6. Wielki Test z Klasyki Rocka [REGULAMIN]

REKLAMA
Regulamin konkursu
REKLAMA

REGULAMIN KONKURSU

REKLAMA

„6 Wielki Test z Klasyki Rocka"

(dalej „Regulamin")

 A     Postanowienia ogólne.

 1.       Konkurs „6 Wielki Test z Klasyki Rocka" (zwany dalej „Konkursem") jest organizowany przez GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 5212897003, BDO: 000541875, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.019.500,00 zł (dalej „Organizator") na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

REKLAMA

 2.       Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

 3.       Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 4.       W Konkursie nie mogą brać udziału:

a)              pracownicy oraz współpracownicy Organizatora lub spółek powiązanych z nimi kapitałowo;

REKLAMA

b)              inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

c)              osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

d)              osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, jako ostatnio opublikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału.

 B.            Czas trwania Konkursu.

REKLAMA

 Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie Rock Radio (sieć) (dalej „Rock Radio") oraz na rockradio.tuba.pl (dalej „Strona Internetowa"), jak również w aplikacji na urządzenia mobilne „Rock Radio" (dalej „Aplikacja"), od dnia 21 czerwca 2024 roku do dnia 6 września 2024 roku (dalej „Czas trwania Konkursu"), przy czym etap zgłoszeniowy (dalej „Etap Zgłoszeniowy") odbędzie się na Stronie Internetowej i w Aplikacji w terminie od dnia 21 czerwca 2024 roku do dnia 30 sierpnia 2024 roku do godziny 10:00, zaś finały w liczbie 49 (dalej „Finały") odbędą się w dni robocze od 24 czerwca 2024 roku do 30 sierpnia 2024 (z wyłączeniem 15 sierpnia 2024 roku) w godzinach 16:00-17:00 i zostaną wyemitowane na antenie Rock Radia. Wielki finał (dalej „Wielki Finał") odbędzie się 6 września 2024 r. w Hard Rock Cafe w Warszawie przy ulicy Złotej 59 w godzinach 15.00 – 16.00.

 C.            Komisja

 Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania reklamacji oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

 D.            Nagrody.

REKLAMA

1.         Nagrodami w Konkursie są:

a) zestaw gadżetów Rock Radia (dalej „Nagroda codzienna"). Organizator w Czasie trwania Konkursu przyzna maksymalnie 49 (czterdzieści dziewięć) Nagród codziennych;

b) puchar od Rock Radia (dalej „Nagroda główna").

2.         Każdy uczestnik Konkursu może wygrać jedną nagrodę w Konkursie.

REKLAMA

 3.         Nagroda nie obejmuje dojazdów i noclegów na Wielki Finał.

  E.    Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

 1.         Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest w Etapie Zgłoszeniowym wykonanie zadania polegającego na udzieleniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie „Czym dla Ciebie jest klasyka rocka?" w maksymalnie 800 znakach (uwzględniając spacje) poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej, bądź w Aplikacji (dalej „Projekt") oraz podanie w formularzu zgłoszenia swoich danych osobowych tj.: imię oraz numer telefonu komórkowego w jednej z krajowych sieci komórkowych (dalej „Dane") (dalej łącznie „Zgłoszenie Konkursowe"). Prawidłowe wysłanie Zgłoszenia Konkursowego stanowi zgłoszenie do Konkursu, a osoba wysyłająca staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik") i czyni to we własnym imieniu.

 2.        Poprzez przesłanie Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanego Projektu, a Projekt nie narusza praw oraz dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni Organizatora z odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszenie praw lub dóbr osobistych oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich wynikających z korzystania z Projektu.

REKLAMA

3.       Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniem Projektu do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z Projektu przez Czas Trwania Konkursu, z prawem do udzielania sublicencji na rzecz podwykonawców Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a)      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b)      w zakresie rozpowszechniania utworu: publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.

 4.       Działaniem niedopuszczalnym ze strony Uczestników Konkursu, jest:

REKLAMA

a)       umieszczanie w Projekcie treści naruszających prawa autorskie osób trzecich,

b)       umieszczanie w Projekcie danych osobowych osób trzecich,

c)       umieszczanie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc lub treści w jakikolwiek inny sposób niezgodnych z prawem lub naruszających dobre obyczaje lub normy etyczno-moralne, w tym m.in. zawierających wulgaryzmy.

Projekty naruszające postanowienia niniejszego ustępu nie będą brały udziału w Konkursie.

REKLAMA

 5.         Projekt Uczestnika może zostać zaprezentowany na Stronie Internetowej, w Aplikacji oraz na antenie Rock Radia.

