku lub wszystkich poniższych celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:CELE

PODSTAWA PRAWNA

OKRES PRZECHOWYWANIA

przeprowadzenie Konkursu (obsługa Zgłoszeń, obsługa Uczestników, Finalistów i Laureatów Tygodnia,  wyłonienie Finalistów i Laureatów Tygodnia, ogłoszenie Finalistów i Laureatów Tygodnia, utrwalenie i publikacja głosu Finalistów, przekazanie Nagrody głównej), obsługa reklamacji dotyczących Konkursu

REKLAMA

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na przeprowadzeniu Konkursu, obsłudze Zgłoszeń, obsłudze Uczestników, Finalistów i Laureatów Tygodnia,  wyłonieniu Finalistów i Laureatów Tygodnia, ogłoszeniu Finalistów i Laureatów Tygodnia, utrwaleniu i publikacji głosu Finalistów, przekazaniu Nagrody głównej), obsłudze reklamacji dotyczących Konkursu)

przez czas trwania Konkursu i kolejne 51 dni od dnia zakończenia Konkursu

wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą Laureatów Tygodnia

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)

REKLAMA

przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub do czasu realizacji innych prawnych  obowiązków Administratora

obrona przed roszczeniami (ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na ustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń)

przez czas trwania Konkursu, a po zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń

REKLAMA

4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym kurierom, Poczcie Polskiej, usługodawcom, którzy wykonują na rzecz Organizatora usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, jak również dostawcom usług teleinformatycznych, a w przypadku Laureatów Tygodnia – ponadto podmiotom zajmującym się realizacją i wydaniem Nagrody głównej.

5. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i do przeniesienia danych.

6. Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której znalazła się osoba, której dane dotyczą, lub dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dla celów dowodowych Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

REKLAMA

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym), ale niezbędne do udziału w Konkursie lub odbioru Nagrody głównej.

VI. PRAWA AUTORSKIE, POKREWNE I OSOBISTE

1. Każdy uczestnik Konkursu wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Każdy uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego wypowiedzi a także artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

REKLAMA

3. Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania  zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz uczestnika Konkursu żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4. Jeżeli Zgłoszenie będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

REKLAMA

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 4 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

REKLAMA

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia danej edycji Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

REKLAMA

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

REKLAMA

3. Prowadzący audycję wykonuje trzy próby nawiązania połączenia telefonicznego z uczestnikami, o których mowa w punkcie II ust. 5 Regulaminu  (5 sygnałów).

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.rockradio.pl

REKLAMA

SŁUCHAJ ROCK RADIA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Copyright © Grupa Radiowa Agory