Gdzie diabeł nie może... [REGULAMIN]

Regulamin konkursu

I.               POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.              Organizatorem konkursu "Gdzie diabeł nie może w Rock Radiu" (dalej: "Konkurs") jest "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".

2.              Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3.              Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

4.              Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 04 września 2023 r. do dnia 29 września 2023 r. Finały Konkursu odbywać się będą raz w tygodniu podczas audycji „Powstanie Rock Radia " nadawanej w piątki w godzinach od  06:00  do  10:00 zwanej dalej łącznie „Audycjami" lub osobno - „Audycją". Pierwszy finał Konkursu odbędzie się dnia 08 września 2023 r.

5.              Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.              Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7.              Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II.            ZASADY KONKURSU

1.              Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej („Zgłaszający") wysyła za pośrednictwem formatki konkursowej dostępnej na stronie konkursowej www.rockradio.pl opis osoby, która według niej potrafi załatwić każdą sprawę wraz z podaniem swojego imienia  i numeru telefonu („Zgłoszenie").

2.              Finalistą Konkursu zostaje Zgłaszający, który prześle kompletne Zgłoszenie zawierające w ocenie Komisji Konkursowej najciekawszą odpowiedź na zadanie konkursowe wskazane w ust. 1 oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie („Finalista"). W każdym finale Konkursu biorą udział wszystkie kompletne Zgłoszenia przesłane do chwili rozpoczęcia obradowania Komisji Konkursowej przed daną Audycją.

3.              Finalista musi odebrać telefon od prowadzącego Audycję w dniu nadawania Audycji oraz odbyć z nim rozmowę i podać adres, pod który będzie wysłana nagroda.

III.         NAGRODY

1.              Nagrodą dla każdego Finalisty jest zestaw gadżetów Stacji Radiowej, o wartości nie przekraczającej 100 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto.

2.              Nagroda zostanie doręczona Laureatowi na adres podany zgodnie z punktem II ust. 3.

3.              Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

IV.         KOMISJA KONKURSOWA

1.       Komisję Konkursową stanowi prowadzący Audycję z Konkursem.

2.       Komisja Konkursowa obraduje przed każdą Audycją, wyłaniając Finalistę Konkursu oraz kolejną osobę, która zostanie Finalistą, jeśli Finalista nie odbiera telefonu, lub nie poda prowadzącemu Audycję adresu osobistego dostarczenia nagrody.

V.            DANE OSOBOWE

1.              Administratorem danych osobowych Zgłaszających jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2.              Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD").

3.              Dane osobowe Zgłaszających będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO"), w kilku lub wszystkich poniższych celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

CELE

PODSTAWA PRAWNA

OKRES PRZECHOWYWANIA

przeprowadzenie Konkursu (obsługa Zgłoszeń, obsługa Zgłaszających i Finalistów, wyłonienie Finalistów, ogłoszenie Finalistów, utrwalenie i publikacja głosu Finalistów, przekazanie Nagród), obsługa reklamacji dotyczących Konkursu

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na przeprowadzeniu Konkursu, obsłudze Zgłoszeń, wyłonieniu Finalistów, obsłudze Zgłaszających i Finalistów, w tym przekazaniu Nagród, ogłoszeniu Finalistów, utrwaleniu i publikacji głosu Finalistów, obsłudze reklamacji dotyczących Konkursu)

przez czas trwania Konkursu i kolejne 51 dni od daty zakończenia Konkursu

wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą Finalistów

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)

 przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub do czasu realizacji innych prawnych  obowiązków Administratora

obrona przed roszczeniami (ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na ustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń)

przez czas trwania Konkursu, a po zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń

 Ewentualne dane osobowe osoby opisywanej w Zgłoszeniu, o której mowa w pkt II.1, będą przetwarzane w kilku lub wszystkich poniższych celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

CELE

PODSTAWA PRAWNA

OKRES PRZECHOWYWANIA

przeprowadzenie Konkursu (obsługa Zgłoszeń, wyłonienie Finalistów, obsługa reklamacji dotyczących Konkursu

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na przeprowadzeniu Konkursu, obsłudze Zgłoszeń, wyłonieniu Finalistów, obsłudze reklamacji dotyczących Konkursu)

przez czas trwania Konkursu i kolejne 51 dni od daty zakończenia Konkursu

obrona przed roszczeniami (ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na ustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń)

przez czas trwania Konkursu, a po zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń

 Organizator będzie przetwarzał następujący zakres danych osobowych: dane podane przez Zgłaszającego w Zgłoszeniu.

Źródłem, z którego Organizator pozyskał dane osobowe osoby opisywanej w Zgłoszeniu, o której mowa w pkt II.1, jest Zgłaszający, który opisał ww. osobę w swoim Zgłoszeniu do Konkursu.

4.              Dane osobowe Zgłaszających i osób opisywanych w Zgłoszeniach, o których mowa w pkt II.1, mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym kurierom, Poczcie Polskiej, usługodawcom, którzy wykonują na rzecz Organizatora usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, jak również dostawcom usług teleinformatycznych, a w przypadku Finalistów – ponadto podmiotom zajmującym się realizacją NagrodyOsobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do jej danych oraz prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia danych niekompletnych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do przeniesienia danych.

5.              Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6.              Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której znalazła się osoba, której dane dotyczą, lub dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

7.              Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym), ale niezbędne do udziału w Konkursie lub odbioru Nagrody.

8.              W przypadku podania w Zgłoszeniu informacji, które mogą stanowić dane osobowe osoby opisywanej w Zgłoszeniu, o której mowa w pkt II.1 (pozwalających na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację osoby opisywanej przez Zgłaszającego), Zgłaszający zobowiązany jest do przekazania Regulaminu wraz z zawartym w pkt V.3 obowiązkiem informacyjnym osobie, którą opisał w swoim Zgłoszeniu do Konkursu tak, aby osoba ta mogła się z nim zapoznać przed wysłaniem Zgłoszenia.

 VI.         PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1.              Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2.              Zgłaszający wyrażają zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej swojej wypowiedzi a także artystycznych wykonań, o ile takie powstaną w ramach uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykonań w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3.              Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, wizerunku ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4.              Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.              utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b.              wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.              publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5.              Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia, artystycznego wykonania lub wizerunku w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6.              Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 4 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII.      REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.              Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.              Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3.              Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.              Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego o zajętym stanowisku.

VIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.              Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2.              Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3.              Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

4.              Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Finalistą, o którym mowa w punkcie II ust. 3 Regulaminu (5 sygnałów). Jeżeli Finalista nie odbierze połączenia –traci prawo do nagrody.

5.              Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

6.              W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7.              Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.rockradio.pl.

SŁUCHAJ ROCK RADIA