 6.       Do  każdego Finału spośród przesłanych w czasie trwania Etapu Zgłoszeniowego Zgłoszeń Konkursowych Komisja kierując się pomysłowością i kreatywnością Projektu, wybierze trzy Zgłoszenia Konkursowe w kolejności od 1 do 3 (dalej „Lista"). W Czasie trwania Konkursu przedstawiciel Organizatora zadzwoni do pierwszej osoby z Listy. Odebranie telefonu przez Uczestnika i niezerwanie połączenia jest równoznaczne z przystąpieniem tego Uczestnika do gry (dalej „Gra"). W celu uzyskania połączenia przedstawiciel Organizatora będzie oczekiwał 5 (pięć) sygnałów. W przypadku, gdy połączenie ze wskazanym numerem nie będzie możliwe z uwagi na jego zajętość, co zostanie potwierdzone odpowiednim komunikatem po wybraniu numeru, przedstawiciel Organizatora podejmie drugą i ostatnią próbę połączenia się z tym Uczestnikiem. W przypadku, gdy połączenie ze wskazanym numerem nie będzie możliwe z innych przyczyn niż wskazane w zdaniu poprzedzającym np. włączenie się poczty głosowej lub sygnału faksu, komunikat abonent poza zasięgiem, nieodebranie połączenia w czasie 5 sygnałów, zakłócenia uniemożliwiające nawiązanie rozmowy oraz innego rodzaju okoliczności uniemożliwiające rozmowę z Uczestnikiem, dojdzie do przerwania połączenia z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora lub też w sytuacji wskazanej w zdaniu poprzedzającym drugie połączenie nie będzie możliwe, przedstawiciel Organizatora zadzwoni na numer kolejnego Uczestnika z Listy. W sytuacjach wątpliwych decyzję na bieżąco podejmować będzie Komisja Konkursowa. Procedura ta będzie powtarzana do momentu odebrania telefonu przez jednego z Uczestników wpisanych na Listę. W wypadku niemożliwości połączenia z żadnym z Uczestników wpisanych na Listę, Finał ulega zakończeniu, a Nagroda codzienna przechodzi do dyspozycji Organizatora.

 7.       Podczas Gry Uczestnik odpowiada na 3 (trzy) pytania zwykłe (dalej „Pytanie zwykłe") oraz opcjonalnie na jedno pytanie bonusowe (dalej „Pytanie bonusowe"). Uczestnik może zdobyć maksymalnie 20 punktów podczas Gry. Uczestnik przed usłyszeniem Pytania zwykłego będzie mógł wybrać trudność pytania w następującej skali: pytanie łatwe: 1 punkt, pytanie średnie: 3 punkty, pytanie trudne: 5 punktów. Za prawidłową odpowiedź (dalej „Odpowiedź") Uczestnik każdorazowo otrzymuje ilość punktów przewidzianą dla skali pytania. Ponadto po udzieleniu Odpowiedzi na Pytania zwykłe Uczestnik może przystąpić do odpowiedzi na Pytanie bonusowe. Za prawidłową Odpowiedź na Pytanie bonusowe Uczestnik otrzymuje 5 punktów, jednak w przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi, nie udzielenia żadnej odpowiedzi lub nie udzielenia odpowiedzi we wskazanym czasie, odejmowane jest 5 punktów. Na udzielenie Odpowiedzi na Pytania zwykłe i Pytanie bonusowe Uczestnik każdorazowo ma 10 sekund. W każdym tygodniu w Czasie Trwania Konkursu Nagrodę codzienną wygrywa Uczestnik, który w danym tygodniu zebrał największą ilość punktów. W przypadku, gdy więcej niż jeden Uczestnik będzie miał tyle samo punktów, Nagroda codzienna przyznawana jest wszystkim tym Uczestnikom (dalej „Zwycięzca tygodniowy"). Organizator ogłosi Zwycięzców tygodniowych w każdy piątek bezpośrednio po Finale. Do Wielkiego Finału przechodzą Zwycięzcy tygodniowi.

