10 na 10 w Rock Radiu! [REGULAMIN]

REKLAMA
Regulamin konkursu.
REKLAMA

REGULAMIN KONKURSU "10 na 10 w Rock Radiu"

REKLAMA

I.               POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.              Organizatorem konkursu "10 na 10 w Rock Radio" (dalej: "Konkurs") jest "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".

2.              Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3.              Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Rock Radio", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

REKLAMA

4.              Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 22 stycznia  2024 r. do dnia 09.02.2024 r. Finały Konkursu odbywać się będą raz w tygodniu podczas audycji „Przystanek Klasyka Rocka" nadawanej w piątki w godzinach od 10:00 do 18:00 zwanej dalej łącznie „Audycjami" lub osobno - „Audycją". Pierwszy finał Konkursu odbędzie się dnia  26 stycznia 2024 r.

5.              Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.              Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7.              Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

REKLAMA

II.            ZASADY KONKURSU

1.              Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej („Zgłaszający") musi podać 10 piosenek (tytuł i wykonawcę), które będą emitowane na antenie stacji radiowej i  oznaczone jako piosenki konkursowe od poniedziałku do piątku między 10:00 a 18:00 w specjalnej zapowiedzi konkursowej. 

2.              Finalistą Konkursu zostaje Zgłaszający, który jako pierwszy dodzwoni się na numer telefonu podany przez prowadzącego audycję i poda tytuły i wykonawców 10 piosenek konkursowych, które były emitowane od poniedziałku do piątku przed danym finałem.

3.              Finalista podczas rozmowy telefonicznej z prowadzącym musi podać imię i nazwisko oraz numer konta, na które będzie wysłana nagroda.

REKLAMA

III.         NAGRODY

1.              Nagrodą dla każdego Finalisty jest  1000 zł (słownie: tysiąc złotych).

2.              Nagroda zostanie doręczona Finaliście na numer konta podany zgodnie z punktem II ust. 3.

3.              Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

REKLAMA

IV.         DANE OSOBOWE

1.              Administratorem danych osobowych Zgłaszających jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2.              Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD").

3.              Dane osobowe Zgłaszających będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

REKLAMA

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO"), w kilku lub wszystkich poniższych celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

CELE

PODSTAWA PRAWNA

OKRES PRZECHOWYWANIA

REKLAMA

przeprowadzenie Konkursu (obsługa zgłoszeń do Konkursu, obsługa Zgłaszających i Finalistów, wyłonienie Finalistów, ogłoszenie Finalistów, utrwalenie i publikacja głosu Zgłaszających i Finalistów, przekazanie Nagród), obsługa reklamacji dotyczących Konkursu

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na przeprowadzeniu Konkursu, obsłudze zgłoszeń do Konkursu, wyłonieniu Finalistów, obsłudze Zgłaszających i Finalistów, w tym przekazaniu Nagród, ogłoszeniu Finalistów, utrwaleniu i publikacji głosu Zgłaszających i Finalistów, obsłudze reklamacji dotyczących Konkursu)

przez czas trwania Konkursu i kolejne 51 dni od daty zakończenia Konkursu

wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą Finalistów

REKLAMA

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)

przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub do czasu realizacji innych prawnych  obowiązków Administratora

obrona przed roszczeniami (ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na ustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń)

REKLAMA

przez czas trwania Konkursu, a po zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń

4.              Dane osobowe Zgłaszających mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym kurierom, Poczcie Polskiej, usługodawcom, którzy wykonują na rzecz Organizatora usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, jak również dostawcom usług teleinformatycznych, a w przypadku Finalistów – ponadto podmiotom zajmującym się realizacją Nagrody.

5.              Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do jej danych oraz prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia danych niekompletnych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do przeniesienia danych.

6.              Zgłaszającemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

REKLAMA

7.              Zgłaszającemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazł, lub dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

8.             Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym), ale niezbędne do udziału w Konkursie lub odbioru Nagrody.

V.            PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1.              Zgłaszający wyrażają zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej swojej wypowiedzi a także artystycznych wykonań, o ile takie powstaną w ramach uczestnictwa w Konkursie (dalej: Zgłoszenie), oraz do eksploatacji tych artystycznych wykonań w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

REKLAMA

2.              Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, wizerunku ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

3.              Jeżeli Zgłoszenie uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.              utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b.              wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

REKLAMA

c.              publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

4.              Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia, artystycznego wykonania lub wizerunku w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

5.              Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 4 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VI.         REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

REKLAMA

1.              Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.              Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3.              Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.              Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego o zajętym stanowisku.

REKLAMA

VII.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.              Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2.              Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3.              Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

REKLAMA

4.              Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Finalistą, o którym mowa w punkcie II ust. 3 Regulaminu (5 sygnałów). Jeżeli Finalista nie odbierze połączenia –traci prawo do nagrody.

5.              Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

6.              W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7.              Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.rockradio.pl.

REKLAMA

SŁUCHAJ ROCK RADIA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Copyright © Grupa Radiowa Agory