8.       Podczas Wielkiego Finału prowadzący wskazuje zadania (dalej „Zadanie"). Uczestnicy wykonują Zadania naprzemiennie, w kolejności alfabetycznej, biorąc pod uwagę ich imiona; w sytuacji, w której imiona Uczestników będą takie same, przedstawiciel Organizatora kierować się będzie dodatkowym kryterium alfabetycznym, biorąc pod uwagę miejscowość zamieszkania Uczestnika. Na wykonanie Zadania każdorazowo Uczestnik ma 10 sekund. Za prawidłową Odpowiedź każdorazowo Uczestnik Wielkiego Finału otrzymuje 3 punkty. Przed udzieleniem odpowiedzi Uczestnik może zdecydować, czy chce otrzymać podpowiedź (dalej „Podpowiedz"). Na decyzję ma 10 sekund. Za udzielenie poprawnej Odpowiedzi na pytania z Podpowiedzią (trzy warianty podpowiedzi) Uczestnik otrzymuje 1 punkt. Uczestnik, który wygra Wielki Finał (tj. po wskazaniu Uczestnikom 3 Zadań uzyska większą liczbę punktów), otrzymuje Nagrodę główną. Jeżeli po wskazaniu 3 Zadań więcej niż jeden Uczestnik będzie miał jednakową liczbę punktów, zostanie przeprowadzona dogrywka (dalej „Dogrywka"). Podczas Dogrywki prowadzący Wielki Finał przedstawia zadanie dodatkowe. Uczestnicy Dogrywki dokonują zgłoszenia do wykonania zadania dodatkowego poprzez powiedzenie swojego imienia i podniesienie ręki. Na zgłoszenie się do wykonania zadania dodatkowego w Dogrywce Uczestnicy mają 5 sekund, po tym czasie prowadzący Wielki Finał wskaże kolejne zadanie dodatkowe. Wskazywanie zadań w Dogrywce będzie trwało do czasu, aż jeden z jej Uczestników dokona zgłoszenia się do wykonania zadania dodatkowego. W przypadku gdy zgłoszenia dokonana więcej niż jeden Uczestnik, zadanie dodatkowe wykonuje ten, który zgłosił się jako pierwszy. Na wykonanie zadania dodatkowego Uczestnik ma 10 sekund. Jeżeli Uczestnik, który zgłosił się do wykonania zadania dodatkowego, udzieli prawidłowej odpowiedzi, wygrywa Wielki Finał i otrzymuje Nagrodę główną. Jeżeli Uczestnik, który zgłosił się do wykonania zadania dodatkowego, nie udzieli prawidłowej odpowiedzi lub nie udzieli jej we wskazanym czasie odpada, a Dogrywka trwa aż do wyłonienia zwycięzcy Wielkiego Finału na powyższych zasadach.

REKLAMA

 9.     Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem w celu weryfikacji Zgłoszenia.

 10. Uczestnik zobowiązuje się do bycia dostępnym pod podanym przez niego w Zgłoszeniu Konkursowym numerem telefonu w Czasie trwania Konkursu.

 11. Z chwilą wydania nagrody za dany Projekt, zwycięzca udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z Projektu w okresie 1 (jednego) roku od dnia zakończenia Konkursu, z prawem do udzielania sublicencji na rzecz podwykonawców Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a)         w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

REKLAMA

b)         w zakresie rozpowszechniania utworu: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.

12.    Z chwilą określoną w ust. 11, Uczestnik wyraża zgodę na opracowanie jego Projektu (w szczególności na dokonywanie skrótów, przeróbek, adaptacji, łączenia lub synchronizacji z innymi utworami), rozporządzania i korzystania z opracowania Projektu na polach eksploatacji i w zakresie wskazanym w ust. 11 powyżej.

13.    Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przeprowadzenie z nim na żywo rozmowy na antenie Rock Radia lub nagranie rozmowy z nim przeprowadzonej i wyemitowanie jej na antenie Rock Radia. Rozmowa będzie dotyczyć Konkursu i będzie wyemitowana na antenie Rock Radia w Czasie trwania Konkursu.

 14.    Przedstawiciel Organizatora zadzwoni do każdego Zwycięzcy tygodniowego, nie później niż w czasie 5 dni roboczych od Finału w którym Zwycięzcy tygodnia została przyznana Nagroda codzienna, z prośbą o uzupełnienie Danych o informacje niezbędne do wydania Nagrody codziennej. Ponadto Zwycięzca tygodnia musi przesłać na adres konkurs@rockradio.pl potwierdzenie udziału w Wielkim Finale do 31 sierpnia 2024 r. W Wielkim Finale biorę udział tylko Zwycięzcy tygodnia, którzy potwierdzili swój udział.   

REKLAMA

F.            Odbiór Nagród.

 1.         Nagrody codzienne wydaje Organizator poprzez przekazanie ich osobiście podczas Wielkiego Finału, bądź w siedzibie Organizatora albo wysłanie ich do Zwycięzców tygodnia pocztą, w terminie nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia Konkursu. O formie wydania Nagród codziennych decyzję podejmuje Organizator. Nagrody codzienne mogą zostać wysłane do Zwycięzcy tygodnia wyłącznie na terenie Polski. Zwycięzca tygodnia każdorazowo zostanie poinformowany o sposobie odbioru Nagrody codziennej.

 2.         Nagroda główna zostanie przekazana podczas Wielkiego Finału.

 3.         W przypadku, jeśli wysłana przez Organizatora Nagroda codzienna wróci do nadawcy, Organizator będzie przechowywał ją przez okres 30 dni. Jeżeli adresat zwróconej do Organizatora przesyłki skontaktuje się z nadawcą w terminie wskazanym w poprzednim zdaniu, przesyłka zostanie nadana do adresata drugi i ostatni raz na koszt nadawcy.

REKLAMA

 G.            Postanowienia końcowe.

 1.       Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania określonych danych osobowych m.in. adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu.

 2.       Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na jego adres lub w wiadomości e-mail na adres kontakt@rockradio.pl wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 3.       W przypadku włączenia się poczty głosowej lub braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu

REKLAMA

(w szczególności z uwagi na brak zasięgu, wyłączony aparat, zgłoszenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki, jak również w sytuacji gdy jakość połączenia uniemożliwia nawiązanie rozmowy przedstawiciela Organizatora z Uczestnikiem w audycji na żywo), Organizator nie będzie podejmował kolejnej próby skontaktowania się z Uczestnikiem. W wypadkach wątpliwych rozstrzygnięcie należy do Komisji Konkursowej.

 4.       W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w Czasie trwania Konkursu z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, decyzję podejmuje Komisja Konkursowa.

 5.       Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych w nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

 6.       Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

REKLAMA

 7.       Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.

 8.       Uczestnik, w celu uczestniczenia w Konkursie, zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

a.        połączenie z siecią Internet,

b.       przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script, Java, Flash oraz Cookies.

REKLAMA

 9.          Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych związane z uczestnictwem w Konkursie zostały uregulowane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 10.    Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora, na Stronie Internetowej oraz w Aplikacji.

 Załącznik nr 1

Informacje dotyczące danych osobowych

REKLAMA

 Administratorem danych osobowych jest Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Administrator"), adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, KRS 0000042292, adres e-mail: kontakt@rockradio.pl. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na wyżej wskazany adres siedziby Administratora oraz za pośrednictwem adresu: iodo@radioagora.pl.

 Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO") w następujących celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

 CELE

PODSTAWA PRAWNA

REKLAMA

OKRES PRZECHOWYWANIA

Przeprowadzenie Konkursu (obsługa zgłoszeń do Konkursu, w tym publikacja Projektów, wyłonienie zwycięzców Konkursu), obsługa Uczestników i zwycięzców Konkursu, w tym publikacja wyników Konkursu, ogłoszenie zwycięzców Konkursu, wydanie / dostarczenie Nagród, utrwalenie i publikacja wizerunku / głosu Uczestników i zwycięzców Konkursu, obsługa reklamacji dotyczących Konkursu)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na przeprowadzeniu Konkursu, obsłudze zgłoszeń do Konkursu, w tym publikacji Projektów, wyłonienia zwycięzców Konkursu, obsłudze Uczestników i zwycięzców Konkursu, w tym publikacji wyników Konkursu, ogłoszeniu zwycięzców Konkursu, wydania / dostarczenia Nagród, utrwaleniu i publikacji wizerunku / głosu Uczestników i zwycięzców Konkursu, obsługi reklamacji dotyczących Konkursu)

przez czas trwania danego Konkursu i kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą

REKLAMA

wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą zwycięzców konkursu

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)

 przez czas trwania danego Konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub do czasu realizacji innych prawnych  obowiązków Administratora

marketingowe, analityczne, archiwalne oraz statystyczne

REKLAMA

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na budowaniu wizerunku i promocji marki Administratora)

przez czas trwania danego Konkursu i następnie kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników danego Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą

obrona przed roszczeniami (ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na ustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń)

REKLAMA

przez czas trwania danego Konkursu, a po zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, w szczególności w zakresie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej oraz roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie;

 Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora (Organizatora), podmioty zajmujące się organizacją i obsługą konkursów, firmy kurierskie, Poczta Polska, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora (Organizatora) usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, jak również dostawcy usług teleinformatycznych.

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie lub brak możliwości otrzymania Nagrody.

 Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo żądania od Administratora (Organizatora) dostępu do tych danych, ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

REKLAMA

 Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje, gdy:

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazłaś/eś

lub

(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

REKLAMA

SŁUCHAJ ROCK RADIA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Copyright © Grupa Radiowa Agory